Решения от заседание на КФН от 27 октомври 2011 г.

На свое заседание от 27 октомври  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Български пощи” ЕАД, гр. София. Емисията е в размер  на 15 000 000 евро, разпределени в 15 000 броя обикновени, безналични, поименни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с лихвен процент – тримесечен EURIBOR + 3,63% годишно, 3-месечен период на лихвено плащане, срочност 60 месеца. Датата на емитиране на облигациите е 08.02.2011 г., а падежът е  на 08.02.2016 г.
Вписва в публичния регистър „Български пощи” ЕАД като емитент и посочената емисия облигации.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на Варшавската фондова борса на акции, издадени от „Еврохолд България” АД. Емисията е в размер на 108 643 712 лева, разпределени в 108 643 712 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

3. Призна придобита квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на Цветомир Илиев.

Съобщение във връзка с провеждането на изпити за брокер и инвестиционен консултант

Във връзка с предстоящото провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 декември 2011 г., предупреждаваме, че срокът за подаване на документи за допускане до изпити е  удължен до 01.11.2011 г. включително. Решението е взето на заседание на Комисията за финансов надзор от 27.10.2011 г.

Проведе се среща между представители на КФН и на дружествата за доброволно здравно осигуряване

По инициатива на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор” на 27 октомври 2011 г. се проведе среща между представители на надзорната институция и директорите на лицензираните здравноосигурителни дружества, на  която присъства ръководният екип на управление „Застрахователен надзор”, както и представители на проверяващите екипи и специалисти по лицензионния режим на дружествата по доброволно здравно осигуряване. Повод за организиране на такава среща са извършваните в момента проверки на дейността по сключване на здравноосигурителни договори, където от управление „Застрахователен надзор” са констатирали множество случаи, в които дружествата предлагат здравноосигурителни пакети по общи условия, тарифи и лимити, различни от одобрените от надзора.
Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) предвижда разрешителен режим за всяка промяна във вече одобрените здравноосигурителни пакети, както и при предлагането на нов пакет от здравноосигурителни услуги, каза г-н Богоев. Ролята на надзорната институция е да съблюдава спазването на законите и ние ще бъдем безкомпромисни в това отношение. Той обърна внимание, че е необходимо да бъдат стриктно спазвани разпоредбите на закона и при констатиране на нарушения ще бъдат предприети предвидените от закона действия с цел преустановяване на тази практика и защита на осигурените лица.
Председателят на Асоциацията на лицензираните здравноосигурителни дружества д-р Мими Виткова наблегна на факта, че въпросната уредба е изключително архаична, ЗЗО не е сериозно актуализиран от 2002 г. и регламентира лицензионен режим за всяка промяна в здравноосигурителен пакет при положение, че в страните от Европейския съюз се  практикува свобода на договарянето.
Експерт от управлението обясни, че свободата на договаряне не се прилага при специален режим на надзор, на какъвто подлежат здравноосигурителните дружества. Изрично се забранява договаряне, осъществено в противоречие с повелителни разпоредби на закона и в този смисъл принципът на свобода на договаряне не може да се съществува самостоятелно и независимо от специалния режим на ЗЗО.                                                                                                                                                                                 
Представители на дружествата подкрепиха наказателните мерки, които надзорната институция ще трябва да предприеме във връзка с предлагането на нелицензирани пакети здравни услуги, тъй като някои дружества предлагат цени много по-занижени от реалните и създават дъмпинг на пазара. Освен нелоялна тази конкуренция е и неморална, тъй като ниските цени не само понижават качеството на услугата, но и създават предпоставка, въобще да не бъде извършена такава услуга, което вече застрашава човешкия живот и здраве, беше мнението на някои представители.
Проблемите в този бранш са много, се разбра от дискусията по време на срещата и затова беше взето решение за провеждането на широк дебат във връзка с функционирането на доброволното здравно осигуряване. КФН заяви своето съгласие за участие в работна група от представители на надзора и бизнеса, която да подготви нова законова рамка, съобразена с европейките директиви и настоящата пазарна ситуация по отношение на дейността на въпросните дружества.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2011 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец август 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.
Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – август 2011 г., възлиза на 1 049 498 хил. лв., при 1 051 325 хил. лв. за периода януари – август 2010 г. В края на август 2011 г. премийният приход спада на годишна база с 0,2 % при понижение от 4 % година по-рано.
В края на август 2011 г. дружествата по общо застраховане реализират 886 271 хил. лв. брутен премиен приход (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) при 892 222 хил. лв. в края на август 2010 г. На годишна база той намалява с 0,7 % (5,7 % годишен спад в края на август 2010 г.).
В сектора на общото застраховане се наблюдава тенденция към засилване на конкуренцията и съответно намаляване на относителния дял на първите четири дружества, които записват 48,1 % от премийния приход (48,7 % в края на август 2010 г.).
В края на август 2011 г. автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 71,8 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Общият премиен приход по тези видове застраховки се увеличава на годишна база с 0,2 % при намаление от 4,2 % в края на август 2010 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 17,7 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база общият премиен приход по имуществените застраховки намалява със 7,3 % при понижение от 4,2 % в края на август 2010 г.

