Председателят на КФН, Бойко Атанасов, представи Стратегията за развитие на регулатора за 2022 г. – 2024 г. по време на участие в кръгла маса „Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата“

Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, представи част от постигнатите резултати от КФН за периода 2019 г. – 2022 г., както и важни акценти от приетата Стратегия за развитие на КФН за периода 2022 г. – 2024 г. Представянето днес беше в рамките на кръгла маса на тема „Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата“, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него.

Периодът 2019 г. – 2022 г. от една страна е времевата рамка на Стратегията на КФН за посочения период, а от друга, именно този период съвпада и с избора на Бойко Атанасов за поста председател на Комисията.
„За тригодишния период успяхме да осигурим устойчива стабилност на застрахователния пазар, въведохме иновации в регламентите на капиталовия пазар и засилихме до степен на изключителна стриктност и пълна прозрачност пенсионноосигурителния пазар. Всичко това се случи в синхрон с развитието на организацията – дигитализация, оптимизирани процеси и същевременно усъвършенстване на екипа от специалисти на високо ниво на КФН. Работихме с видимост към обществото за всяка една иновация или санкция, която сме извършили.“
Бойко Атанасов Кръгла маса ВУЗФ 2
Г-н Атанасов представи накратко и приетата нова Стратегия за развитие на КФН за периода 2022 г. – 2024 г. като основен и важен инструмент за постигане на поставените цели и очакваните резултати. „Фактите за постигнатите до момента резултати, изложени в отчета за предходния период, представен на официалната страница на КФН показват, че Стратегията на КФН е добре формулирана и се изпълняват основните приоритети и заложените подцели. Стратегията на КФН за предстоящия период е в посока на няколко основни приоритета, като поставените крайни цели са намаляване на административната тежест, гъвкавост и адаптивност към бизнес средата и оптимизиране на процесите чрез дигитализация.“

По време на обсъжданията на кръглата маса г-н Атанасов обяви и предстоящото представяне на новия институционален сайт на КФН и на мобилното приложение на Комисията, чиято цел е улесняване на потребителите в процеса на получаване на информация за регулациите в небанковия финансов сектор. Бойко Атанасов описа и функциите на Иновативния център, осигуряващ единна контактна точка с ФинТех дружествата. Ясно беше подчертано, че в процес е и работата по създаването на единна информационна система за подаване и получаване на информация от поднадзорните лица в електронен стандартизиран формат.

„Ние сме в ролята на рефер, а не на играч. В детайл – имаме за цел да създадем условия за равнопоставеност в критериите за достъп до капиталовите пазари и възможности за лоялна конкуренция между участниците. Когато даваме доверие и отношение, получаваме доверие и отношение. Това трябва да е основният принцип на функциониране не само на Комисията, а и на всяка друга държавна организация. Основният стил на управление трябва да е авторитетен, а не авторитарен“, заяви още г-н Бойко Атанасов.
Бойко Атанасов Кръгла маса ВУЗФ 3
Представянето завърши с акцент върху регулаторните функции на КФН и произтичащите от тези процеси ползи за потребителите на финансови услуги, чрез осигуряване на стабилни и сигурни финансови пазари.
По време на събитието, панелистите – водещи представители на държавните институции и регулаторни органи, експерти, представители на академичните и научните среди, в лицето на Фискалния съвет, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Българската банка за развитие, Уникредит Булбанк, Българския форум на бизнес лидерите, ВУЗФ, Българската Народна Банка, Българската Фондова Борса и КФН, дискутираха взаимодействието между бизнеса и държавата, стратегическите ѝ направления и приоритети, държавния бюджет като инструменти при провеждането на тази политика, както и докъде следва да се разпростира регулаторната функция на държавата.
Кръгла маса ВУЗФ - Бойко Атанасов

Решения от заседание на 30.03.2022 г.


На заседанието си на 30.03.2022 г. КФН реши:

1. Приема на второ гласуване Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.
Предстои обнародване в “Държавен вестник”.

