Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант


На свое заседание, проведено на 30.07.2018 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 60 от 30.07.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 10.11.2018 г. (събота) и 11.11.2018 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.

Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 подават заявления за допускане до изпит по образец с приложенията, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7, в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или по електронен път на delovodstvo@fsc.bg.

Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 10 ноември 2018 г. (събота) и 11 ноември 2018 г. (неделя), се подават в периода от 01 август 2018 г. (сряда) до 24 август 2018 г. (петък) включително.

В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.

Заявленията за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, подадени след обявения краен срок за подаване на заявленията за допускане до предстоящите изпити, няма да бъдат разгледани.

Предварителни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2018 г.


Представените предварителни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2018 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2018“. Предварителните данни не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Данни за застрахователния пазар към 31.03.2018 г.


Представените тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастраховане съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с тримесечни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на първото тримесечие на 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.

Данни за застрахователния пазар към 31.12.2017 г.


Представените тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастраховане съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на 2017 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.

Важна информация относно подаването на годишни и 6-месечни справки и отчети на застрахователните брокери


Във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор (КФН) на периодичните справки и отчети от застрахователните брокери към 30.06.2018 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, обръщаме внимание, че съгласно „Поясненията във връзка с попълването и представянето в КФН на годишни и периодични справки и отчети на застрахователните брокери“, следва да се представят в КФН освен справките от Приложение 2.1-2.8 и 3.1-3.4, и отчетът съгласно Приложение 1 от Заповед № 332 на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор" от 15.10.2012 г., допълнена със Заповед № 10 от 13.01.2016 г., съдържащ данни за брокера, подлежащи на вписване във водените от КФН регистри.

Пакетът от справки, отчети и приложения е публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и Образци“, „Застрахователен Пазар“ в „Пакет от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2018 г.“.

Комисията за финансов надзор напомня, че не се дължат такси за потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа


След влизането в сила на новата тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор, от началото на 2018-а година често се налага да бъдат връщани на емитенти внесени от тях  такси за разглеждане на проспекти. В тази връзка Комисията за финансов надзор напомня на емитентите и на инвестиционните посредници, че като мярка за подкрепа на капиталовия пазар в България не се събират такси от Комисията за финансов надзор в случаите на:
 
– потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа;
– за издаване на потвърждение на документ за ценните книжа и резюме по чл. 82а ЗППЦК;
– за издаване на потвърждение на базов проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК;
– за издаване на потвърждение на допълнение към проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК.
 
За тези производства по потвърждения на проспект за публично предлагане на ценни книжа няма да бъде събирана такса от Комисията за финансов надзор  до 1.1.2021 година.
Приложението, което съдържа дължимите към КФН такси, може да видите на страницата на КФН в раздел: Начало/Нормативна уредба/Закони.

Revocation of license of the insurance undertaking „Olympic Insurance Co. Ltd“


On 20.07.2018 the Financial Supervision Commission was informed by the competent authority of Cyprus (Superintendent of Insurance) through the European Insurance and Occupational Pensions Authority that:
  • the insurance undertaking „Olympic Insurance Co. Ltd“ is a Cyprus non-life insurance undertaking operating mostly in the MTPL insurance class. The undertaking carries out insurance business in Bulgaria under the right of establishment (through a branch);
  • the license of the insurance undertaking was revoked on 08.05.2018 due to the fact that the undertaking does not comply with the Minimum Capital Requirement and its submitted recovery plan was inadequate. On that day the undertaking’s assets were frozen in cooperation with the Bulgarian Financial Supervision Commission;
  • in relation to the revocation of license the undertaking is subject to compulsory dissolution and winding-up proceedings before the Court of Cyprus.
The competent authority of Cyprus published the following communication on its website:

"Revocation of authorisation to pursue insurance business of the insurance undertaking Olympic Insurance Co. Ltd (“the Company”)

Based on the provisions of article 153(1) of the Laws on Insurance and Reinsurance Business and Other Related Matters of 2016 and 2017 (‘the Law’), the Superintendent of Insurance announces that she decided to revoke the license to pursue insurance business of the above named Company, with license number 169, based on the provisions of article 151(2) of the Law, due to the non-compliance of the said Company with the minimum capital requirements established in the Law.
The Company is a Cyprus insurance undertaking operating in Cyprus and in Bulgaria (under the freedom of establishment) in the General Business Classes.
The Company exercised its right to appeal to the Permanent Secretary of the Ministry of Finance against the decision of the Superintendent of Insurance, as per the provisions of article 347 of the Law.
The Permanent Secretary of the Ministry of Finance, after the examination of the appeal, on 17/7/2018 issued his decision to ratify the Superintendent’s decision for the revocation of the Company’s authorisation to pursue insurance business.
In accordance with the provisions of article 153(2) of the Law, the said decision of the Permanent Secretary of the Ministry of Finance is published on the website of the Insurance Companies Control Service.
In accordance with the provisions of article 318(1) of the Law, the revocation of the authorisation of the Company to pursue insurance business is subject to the compulsory dissolution and winding up of the said Company by the Court."

