Решения от заседание на КФН на 28.02.2018 г.

На заседанието си на 28.02.2018 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до Управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква от дружеството да коригира Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Райфайзен България Активна Защита в евро“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“, „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, ДФ „Райфайзен България Активна Защита в лева“ и ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“. Също така да бъде представен протокол за одобрение на промените в Правилата за Нетната стойност на активите на ДФ „Райфайзен Консервативен Фонд България“ от компетентен съгласно устройствените актове орган, както и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорния фонд да бъдат представени за одобрение от КФН.

2. Издава одобрение на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка и управление на риска на БТФ „Expat Greece ASE UCITS ETF” и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на БТФ „Expat Czech PX UCITS ETF”.

3. Изпраща писмо на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква от дружеството да коригира Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него ДФ „Алфа Индекс Имоти”, ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ и ДФ „Алфа Избрани Акции“.

4. Издава одобрение на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД за допълнително споразумение към Договор за депозитарни услуги, сключен  между УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „Астра Динамик”, от една страна и „УниКредит Булбанк” АД, в качеството й на депозитар, от друга страна.

5. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

6. Изпраща писмо до ЗД „Съгласие“ АД, с което  изисква представяне  на законово установените документи необходими за одобряване на Светослава Ангелова за член на СД на ЗД „Съгласие“ АД.

7. Разрешава преобразуване чрез вливане на „Застрахователно акционерно дружество Здравноосигурителен институт” АД в „Животозастрахователен институт” ЕАД.

8. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.

9. Приема на първо гласуване проект на Наредба за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 30 март 2018 г. вкл.)

10. КФН възнамерява да спазва в надзорната си дейност „Съвместни насоки по член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно опростената и разширената комплексна проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции трябва да вземат предвид при оценяване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки“, издадени от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Във връзка със „Съвместни насоки съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2015/847 относно мерките, които доставчиците на платежни услуги следва да предприемат за откриване на липсваща или непълна информация за платеца или получателя, и процедурите, които те следва да въведат с цел управление на преводи на средства, при които липсва изискваната информация“, уведомява Европейските надзорни органи, че КФН не е компетентен орган по осъществяване на надзор върху доставчиците на платежни услуги и междинните доставчици на платежни услуги.

Решения от заседание на КФН на 28.02.2018 г.

На заседанието си на 28.02.2018 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до Управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква от дружеството да коригира Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Райфайзен България Активна Защита в евро“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“, „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, ДФ „Райфайзен България Активна Защита в лева“ и ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“. Също така да бъде представен протокол за одобрение на промените в Правилата за Нетната стойност на активите на ДФ „Райфайзен Консервативен Фонд България“ от компетентен съгласно устройствените актове орган, както и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на договорния фонд да бъдат представени за одобрение от КФН.

2. Издава одобрение на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка и управление на риска на БТФ „Expat Greece ASE UCITS ETF” и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на БТФ „Expat Czech PX UCITS ETF”.

3. Изпраща писмо на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква от дружеството да коригира Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него ДФ „Алфа Индекс Имоти”, ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ и ДФ „Алфа Избрани Акции“.

4. Издава одобрение на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД за допълнително споразумение към Договор за депозитарни услуги, сключен  между УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „Астра Динамик”, от една страна и „УниКредит Булбанк” АД, в качеството й на депозитар, от друга страна.

5. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

6. Изпраща писмо до ЗД „Съгласие“ АД, с което  изисква представяне  на законово установените документи необходими за одобряване на Светослава Ангелова за член на СД на ЗД „Съгласие“ АД.

7. Разрешава преобразуване чрез вливане на „Застрахователно акционерно дружество Здравноосигурителен институт” АД в „Животозастрахователен институт” ЕАД.

8. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.

9. Приема на първо гласуване проект на Наредба за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 30 март 2018 г. вкл.)

10. КФН възнамерява да спазва в надзорната си дейност „Съвместни насоки по член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно опростената и разширената комплексна проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции трябва да вземат предвид при оценяване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки“, издадени от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Във връзка със „Съвместни насоки съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2015/847 относно мерките, които доставчиците на платежни услуги следва да предприемат за откриване на липсваща или непълна информация за платеца или получателя, и процедурите, които те следва да въведат с цел управление на преводи на средства, при които липсва изискваната информация“, уведомява Европейските надзорни органи, че КФН не е компетентен орган по осъществяване на надзор върху доставчиците на платежни услуги и междинните доставчици на платежни услуги.

Данни за (пре)застрахователния пазар към края на месец декември 2017 г. (предварителни данни)

Представените данни от справките и отчетите на (пре)застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края четвърто тримесечие на 2017 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, "Застрахователен пазар" – "Общо застраховане" – 2017 г., "Животозастраховане" – 2017 г. и "Презастраховане" – 2017 г.

Данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2017 г.


Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор публикува данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2017 г. Информацията е получена от протоколите за проведените през 2017 г. четири служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид. През 2017 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 94 229 лица, от които 81 530 лица в универсалните фондове и 12 699 лица в професионалните фондове. Служебно разпределените лица през 2017 г. съставляват 82,08 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 85,60 на сто в професионалните.
Информация за служебно разпределените лица през 2017 г. може да намерите в раздел “Статистика”, "Статистически анализи на осигурителния пазар".