Комисията за финансов надзор информира инвестиционните посредници, че на интернет сайта на КФН могат да бъдат намерени отчетни форми на български език и приетите до момента регламенти във връзка с новия пруденциален надзор


В раздел „Отчетни форми“ относно „Пруденциални изисквания за инвестиционните посредници различни от тези по чл. 1, параграф 2 и 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033“ са публикувани преведените на български език образци на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2284 на Комисията от 10 декември 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за докладване за целите на надзора и оповестяването на информация от страна на инвестиционните посредници (Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2284). За улеснение на инвестиционните посредници в Приложение I от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2284 са добавени образци от C 18.00 до C 24.00, C 34.02 и С 25.00 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451 на Комисията от 17 декември 2020 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, които следва да се попълват в съответствие с указанията в част 2 от Приложение II към посочения регламент за изпълнение.
Приложение VI обхваща единствено оповестяванията по чл. 49 от Регламент (ЕС) 2019/2033, всички останали оповестявани съгласно Регламент (ЕС) 2019/2033 следва да се извършват в свободен текст при спазване на шеста част от Регламент (ЕС) 2019/2033.
 
В раздел „Регламенти“ относно „Пруденциални изисквания за инвестиционните посредници различни от тези по чл. 1, параграф 2 и 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033“са публикувани следните регламенти:

► Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2284 на Комисията от 10 декември 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за докладване за целите на надзора и оповестяването на информация от страна на инвестиционните посредници;
► Делегиран регламент (ЕС) 2021/2155 на Комисията от 13 август 2021 година за допълнение на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които отразяват адекватно кредитното качество на инвестиционния посредник като действащо предприятие, и възможните алтернативни мерки, които са подходящи, за да бъдат използвани за целите на променливите възнаграждения;
► Делегиран регламент (ЕС) 2022/26 на Комисията от 24 септември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточнява понятието „обособени сметки“, за да се гарантира защитата на паричните средства на клиентите в случай на несъстоятелност на инвестиционен посредник;
► Делегиран регламент (ЕС) 2021/2153 на Комисията от 6 август 2021 година за допълнение на директива (ЕС) 2019/2034 на европейския парламент и на съвета чрез регулаторни технически стандарти за доуточняване на критериите, въз основа на които изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 да се прилагат спрямо някои инвестиционни посредници;
► Делегиран регламент (ЕС) 2022/76 на Комисията от 22 септември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя коригирането на коефициента на фактора К „дневен поток на трансакциите“ (K-DTF);
► Делегиран регламент (ЕС) 2021/2154 на Комисията от 13 август 2021 година за допълване на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за установяване на подходящи критерии за определяне на категориите служители, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на инвестиционния посредник или на управляваните от него активи;
► Делегиран регламент (ЕС) 2022/25 на Комисията от 22 септември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват методите за измерване на К-факторите, посочени в член 15 от същия регламент;
► Делегиран регламент (ЕС) 2022/244 на Комисията  от 24 септември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти, с които се определя размерът на общия маржин за изчислението на К-фактора „предоставен клирингов маржин“ (K-CMG).
 
Вашите въпроси по прилагането на новия пруденциален надзор може да изпращате на delovodstvo@fsc.bg.

Владимир Савов – заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ участва в международната конференция Fintech Summit 2022


Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, Владимир Савов взе участие в тазгодишното издание на конференцията FinTech Summit 2022. 
В откриващото му изказване на панела „Дигитални иновации във финансовия сектор“,     г-н Савов обърна внимание на ползите и рисковете свързани с финансовата дигитализация, както и предизвикателствата пред регулаторите в променящата се бизнес среда. Той наблегна на това, че „КФН като регулатор и надзорен орган на финансовите пазари следи развитието на пазара и взема необходимите мерки за насърчаване на иновациите, но и за гарантиране на правна сигурност и защита на потребителите, както и за въвеждане в българската регулаторна среда на европейските правила и практики, свързани с финансовите иновации.“
Г-н Савов представи посоките на въздействие, свързани с цифровите технологии,  а именно  „европейските регулатори предстои да разработят правила, които да балансират системата, но не и да ограничават цифровата трансформация като в същото време създават условия за устойчив растеж на бизнеса и по-добра защита на потребителите“.
Владимир Савов Fintech Summit
Владимир Савов каза още, че „КФН ще продължи да работи активно по изготвянето на конкретни предложения на европейско ниво по отношение на приложимо законодателство, насочени към установяване на единна методология и политика за наблюдение и насърчаване на финансовите иновации в бъдеще“, както и че „Комисията ще се придържа към своите водещи приоритети за наблюдение и развитие на финансови иновации, които имат за цел да задоволят възникващите нужди на потребителите от нови финансови инструменти, нови и по-модерни начини за закупуване и продажба на финансови услуги и продукти.
За пета поредна година "Капитал" събра общността на финансовите технологии на традиционната си конференция FinTech Summit, където водещи предприемачи, експерти и представители на компании от страната и чужбина дискутираха бъдещето на финансовите услуги и възможностите на всички заинтересовани страни на този пазар.