През периода януари – август 2011 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и тези по активно презастраховане) са в размер на 163 227 хил. лв. при 159 103 хил. лв., записани през периода януари – август 2010 г. Спрямо края на август 2010 г. записаните премии нарастват с 2,6 % при повишение от 9,0 % година по-рано.
На животозастрахователния пазар се наблюдава постепенно намаляване на дела на първите  четири дружества с най-висок пазарен дял от 57,8 % в края на август 2010 г.  на 56,7 % към  края на август 2011 г. Тази тенденция е показателна за постепенното отслабване на концентрацията в сектора и засилване на конкуренцията.
В края на август 2011 г. най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, от 74,3 % заема застраховка „Живот” и рента. На годишна база премиите по този вид застраховка намаляват с 1,0 % при увеличение от 12,5 % в края на август 2010 г.  Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,6 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите в края на август 2011 г., като премийният приход по този вид застраховка нараства на годишна база с 83,3 % при намаление от 2,8 % в края на август 2010 г.  .

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за януари – август 2011 г., възлиза на 27 874 хил. лв., с което се отчита спад от 6,9 % спрямо януари – август 2010 г., при понижение от 7,5 % година по-рано.
Пазарът по доброволно здравно осигуряване се характеризира със силна конкуренция и концентрация.  Пазарният дял на първите четири здравноосигурителни дружества намалява от 51,4 % към края на август 2010 г. до 50 % към края на август 2011 г.
Спрямо края на август 2010 г., ръст от 18,1 % се отчита единствено по пакет „Стоматологични услуги”.
В края на отчетния период спад на реализираните премии се наблюдава по шест от предлаганите здравноосигурителни пакети. Най-голямо е намалението по пакети „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” и „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”.
  Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 194 335 души (в т.ч 132 355 души, осигурени по новосключени през периода договори). Година по-рано броят на здравноосигурените лица по действащи договори е 209 231 души (в т.ч 139 481 души по новосключени през периода договори).

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2009 г. до 30.09.2011 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на
-0,81 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2009 г. до 30.09.2011 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на -0,69 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,19 на сто, а за ППФ съответно е 2,31 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.
Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), минималната доходност се определя на база на среднопретеглената доходност на всички пенсионни фондове от съответния вид за предходния  24-месечен период. Определената минимална доходност представлява долна граница, и в случай на постигане на доходност под нея, съответният фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване трябва да покрие разликата до минималната доходност от създадените за целта резерви. Като функция на среднопретеглената доходност на универсалните и професионалните пенсионни фондове се определя и горната граница на доходността за пенсионните фондове от съответния вид. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО, средствата от постигната доходност над горната граница се заделят от съответния фонд за резерв за гарантиране на минималната доходност.
За посочения 24-месечен период 4 пенсионни фонда – УПФ “Топлина”, УПФ “Пенсионноосигурителен институт”, ППФ “Топлина” и ППФ “Пенсионноосигурителен институт” – са постигнали доходност, която е по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фондове и следва да заделят резерв в нормативно установения срок.
Пълният текст на решения № 652-УПФ и № 653-ППФ  от 21.10.2011 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

КФН прие мерки за облекчаване на дейността на инвестиционните последици

На свое заседание от 20 октомври 2011 г. Комисията за финансов надзор прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ИП).
Целта на промените е облекчаване на дейността на ИП, като с промените се правят съществени стъпки в посока на ограничаване на бюрократичните процедури.
Редът за сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги се облекчава чрез дистанционен способ като се използва електронен подпис и нотариална заверка на документите или идентифициране на клиента от кредитната институция. Така значително се улесняват отношенията с клиенти, които нямат възможност да присъстват физически в офиса на ИП и се дава възможност за равнопоставеност на българските посредници при конкурентни отношения с други посредници от държави-членки на ЕС. Освен това дистанционният способ ще стимулира активността на чуждестранните инвеститори.
Усъвършенства се работата на звеното за вътрешен контрол в ИП. Отпада ежедневната заверка от служител от вътрешния контрол на договорите за инвестиционни услуги, седмичните проверки, както и задължителните 3-месечни инструктажи на служители. Въвеждат се само месечни проверки. Облекчава се и режимът за одобряване на рекламни материали.
Част от промените също така е улесняване на работата на звената за управление на риска и вътрешен одит. Увеличава се периодът, в който вътрешният одит трябва да представи доклади за дейността на звеното на управителния орган на посредника. Отпада и задължението за ежедневно разпечатване на хартиен носител на дневниците, водени от посредника.
В Наредба № 38 е регламентирана възможността ИП да приема по телефон или чрез друг дистанционен способ нареждания от клиента за сделки с финансови инструменти. Предвид облекчаване и ускоряване на процеса на подаване на нареждания чрез дистанционен способ се предвижда телефонните разговори да бъдат записвани.  Тази практика е удачна, както от надзорна гледна точка, така и с оглед извършвания вътрешен контрол и одит в ИП.
Друга промяна в наредбата е забраната клиентите да плащат за представените им инвестиционни услуги в брой суми над 15 000 лева с цел по-голяма сигурност при разплащанията, като текстът е в пълно съответствие и с влезлия в сила през февруари 2011 г. Закон за ограничаване на плащанията в брой.
Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник.

