Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2020 г.


Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2020 г., са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, "Застрахователен пазар" „Статистика”, „Общо Застраховане“ „2020“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

The Financial Supervision Commission has sent notification about its consent for the portfolio transfer from the “Starr International (Europe) Limited“ to the „Starr Europe Insurance Limited”


The Financial Supervision Commission has been notified by the competent authority of the United Kingdom (Prudential Regulation Authority) of the forthcoming transfer of an insurance portfolio from the “Starr International (Europe) Limited” (with head office in the United Kingdom) to „Starr Europe Insurance Limited” (with head office in Malta). After reviewing the portfolio documents, the FSC decided to send a letter to the national competent authority of the United Kingdom on granting consent for the transfer of the insurance portfolio from the “Starr International (Europe) Limited” to the „Starr Europe Insurance Limited”.

The Financial Supervision Commission has sent notification about its consent for the portfolio transfer from the “Starr International (Europe) Limited“ to the „Starr Europe Insurance Limited”


The Financial Supervision Commission has been notified by the competent authority of the United Kingdom (Prudential Regulation Authority) of the forthcoming transfer of an insurance portfolio from the “Starr International (Europe) Limited” (with head office in the United Kingdom) to „Starr Europe Insurance Limited” (with head office in Malta). After reviewing the portfolio documents, the FSC decided to send a letter to the national competent authority of the United Kingdom on granting consent for the transfer of the insurance portfolio from the “Starr International (Europe) Limited” to the „Starr Europe Insurance Limited”.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Starr International (Europe) Limited“ към „Starr Europe Insurance Limited”


Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Prudential Regulation Authority) за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл от “Starr International (Europe) Limited“ (със седалище в Обединеното кралство) към „Starr Europe Insurance Limited” (със седалище в Малта). След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Обединеното кралство относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “Starr International (Europe) Limited“ към „Starr Europe Insurance Limited”.

Отмяна на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


    На свое заседание, проведено на 30.07.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 63 от 30.07.2020 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 14.11.2020 г. (събота) и 15.11.2020 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
    Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната в последните дни и нарастващия брой на заразените лица се налага засилване на мерките за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19. Съществена част от прилаганите противоепидемични мерки е свързана с ограничаване струпването на значителен брой лица на едно място, което води до обективна невъзможност КФН да проведе насрочените изпити.
    С цел избягване на риска от разпространение на заразата сред кандидатите и служителите на КФН, ангажирани с организирането и провеждането на изпитите, на свое заседание, проведено на 29.10.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 86 от 29.10.2020 г. за отмяна на насрочените на 14 и 15 ноември 2020 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант.
    Други дати за провеждане на изпити за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер и инвестиционен консултант ще бъдат насрочени в рамките на 2021 г., като новите дати ще бъдат оповестени най-малко 3 месеца преди провеждането на изпитите.
    Таксите, заплатени от кандидатите за явяване на изпитите, ще бъдат възстановени на лицата след представяне на данни за банкова сметка, по която да бъдат преведени.

EIOPA отправя призив към застрахователния сектор да завърши подготвителните действия по приключване на преходния период по отношение на Обединеното кралство


Призив към застрахователния сектор да приключи с подготвителните действия и да приложи подходящ и реалистичен план за извънредни действия преди края на преходния период за Обединеното кралство отправи EIOPA на 13 октомври 2020 г.
Преходният период по отношение на Обединеното кралство съгласно Споразумението за оттегляне ще завърши на 31 декември 2020 г. След тази дата всички първични и вторични законодателни актове на ЕС вече няма да се прилагат в Обединеното кралство, включително и Директивата „Платежоспособност II“, както и Директивата относно разпространението на застрахователни продукти (IDD).
Необходимо е застрахователният сектор да бъде подготвен за последиците, свързани със застрахователните дружества от Обединеното кралство и Гибралтар, които ще се превърнат в дружества от „трета държава“ и повече няма да се ползват от лицензионния режим съгласно Директивата „Платежоспособност II“, за да предоставят услуги на територията на ЕС. Наред с това има и други правни последици, засягащи застрахователните договори, разкриването на застрахователната тайна и груповия надзор.
EIOPA очаква от презастрахователните дружества да разполагат с мерки за предотвратяване на извършване на застрахователна дейност без лиценз и да осигурят бъдещото предоставяне на трансгранични услуги, за да се намалят щетите за притежателите на полици и третите ползващи се лица.
Наред с това, EIOPA напомня на застрахователните дружества и застрахователните посредници тяхното задължение да информират клиентите си относно възможното отражение върху застрахователните договори в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.
Меморандумът за разбирателство относно сътрудничеството и обмена на информация, подписан от EIOPA и от всички национални компетентни органи в ЕИП с Националната банка на Англия в качеството й на орган, осъществяващ разумна регулационна дейност, и с Органа за финансова дейност на Обединеното кралство запазва действието си и ще влезе в сила от датата, на която Договорите за Европейския съюз и вторичното законодателство престанат да се прилагат в Обединеното кралство. 
 EIOPA ще продължи да следи подготовката в сектора и особено що се отнася до разработването и прилагането на извънредните планове. Пълният текст на призива може да намерите тук.