Комисията за финансов надзор посвети серия от образователни инициативи на Световната седмица на парите


Световна седмица на парите
Студенти от водещи университета в страната получиха първоначална подготовка за срещата им със света на капиталовите пазари, оперирането на фондовата борса и безопасното инвестиране.
По време на специално организираните онлайн лекции, експертите от КФН – Анка Костова, директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ и Неда Мужо – началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел", представиха кампанията #Инвестирай безопасно, като заедно с тях, във виртуалното събитие се включиха представители на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници ( БАЛИП) и Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ). Цветослав Цачев, инвестиционен консултант на Елана Трейдинг и Димитър Георгиев – главен брокер на Елана Трейдинг направиха демонстрация на живо как се търгува на фондовата борса, а Петя Хантова – председател на ФКИ запозна участниците с механизмите за защита на инвеститорите.
Възпитаниците на УНСС, Софийският университет, ИУ-Варна и ВУЗФ с интерес участваха в интерактивните събития, които ще продължат да се реализират и в други учебни заведения в страната.
В седмицата на парите, КФН си партнира и с Junior Achievement България – неправителствената организация, чиято мисия е да подготвя подрастващите за първия им досег до бизнеса и предприемачеството, чрез високи образователни технологии.
В организираният от тях уебинар – „Сигурност на дигиталните финанси: Плащай безопасно в интернет!“, от страна на КФН панелист беше Йорданка Ушагелова – директор на дирекция „Анализи, жалби и преструктуриране“. Родители, учители и ученици имаха възможността да влязат в пряк диалог с всички панелисти – включително от МФ и МОН, и да участват в дискусията, чиято цел бе да се повиши тяхната финансова грамотност във взаимодействието им  дигиталните финанси.

Решения от заседание на 30.03.2022 г.

На заседанието си на 30.03.2022 г. КФН реши:

1. Приема на второ гласуване Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.
Предстои обнародване в “Държавен вестник”.

Решения от заседание на 29.03.2022 г.


На заседанието си на 29.03.2022 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на национален договорен фонд (НДФ) от затворен тип „Адванс Алтернативен Фонд”.
Вписва „Адванс Алтернативен Фонд” като НДФ от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от НДФ от затворен тип „Адванс Алтернативен Фонд“.
Вписва управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
2. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България“.

3. Отписва „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София (заличен търговец), като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Емисията е в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100112066.

4. Отписва „Слънчев ден“ АД, гр. Варна, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG11SLVAAT13, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

5. Спазва в надзорната си практика Насоките относно маркетинговите съобщения съгласно Регламента относно трансграничното разпространение на фондове, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз, както и до компетентните органи на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн  във връзка с намерението на „ЕКС АРТ КОНСУЛТ” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на техните територии.

7. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Полша във връзка с намерението на „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на правото на установяване тяхната територия.       

8. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Ирландия и Република Кипър относно оттеглянето на намерението на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на техните територии.

9. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД във връзка с прехвърляне на ключовата актюерска функция на дружеството на трето лице.

10. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ” АД във връзка с прехвърляне на актюерската дейност на дружеството на трето лице.

Решения от заседание на 29.03.2022 г.


На заседанието си на 29.03.2022 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на национален договорен фонд (НДФ) от затворен тип „Адванс Алтернативен Фонд”.
Вписва „Адванс Алтернативен Фонд” като НДФ от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от НДФ от затворен тип „Адванс Алтернативен Фонд“.
Вписва управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
2. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България“.

3. Отписва „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София (заличен търговец), като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Емисията е в размер на 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100112066.

4. Отписва „Слънчев ден“ АД, гр. Варна, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG11SLVAAT13, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

5. Спазва в надзорната си практика Насоките относно маркетинговите съобщения съгласно Регламента относно трансграничното разпространение на фондове, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз, както и до компетентните органи на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн  във връзка с намерението на „ЕКС АРТ КОНСУЛТ” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на техните територии.

7. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Полша във връзка с намерението на „АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на правото на установяване тяхната територия.       

8. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Ирландия и Република Кипър относно оттеглянето на намерението на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на техните територии.

9. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД във връзка с прехвърляне на ключовата актюерска функция на дружеството на трето лице.

10. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ” АД във връзка с прехвърляне на актюерската дейност на дружеството на трето лице.