КФН прие наредба, с която се постига по-подробна регламентация на дейността по колективните инвестиционни схеми

На свое заседание от 20 октомври 2011 г. Комисията за финансов надзор прие на второ четене Наредбата за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип  и управляващите дружества.
След като Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране влезе в сила (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.), с тази наредба на подзаконово равнище се доразвиват изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми.
Наредбата урежда съдържанието на договорите на  колективните инвестиционни схеми с обслужващите ги дружества, изискванията към ликвидността, активите, в които могат да инвестират, дейността по емитиране, продажба и обратно изкупуване;  съдържанието на проспектите, отчетите, рекламните съобщения.
Целта на наредбата е да се постигне по-подробна регламентация на дейността по колективно управление на активи, чрез въвеждане на изисквания към организацията и процедурите, които следва да се спазват. С наредбата се постига по-високо ниво на информираност на притежателите на дялове във връзка с характеристиките на колективната схема, в която са инвестирали.
Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник.

Решения от заседание на КФН от 20 октомври 2011 г.

На свое заседание от 20 октомври 2011 г. КФН взе следните решения:

1.Потвърди  проспект за допускане до търговия на Варшавската фондова борса на акции, издадени от „Софарма” АД. Емисията е в размер на 132 000 000  лева, разпределени в 132 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка,  представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

2.Издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Венчър Екуити България” ЕАД, гр. София ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на акции на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ  от останалите акционери на дружеството.

3.Разрешава на „Лайф Брокер” ЕООД, гр. София, да извършва дейност като застрахователен брокер на територията на Румъния.

КФН участва активно в реализирането на европейски проекти

КФН проведе семинар във връзка с развитието на туининг проектите, финансирани от ЕС, които комисията изпълнява като институция от страна членка на ЕС.
Председателят на КФН Стоян Мавродиев откри семинара като акцентира върху факта, че комисията е една от най-успешните институции в България, която изнася опит и подпомага институции от други държави в осъществяването на надзорната им дейност.  КФН е единствената институция в България, която самостоятелно или в партньорство изпълнява проекти в чужбина не като бенефициент, а в качеството си на партньор от страната членка.
КФН участва в реализирането на Туининг проекта BA 07 IB FI 01 „Подкрепа от ЕС за устойчиво изграждане на капацитета на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина, Агенцията за застрахователен надзор на Федерация Босна и Херцеговина и Застрахователната агенция на Република Сръбска”, който е логично продължение на успешно приключилият през 2008 г.  Туининг лайт проект „Подпомагане на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина”. Той е на обща стойност 800 000 евро и с продължителност 27 месеца, като стартирането му бе на 21 април 2010 г. Проектът е насочен основно към укрепване на административния капацитет на застрахователните агенции, развитие на обмяната на информация и статистически услуги, развитие на регулаторните и надзорните практики, застраховка „Гражданска отговорност” и взаимодействие с бюро „Зелена карта”.
В скоро време ще бъде финализиран Туининг проектът MN 08 IB FI 01 „Укрепване на надзорния и регулаторния капацитет на финансовите регулаторни органи”. Бенефициенти по проекта са Централната банка, Комисията за ценни книжа и фондови борси и Агенцията за застрахователен надзор на Черна гора. Проектът е на стойност 1.2 млн. евро и е с продължителност 18 месеца (впоследствие беше удължен с още 6 месеца) и се реализира от консорциум от трима партньори, който включва Българска народна банка, Холандската централна банка и Комисията за финансов надзор.
„Ние всички трябва да се гордеем с тези постижения, като аз лично ще стимулирам подобни бъдещи инициативи”, каза г-н Мавродиев. „Това носи международно признание не само на КФН, но и на цялата българска администрация, тъй като вече сме се утвърдили като компетентен партньор от ЕС в региона на Югоизточна Европа, допълни още той.

Одобрени са лицата, допуснати до изпитите за брокер и инвестиционен консултант, насрочени на 10 и 11 декември 2011г.

На заседание на КФН на 12 октомври  2011 г. бяха определени лицата, допуснати до изпит за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант. От 16 подадени заявления са допуснати  14 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 10 декември 2011 г. На недопуснатите до изпит са изпратени писма да представят допълнителни документи.
От подадени 12 заявления за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 декември 2011 г., са допуснати 11 лица, които са приложили всички необходими документи.

Списъците са публикувани в  раздел „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.