The abovementioned communication was published in English language on the following address:
http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201807/428/editor/english.pdf.     
     

Отнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“


На 20.07.2018 г. Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Кипър (Надзорен орган върху застраховането) посредством Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване относно това, че:

–          застрахователното дружество „Olympic Insurance Co. Ltd“ е кипърско дружество, което извършва дейност по общо застраховане, предимно по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Дружеството извършва дейност и в България при условията на правото на установяване (чрез клон);

–          лицензът на застрахователното дружество е отнет на 08.05.2018 г. поради това, че дружеството не покрива минималното капиталово изискване за платежоспособност и представеният краткосрочен план не е адекватен. На посочената дата е наложена забрана за разпореждане с активите на дружеството със съдействието на Комисията за финансов надзор;

–          във връзка с отнемането на лиценза, дружеството подлежи на производство по принудителна ликвидация и несъстоятелност пред кипърския съд.

Компетентният орган на Кипър е публикувал съобщение на интернет страницата си, което гласи следното:

„Отнемане на лиценза за извършване на застрахователна дейност на застрахователното предприятие Olympic Insurance Co. Ltd („Компанията“)

На основание разпоредбите на чл. 153 (1) от Законите за застрахователната и презастрахователната дейност и други свързани въпроси от 2016 и 2017 г. („Закона“) Надзорният орган върху застраховането обявява, че е взел решение да отнеме лиценза за извършване на застрахователна дейност на посочената по-горе Компания, номер на лиценз 169, на основание разпоредбите на чл. 151 (2) от Закона, поради неспазване от споменатата Компания на минималните капиталови изисквания, установени със Закона.

Компанията е застрахователно предприятие по общо застраховане от Кипър, извършващо дейност в Кипър и в България (на основата на правото на установяване).

Компанията упражни правото си на обжалване срещу решението на Надзорния орган върху застраховането пред Постоянния Секретар на Министерството на финансите в съответствие с разпоредбите на чл. 347 от Закона.

Постоянният Секретар на Министерството на финансите, след разглеждане на жалбата на 17.07.2018 г., издаде решение за потвърждаване на решението на Надзорния орган върху застраховането за отнемане на лиценза на Компанията за извършване на застрахователна дейност.

В съответствие с разпоредбите на чл. 153 (3) от Закона посоченото решение на Постоянния Секретар на Министерството на финансите е публикувано на страницата на Службата за надзор върху застрахователните компании.

В съответствие с разпоредбите на чл. 318 (1) от Закона отнемането на лиценза на Компанията да извършва застрахователна дейност е предмет на принудителна ликвидация и процедура по несъстоятелност пред съда.

Посоченото съобщение е публикувано на английски език на следния интернет адрес:
http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201807/428/editor/english.pdf.

КФН публикува консултативен документ и въпросници за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор


КФН инициира стартирането на процес на сътрудничество с поднадзорни на КФН лица и заинтересовани дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор.

Първа стъпка е публикуването на консултативен документ, насочен към FinTech дружества, предоставящи финансови иновации в небанковия финансов сектор и въпросник, адресиран към поднадзорни на КФН лица на официалната интернет страница на КФН в раздел Финансови иновации/Консултации.

Заинтересованите лица се приканват да изпратят своите отговори на запитванията по подписания с електронен подпис консултативен документ или въпросник на електронна поща на КФН fintech@fsc.bg или на място в Деловодство на КФН в срок до 30 Септември 2018 г.

Комисията за финансов надзор публикува резюме на Анализ на пазара на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България


Комисията за финансов надзор публикува резюме на Анализ на пазара на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България. Анализът за периода между 2012 и 2017 година е направен на основата на обобщени данни, предоставени от застрахователите в България, които предлагат застраховка „Гражданска отговорност“ и генерираните данни от КФН от Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) на Гаранционния фонд.

Представени са фактическите показатели за четирите рискови групи: леки автомобили и товарни автомобили с допустима максимална маса до 5 тона; товарни автомобили с допустима максимална маса над 5 тона и автобуси; седлови влекачи; моторни превозни средства, различни от посочените в първите три рискови групи.

В табличен вид за разглеждания период са представени средният брой автомобили по рискови групи за периода 2012-2017 г., средната честота на претенциите и средният размер на изплатените претенции, както неимуществените такива и техният дял в общо броя на претенциите.
В последната част на анализа са разгледани разходите и резултатите на премиите както на база на пазарните данни, така и на база предоставените от застрахователите индивидуални данни.

Направените по различни методи изчисления показват, че за най-масовите превозни средства – автомобили, камиони и автобуси, събраните премии за 2017 година не са достатъчни, за да покрият разходите на застрахователите.

Пълният текст на резюмето на анализа може да намерите тук.