Данни за (пре)застрахователния пазар към края на месец декември 2017 г. (предварителни данни)

Представените данни от справките и отчетите на (пре)застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края четвърто тримесечие на 2017 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, "Застрахователен пазар" – "Общо застраховане" – 2017 г., "Животозастраховане" – 2017 г. и "Презастраховане" – 2017 г.

Данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2017 г.


Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор публикува данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2017 г. Информацията е получена от протоколите за проведените през 2017 г. четири служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид. През 2017 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 94 229 лица, от които 81 530 лица в универсалните фондове и 12 699 лица в професионалните фондове. Служебно разпределените лица през 2017 г. съставляват 82,08 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 85,60 на сто в професионалните.
Информация за служебно разпределените лица през 2017 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2017 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2017 г. е 4 587 723 души, като нараства спрямо 31.12.2016 г. с 2,57 на сто.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2017 г. са акумулирани нетни активи на стойност 12 663 154 хил. лв. В сравнение с края на 2016 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 17,72 на сто.
По предварителни данни общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2017 г. възлизат на 183 823 хил. лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за 2017 г. е в размер на 61 690 хил. лв.
Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2017 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2017 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.

„Не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите“, посочват ESMA, EBA и EIOPA в своето предупреждение към потребителите за рисковете, които носят виртуалните валути

Трите европейски надзорни органа – Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейският банков орган (EBA) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), публикуваха на своите интернет страници актуално предупреждение към потребителите относно рисковете, които носят виртуалните валути. Основна цел на документа е да информира, че виртуалните валути са високорискови, не са регулирани от законодателството на ЕС и следователно не се предлага правна защита за потребителите.
 
ESMA, EBA и EIOPA обръщат внимание, че потребителите, които купуват виртуални валути, трябва да са наясно, че съществува висок риск да загубят голяма част от инвестираните средства или дори цялата сума. Европейските надзорни органи подчертават изключителната нестабилност на цените на виртуалните валути и посочват, че се наблюдават ясни признаци за ценови балон.
 
В предупреждението са отбелязани и препоръки как потребителите могат да се предпазят и какви мерки биха могли да вземат при закупуване и/или притежаване на виртуални валути.
 
Превод на предупреждението на български език е публикуван в прикачения файл.
 
 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец януари 2018 г. 10 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 2 са преустановили извършването на дейност. Към 31 януари 2018 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 603.
През месец януари 13 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 3 са преустановили извършването на дейност. Към 31 януари 2018 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2333.
През януари няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 януари 208 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15. 
През месец януари няма нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 януари 2018 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 45.
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”. 

Ученици от Сливен се запознаха с дейността на КФН

Комисията за финансов надзор контролира дружества с финансов ресурс над 23 млрд. лева, каза председателят на комисията Карина Караиванова
 
Група ученици от Професионалната гимназия по икономика (ПГИ) „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен посетиха  Комисията за финансов надзор (КФН). Възпитаниците на учебното заведение с афинитет към икономиката и финансите имаха възможност да чуят лично от председателя на КФН Карина Караиванова кои са основните структурни звена на надзорния орган и какви са главните приоритети на работа на комисията в следващите месеци.
Комисията за финансов надзор контролира поднадзорни дружества със значителен финансов ресурс от над 23 млрд. лева, посочи председателят на КФН Карина Караиванова. По думите й, от настоящата година КФН – според новия Закон за КФН – ще се издържа от събраните такси от поднадзорните лица, извършващи дейност на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари. „Това ще даде възможност да се посрещнат предизвикателствата, идващи с новите по-високи европейски изисквания към работата на комисията, включително и ангажирането  на висококвалифицирани експерти“, коментира Караиванова.
Данил Джоргов, началник-отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, обясни  на достъпен за учениците език основни положения от сложната материя на регулаторната дейност на капиталовия пазар. Той подчерта, че  инвеститорите трябва да имат известна финансова култура и да четат внимателно проспектите. Във връзка с въпрос на ученик Джоргов коментира, че по принцип при по-рискови инвестиции вероятността за печалба, но и за загуба е по-висока – „така че е добре рискът да се разпределя, т.е. да се инвестира в различни видове активи“.
В момента има 9 пенсионни дружества, управляващи общо 28 пенсионни фонда, разясни пред учениците от 9-ти до 12-ти клас Ненко Димов, главен експерт от дирекция „Регулаторни режими на осигурителния надзор“. При избор на пенсионен фонд са важни данните за постигнатата доходност за предходни периоди, но трябва да се знае, че тя не е гаранция за бъдеща такава, подчерта Димов.      
Николай Петков, началник-отдел „Надзорна политика и анализи“ в дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“ направи кратка историческа ретроспекция на развитието на застраховането у нас. Той обясни на учениците с интерес към финансите кои са „играчите“ на застрахователния пазар, а именно – застрахователи, презастрахователи и посредници. Комисията за финансов надзор осъществява надзор „на входа“, както и текущ и последващ надзор на „играчите“ на застрахователния пазар, а при необходимост прилага принудителни административни мерки (ПАМ) и санкции, каза Петков. Той допълни, че понастоящем у нас най-разпространено е имущественото застраховане.
Мирчо Стоянов, старши експерт от отдел „Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска“ в дирекция „Застрахователен надзор“ – бивш възпитаник на Професионалната гимназия по икономика в Сливен – сподели пред настоящите ученици от гимназията с какво го е привлякла работата в КФН и как е стигнал до настоящата си позиция в комисията.  
Директорът на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен Димитър Добрев и учителите Мариана Петрова и Димитър Занзалов благодариха на ръководството на КФН за интересната и съдържателна беседа.  
         
 
  
 
 
 

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2017 г.

Представените данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 31.12.2017 г. са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, "Застрахователен пазар", „Общо Застраховане“ „2017“. Данните се отнасят единствено за застрахователните договори, които не са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.