Решения от заседание на КФН на 26.02.2018 г.

На заседанието си на 26.02.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до УД „Делтасток управление на активи” ЕАД, с което изиска да се представят допълнително документи във връзка с одобрение по чл. 93, ал. 7 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
 
2. Издава одобрение на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД за промяна в договорите за депозитарни услуги, сключени между „Тексим Банк” АД и УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД, действащо за сметка на ДФ „Престиж“ и на ДФ „Профит“.
 
3. Одобрява промените в Устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ.
 
4. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Константин Стефанов Йончев.
 
5. Издава одобрение на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и на ДФ „Адванс Източна Европа”, приети с решение на съвета на директорите на  УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, проведено на 02.02.2018 г.
 
6. Издава одобрение за допълнителен лиценз на ЗД „Нова Инс“ ЕАД, който включва всички рискове по застраховките “Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), „Правни разноски“ и „Помощ при пътуване (Асистанс)“.
 
 
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 26.02.2018 г.

На заседанието си на 26.02.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до УД „Делтасток управление на активи” ЕАД, с което изиска да се представят допълнително документи във връзка с одобрение по чл. 93, ал. 7 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
 
2. Издава одобрение на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД за промяна в договорите за депозитарни услуги, сключени между „Тексим Банк” АД и УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД, действащо за сметка на ДФ „Престиж“ и на ДФ „Профит“.
 
3. Одобрява промените в Устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ.
 
4. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Константин Йончев.
 

5. Издава одобрение на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и на ДФ „Адванс Източна Европа”, приети на заседание на съвета на директорите на  УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, проведено на 02.02.2018 г.

 

6. Издава одобрение за допълнителен лиценз на ЗД „Нова Инс“ ЕАД, който включва всички рискове по застраховките “Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства), „Правни разноски“ и „Помощ при пътуване (Асистанс)“.

 
 
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 20.02.2018 г.

На заседанието си на 20.02.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „Линкс рисорсис” ЕООД да отстрани констатираните непълноти и несъответствия в представените документи и да представи допълнителна информация във връзка с искането на дружеството за издаване на лиценз като инвестиционен посредник.
 
2. Отказва признаване на придобита от Албена Анкова Иванова квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Издава принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса-София“ АД,  с които задължава „БФБ-София” АД, гр. София, да бъде спряно окончателно извършването на сделки с акции, издадени от дружествата „Първи май-50“ АД (в ликвидация), „Симко“ АД (в ликвидация), „Елените“ АД (в ликвидация), „Винарска изба-Врачанска Теменуга“ (в ликвидация), „Лъв“ АД (в ликвидация), „Март България“ АД (в ликвидация), „Победа-ТВ“ АД (в ликвидация) и „Кюстендилски плод“ АД (в ликвидация).
 
4. Одобрява увеличаване на прякото квалифицирано участие на ЗК „Лев Инс“ АД в „Животозастрахователен институт“ АД от 49,08% на 63,68%, което може да се осъществи при вливане на ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД в „Животозастрахователен институт“ АД.
 
5. Изпраща писмо до „Грейт Ко” ООД с искане да отстрани констатираните непълноти и несъответствия в представените документи и да представи допълнителна информация във връзка с вписването на дружеството като застрахователен брокер.
 
6. Изпраща писмо до „Алба Брокер“ ООД, с което уведомява дружеството, че следва да заплати пълния размер на дължимата такса в размер на 6 000 лв., представляваща 80 % от таксата за вписване в регистъра на застрахователните брокери. Срокът за произнасяне по заявлението за вписване на дружеството в регистъра ще започне да тече след заплащане на таксата за разглеждане на документите.
 
7. Изпраща писмо до надзорния орган на Люксембург, с което го уведомява, че КФН е получила изпратената от него нотификация  на “AIG Europe S.A.“ да извършва застрахователна дейност на територията на Република България при условията на установяване.
 
8. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.  (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 22.03.2018 г. включително)
 
9. Приема на второ гласуване Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.
 
 
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 20.02.2018 г.

На заседанието си на 20.02.2018 г. КФН реши:
 

1. Изпраща писмо до „Линкс рисорсис” ЕООД да отстрани констатираните непълноти и несъответствия в представените документи и да представи допълнителна информация във връзка с искането на дружеството за издаване на лиценз като инвестиционен посредник.
 
2. Отказва признаване на придобита от Албена Иванова квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
3. Издава принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса-София“ АД,  с които задължава „БФБ-София” АД, гр. София, да бъде спряно окончателно извършването на сделки с акции, издадени от дружествата „Първи май-50“ АД (в ликвидация), „Симко“ АД (в ликвидация), „Елените“ АД (в ликвидация), „Винарска изба-Врачанска Теменуга“ (в ликвидация), „Лъв“ АД (в ликвидация), „Март България“ АД (в ликвидация), „Победа-ТВ“ АД (в ликвидация) и „Кюстендилски плод“ АД (в ликвидация).
 
