Проведе се среща между представители на КФН и на дружествата за доброволно здравно осигуряване

По инициатива на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор” на 27 октомври 2011 г. се проведе среща между представители на надзорната институция и директорите на лицензираните здравноосигурителни дружества, на  която присъства ръководният екип на управление „Застрахователен надзор”, както и представители на проверяващите екипи и специалисти по лицензионния режим на дружествата по доброволно здравно осигуряване. Повод за организиране на такава среща са извършваните в момента проверки на дейността по сключване на здравноосигурителни договори, където от управление „Застрахователен надзор” са констатирали множество случаи, в които дружествата предлагат здравноосигурителни пакети по общи условия, тарифи и лимити, различни от одобрените от надзора.
Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) предвижда разрешителен режим за всяка промяна във вече одобрените здравноосигурителни пакети, както и при предлагането на нов пакет от здравноосигурителни услуги, каза г-н Богоев. Ролята на надзорната институция е да съблюдава спазването на законите и ние ще бъдем безкомпромисни в това отношение. Той обърна внимание, че е необходимо да бъдат стриктно спазвани разпоредбите на закона и при констатиране на нарушения ще бъдат предприети предвидените от закона действия с цел преустановяване на тази практика и защита на осигурените лица.
Председателят на Асоциацията на лицензираните здравноосигурителни дружества д-р Мими Виткова наблегна на факта, че въпросната уредба е изключително архаична, ЗЗО не е сериозно актуализиран от 2002 г. и регламентира лицензионен режим за всяка промяна в здравноосигурителен пакет при положение, че в страните от Европейския съюз се  практикува свобода на договарянето.
Експерт от управлението обясни, че свободата на договаряне не се прилага при специален режим на надзор, на какъвто подлежат здравноосигурителните дружества. Изрично се забранява договаряне, осъществено в противоречие с повелителни разпоредби на закона и в този смисъл принципът на свобода на договаряне не може да се съществува самостоятелно и независимо от специалния режим на ЗЗО.                                                                                                                                                                                 
Представители на дружествата подкрепиха наказателните мерки, които надзорната институция ще трябва да предприеме във връзка с предлагането на нелицензирани пакети здравни услуги, тъй като някои дружества предлагат цени много по-занижени от реалните и създават дъмпинг на пазара. Освен нелоялна тази конкуренция е и неморална, тъй като ниските цени не само понижават качеството на услугата, но и създават предпоставка, въобще да не бъде извършена такава услуга, което вече застрашава човешкия живот и здраве, беше мнението на някои представители.
Проблемите в този бранш са много, се разбра от дискусията по време на срещата и затова беше взето решение за провеждането на широк дебат във връзка с функционирането на доброволното здравно осигуряване. КФН заяви своето съгласие за участие в работна група от представители на надзора и бизнеса, която да подготви нова законова рамка, съобразена с европейките директиви и настоящата пазарна ситуация по отношение на дейността на въпросните дружества.