Комисията за финансов надзор отвори специален мейл за подаване на сигнали от служители на поднадзорни лица

Комисията за финансов надзор (КФН) създаде специален електронен адрес: employee_signals@fsc.bg, на който служители на поднадзорни на КФН лица могат да сигнализират за възможни или извършени нарушения на приложимите нормативни актове, уреждащи дейността на съответното поднадзорно лице. Електронният адрес представлява специален комуникационен канал, осигуряващ сигурност за служителите, подали сигнали до регулатора. По този начин е гарантирана анонимността им пред работодателя.
Съгласно Закона за Комисията за финансов надзор подаването на жалба или сигнал не може да е основание за неблагоприятно или несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице. Освен това лицата, работещи по трудово правоотношение в поднадзорни на КФН лица, подали жалба или сигнал имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение.

Студент от УНСС беше председател на КФН за един ден

КФН се включи  в инициативата „Мениджър за един ден” и  беше управлявана от Михаил Михайлов, студент по „Финанси“ в УНСС

Работният ден на студента Михаил Михайлов в Комисията за финансов надзор (КФН) започна със среща с председателя на КФН Карина Караиванова, която „предаде щафетата“ на председателската длъжност, като го запозна със спецификата и предизвикателствата на отговорния пост. „Комисията регулира и надзирава  небанковия финансов сектор: инвестиционния пазар, застрахователния и пазара на задължителното допълнително пенсионно осигуряване, което е голяма отговорност. Задълженията ни са крайно отговорни, а работата много обемна, тъй като наблюдаваме бизнеса на повече от 20 хиляди поднадзорни лица, които управляват активи за почти 30 милиарда лева.“ – каза г-жа Караиванова.
 
Михаил Михайлов обясни, че специално е избрал да е „мениджър“ на КФН, защото се интересува от небанковия финансов сектор. „Вече съм втори курс и сега е моментът да реша с какво ще се занимавам в бъдеще дали да работя в банка или в застрахователно дружество или брокер, или с някакъв друг вид дейност. Най-интересно ми е на какви условия трябва да отговаря един брокер или застраховател или инвестиционен посредник, за да му дадете лиценз. И като бъдещ икономист, живот и здраве, някой ден да мога и аз да си учредя собствена фирма“, сподели студентът с председателя на комисията.
 
Михаил Михайлов присъства на заседание на КФН, където  усети на практика как се взимат решенията от институцията. Запозна се със заместник – председателите на КФН и наблюдава разглеждането и приемането на решенията, заложени в дневния ред. Най-много се впечатли  от решението за предприетите мерки спрямо нелегалните инвестиционни посредници. КФН взе решение да уведоми Софийския градски съд за интернет сайтове, които предлагат инвестиционни услуги, а нямат право на това, и да поиска съдът да задължи интернет доставчиците да спрат въпросните сайтове.
 
Работният ден на Михаил Михайлов продължи със срещи с експертите от трите управления в КФН. Той се запозна лично с ръководителите на всички структури в комисията и узна подробности от спецификата на дейността на всяка една от тях. Специално отношение прояви към дейността на финансистите в комисията и сподели, че за един ден е научил толкова много за финансите, колкото за месеци четене от учебниците. В края на деня Михаил активно се включи в пряката работа на комисията, като написа новина за взетите решения от заседанието.
 
„Много съм доволен от това, че за един ден бях председател на такава голяма и отговорна институция. Научих много неща и ще се замисля в бъдеще дали да не кандидатствам за работа тук“, каза Михаил Михайлов, след като получи сертификат като  „Мениджър за един ден” от председателя на КФН Карина Караиванова.

 

 

Окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2018 г.


Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2018 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2018“. Окончателните данни не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги. 

КФН публикува интернет страници, чрез които не могат да се предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България

Със свое решение от 25.10.2018 г. Комисията за финансов надзор оповести интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. Взетото решение е на основание разпоредби от Закона за Комисията за финансов надзор и Закона за пазарите на финансови инструменти. В Решение №1002 – ИП е публикуван списък с интернет страниците,  чрез които не следва да се предоставят инвестиционни услуги.
 
Публикуването на решението се счита за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности чрез оповестените интернет-страници в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка.

Решение от заседание на КФН на 24.10.2018 г.

На заседанието си на 24.10.2018 г. КФН реши:

Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
(Проектът и мотивите към него са към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 07.11.2018 г. вкл.)

Данни за застрахователния пазар към 31.08.2018 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец август 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Данни за застрахователния пазар към 31.08.2018 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец август 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2016 г. до 28.09.2018 г.


Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,19 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2016 г. до 28.09.2018 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,22 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3,19 на сто, а за ППФ съответно е 3,22 на сто.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 970 – УПФ и № 971 – ППФ от 18.10.2018 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Matador Primer Ltd. License was taken by Decision of FSC


On its Board meeting on 11.10.2018 the Financial Supervision Commission (FSC) took Decision for the withdrawal of the license of the investment company Matador Primer Ltd. In order to take all the necessary measures to settle the investment company’s relations with its clients, Stoil Vladimirov Molloff was appointed as a questor (administrator) of the company.
The questor (administrator) will have three months to settle the relations with the customers of Matador Prime Ltd. The contact details of the questor are as follows: +359 2 955 53 48;  e-mail: molloff@aplawbg.com

Matador Primer Ltd. License was taken by Decision of FSC

On its Board meeting on 11.10.2018 the Financial Supervision Commission (FSC) took Decision for the withdrawal of the license of the investment company Matador Primer Ltd. In order to take all the necessary measures to settle the investment company’s relations with its clients, Stoil Vladimirov Molloff was appointed as a questor (administrator) of the company.
The questor (administrator) will have three months to settle the relations with the customers of Matador Prime Ltd. The contact details of the questor are as follows: +359 2 955 53 48;  e-mail: molloff@aplawbg.com