4. Одобрява увеличаване на прякото квалифицирано участие на ЗК „Лев Инс“ АД в „Животозастрахователен институт“ АД от 49,08% на 63,68%, което може да се осъществи при вливане на ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД в „Животозастрахователен институт“ АД.
 
5. Изпраща писмо до „Грейт Ко” ООД с искане да отстрани констатираните непълноти и несъответствия в представените документи и да представи допълнителна информация във връзка с вписването на дружеството като застрахователен брокер.
 
6. Изпраща писмо до „Алба Брокер“ ООД, с което уведомява дружеството, че следва да заплати пълния размер на дължимата такса в размер на 6 000 лв., представляваща 80% от таксата за вписване в регистъра на застрахователните брокери. Срокът за произнасяне по заявлението за вписване на дружеството в регистъра ще започне да тече след заплащане на таксата за разглеждане на документите.
 
7. Изпраща писмо до надзорния орган на Люксембург, с което го уведомява, че КФН е получила изпратената от него нотификация  на “AIG Europe S.A.“ да извършва застрахователна дейност на територията на Република България при условията на установяване.
 
8. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.  (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 22.03.2018 г. включително)
 
9. Приема на второ гласуване Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.

 
 
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 16.02.2018 г.

На заседанието си на 16.02.2018 г. КФН реши:
 
1. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Алфа България” АД, гр. София. Емисията е в размер 59 058 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.
 
2. Изпраща писмо до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да се прецизират преводите на документите по представените нотификации за публично предлагане на дялове на договорен фонд ДФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF, ДФ „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”, ДФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF”, ДФ „Expat Hungary BUX UCITS ETF”, ДФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” и ДФ „Expat Slovakia SAX UCITS ETF” на територията на Федерална република Германия.
 
3. Издава одобрение на промените в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетна стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ „Конкорд Фонд–6 Облигации”, приети с решение на СД на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” ЕАД по протокол от заседание, проведено на 31.01.2018 г.
Изпраща писмо на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, с което от дружеството се изисква коригиране на Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Конкорд Фонд–6 Облигации”, ДФ „Конкорд Фонд–1 Акции и облигации”, ДФ „Конкорд Фонд–2 Акции”, ДФ „Конкорд Фонд–3 Сектор Недвижими Имоти”, ДФ „Конкорд Фонд–4 Енергетика”, ДФ „Конкорд Фонд–5 ЦИЕ”, НДФ „Конкорд Фонд–7 Саут-Ийст Юръп”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” и ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд”.
 
4. Изпраща писмо до УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за извършване на корекции на Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, на управляваните от него ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и ДФ „Адванс Източна Европа”.
 
5. Одобрява проект на бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2018 г.
 
6. Отхвърля постъпилата жалба в КФН от „Източна газова компания” ЕАД срещу Решение № 74-Е/18.01.2018 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.   
 
7. Отхвърля постъпилата жалба в КФН от „Източна газова компания” ЕАД срещу Решение № 75-Е/18.01.2018 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.
 
8. Приема отчета на плана за действие на Комисията за финансов надзор за 2017 г.
 
9. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2017 г
 

Решения от заседание на КФН на 16.02.2018 г.

На заседанието си на 16.02.2018 г. КФН реши:
 

1. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Алфа България” АД, гр. София. Емисията е в размер 59 058 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.
 
2. Изпраща писмо до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да се прецизират преводите на документите по представените нотификации за публично предлагане на дялове на договорен фонд ДФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF, ДФ „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”, ДФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF”, ДФ „Expat Hungary BUX UCITS ETF”, ДФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” и ДФ „Expat Slovakia SAX UCITS ETF” на територията на Федерална република Германия.
 
3. Издава одобрение на промените в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетна стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ „Конкорд Фонд–6 Облигации”, приети с решение на СД на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” ЕАД по протокол от заседание, проведено на 31.01.2018 г.
Изпраща писмо на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, с което от дружеството се изисква коригиране на Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Конкорд Фонд–6 Облигации”, ДФ „Конкорд Фонд–1 Акции и облигации”, ДФ „Конкорд Фонд–2 Акции”, ДФ „Конкорд Фонд–3 Сектор Недвижими Имоти”, ДФ „Конкорд Фонд–4 Енергетика”, ДФ „Конкорд Фонд–5 ЦИЕ”, НДФ „Конкорд Фонд–7 Саут-Ийст Юръп”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” и ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд”.
 
4. Изпраща писмо до УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за извършване на корекции на Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, на управляваните от него ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и ДФ „Адванс Източна Европа”.
 
5. Одобрява проект на бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2018 г.
 
6. Отхвърля постъпилата жалба в КФН от „Източна газова компания” ЕАД срещу Решение № 74-Е/18.01.2018 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.   
 
7. Отхвърля постъпилата жалба в КФН от „Източна газова компания” ЕАД срещу Решение № 75-Е/18.01.2018 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.

 
8. Приема отчета на плана за действие на Комисията за финансов надзор за 2017 г.
 
9. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2017 г