The Financial Supervision Commission has sent statement for the portfolio transfer “TT Club Mutual Insurance Limited” to “TT Club BV”


The Financial Supervision Commission has been notified by the competent authority of the United Kingdom (Prudential Regulation Authority) of the forthcoming transfer of an insurance portfolio from the “TT Club Mutual Insurance Limited” (with head office in the United Kingdom) to “TT Club BV” (with head office in the Netherlands). After reviewing the portfolio documents, the FSC decided to send a letter to the national competent authority of the United Kingdom with the information that the FSC cannot give its consent to the proposed transfer, pursuant to Article 39, paragraph 4 of Solvency II, based on the fact that the insurance portfolio subject to the transfer includes insurance contracts covering risks located on the territory of the Republic of Bulgaria, but the Bulgarian FSC has not received a notification regarding the intention of the accepting insurance undertaking – “TT Club BV” to carry out insurance business on the territory of the Republic of Bulgaria.

The Financial Supervision Commission has sent statement for the portfolio transfer “TT Club Mutual Insurance Limited” to “TT Club BV”


The Financial Supervision Commission has been notified by the competent authority of the United Kingdom (Prudential Regulation Authority) of the forthcoming transfer of an insurance portfolio from the “TT Club Mutual Insurance Limited” (with head office in the United Kingdom) to “TT Club BV” (with head office in the Netherlands). After reviewing the portfolio documents, the FSC decided to send a letter to the national competent authority of the United Kingdom with the information that the FSC cannot give its consent to the proposed transfer, pursuant to Article 39, paragraph 4 of Solvency II, based on the fact that the insurance portfolio subject to the transfer includes insurance contracts covering risks located on the territory of the Republic of Bulgaria, but the Bulgarian FSC has not received a notification regarding the intention of the accepting insurance undertaking – “TT Club BV” to carry out insurance business on the territory of the Republic of Bulgaria.

КФН е изразила становище по прехвърляне на застрахователния портфейл от “TT Club Mutual Insurance Limited” към “TT Club BV”


„Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Обединено кралство Великобритания (Prudential Regulation Authority) за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл от “TT Club Mutual Insurance Limited” (със седалище в Обединено кралство Великобритания) към “TT Club BV” (със седалище в Кралство Нидерландия). След прегледа на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Обединено кралство Великобритания, с което уведомява, че не може да даде съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “TT Club Mutual Insurance Limited” към “TT Club BV”, тъй като застрахователният портфейл, предмет на прехвърлянето, включва застрахователни договори, покриващи рискове, разположени на територията на Република България, а в КФН не е получена нотификация относно намерението на поемащия застраховател – “TT Club BV”, да извършва дейност на територията на Република България.

EIOPA издаде Насоките относно сигурността и управлението на информационните и комуникационни технологии


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) издаде Насоките относно сигурността и управлението на информационните и комуникационни технологии (ICT) на 12 октомври 2020 г.
Насоките представляват наръчник за националните надзорни органи и пазарните участници относно прилагането на правилата за оперативните рискове, установени в Директива 2009/138/EC и в Делегиран регламент на Комисията 2015/35 във връзка със сигурността и управлението на информационните и комуникационни технологии (ICT). Също така се вземат под внимание и Насоките на EIOPA относно системата за управление.
Целта на насоките е насърчаване и повишаване на оперативната устойчивост на дигиталните операции, извършвани от застрахователните и презастрахователните дружества, с оглед рисковете, с които се сблъскват. Устойчивостта на оперативните системи е от ключово значение за защита на дигиталните активи на застрахователните и презастрахователни дружества, включително и на данните на притежателите на полици и ползващите се лица. Насоките дават разяснения и внасят яснота относно минималната информация, която пазарните участници предоставят с цел създаване на възможности за киберсигурност. Насърчават сближаването на надзорните практики, свързани с очакванията и процедурите, приложими във връзка със сигурността и управлението на информационните и комуникационните технологии като ключ за правилното управление на рисковете в сферата на сигурността.
В периода декември 2019 г. –  март 2020 г. EIOPA проведе обсъждане на насоките и взе под внимание мненията на участниците.
Настоящите насоки бяха разработени съгласно чл.16 от Регламент (EU) 1094/2010, съгласно който EIOPA може да издава насоки и препоръки, отправени до компетентните  органи и финансовите институции, с цел налагането на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики и осигуряването на общо, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза.
Съгласно чл.16, ал.3 от този регламент, от компетентните органи и финансовите институции се изисква полагането на всички възможни усилия, с цел постигането на съответствие с тези насоки и препоръки.
Очаква се националните надзорни органи да започнат да прилагат настоящите насоки от 1 юли 2021.
Информацията на сайта на EIOPA може да прочетете тук.