Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2016 г. до 29.06.2018 г.


Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 1,45 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2016 г. до 29.06.2018 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 1,47 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 4,45 на сто, а за ППФ съответно е 4,47 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 738 – УПФ и № 739 – ППФ от 18.07.2018 г. може да намерите в раздел „Административни документи”.
Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите тук.

Комисията за финансов надзор ще наблюдава развитието на иновационните технологии при предоставянето на финансови продукти и услуги

Комисията за финансов надзор (КФН) прие Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор за периода от 2018 до 2020 година. Беше одобрен и План за действие за привеждане в изпълнение на стратегията.
Като основни цели в стратегията са формулирани създаването на иновативни центрове (Innovation hubs); управление на киберриска; определяне на изискване за евентуално лицензиране на дружества, които предлагат финансово иновативни продукти, услуги и технологии; анализ на необходимостта от регулаторна рамка във връзка с аутсорсинг услуги, в това число и облачни услуги.
Стратегията предлага и анализ на вътрешната и външната среда в предлагането на иновативни финансови технологии. На базата на този анализ ще бъдат определени предизвикателствата и рисковете, свързани с регулаторната рамка.
Планът за действие предвижда обмен на информация и тясна връзка с поднадзорните лица и всички заинтересовани страни, както и с европейските регулатори. Ще бъдат изготвени въпросници до всички поднадзорни лица и дискусионни документи, насочени към заинтересованите FinTech дружества. До няколко дни ще бъде активиран специалeн мейл  fintech@fsc.bg за получаване на информация от поднадзорните лица и FinTech компаниите.
Стратегията за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор за периода от 2018 до 2020 година е публикувана на сайта на КФН на адрес: http://www.fsc.bg/bg/polezna-informatsiya/strategiya-za-nablyudenie/

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.


За месец юни 2018 г. 11 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 30 юни 2018 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 616.

През месец юни 9 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България. Към 30 юни 2018 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2365.

През месец юни няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 юни 2018 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15. 

През месец юни няма нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС, а 1 е преустановил извършването на дейност. Към 30 юни 2018 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 42.  
   
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „ПРОГРЕСИВА ТРЕЙДИНГ“ ООД С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ББГ СИМЕКС-БЪЛГАРИЯ“ ООД

На 9 юли 2018 г. Комисията за финансов надзор /КФН/ отне лиценза на инвестиционния посредник „Прогресива Трейдинг“ ООД с предишно наименование „ББГ Симекс-България“ ООД. В комисията се получиха множество сигнали, че преди отнемането на лиценза, а също така и след решението на КФН, на клиенти на инвестиционния посредник, които имат договори с „Прогресива Трейдинг“ или с „ББГ Симекс-България“, се е обаждало лице, което се представя с имената Стоян Манчев. Същият понякога  е твърдял, че е  член на Комисията за финансов надзор, а в други случаи, че има договор с КФН за връщане на парите на клиенти на дружеството. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОФИЦИАЛНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЯМА СЛУЖИТЕЛ С ПОДОБНО ИМЕ И НЕ Е УПЪЛНОМОЩАВАЛА НИКОГО ДА УРЕЖДА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК С ОТНЕТ ЛИЦЕНЗ И КЛИЕНТИТЕ МУ. Обръщаме внимание на инвеститорите с договори с „Прогресива трейдинг“ ООД или с „ББГ Симекс-България“ ООД да не се поддават на неверни твърдения. Съгласно отнетия вече лиценз като инвестиционен посредник  дружеството не е имало право да държи клиентски активи (включително финансови инструменти и парични средства), а само да приема и предава клиентски нареждания за транзакции с финансови инструменти и да предоставя инвестиционни консултации на клиенти. Затова средствата на клиентите се съхраняват не от инвестиционния посредник, а от друга финансова институция. Единственото лице, което ще има правомощия да урежда отношения с лица, към които  „Прогресива Трейдинг“ ООД или  „ББГ Симекс-България“ ООД имат задължения, е ликвидаторът на дружеството, който ще бъде назначен от Агенция по вписванията след влизане в сила на решението на КФН за отнемане на лиценза. Ликвидаторът ще бъде обявен по партидата на дружеството в търговския регистър.

 

Данни за максималния размер на техническата лихва


На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви юли 2018 г. до 30-ти септември 2018 г.
 
Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел „Статистика”, ”Застрахователен пазар”, „Животозастраховане“.

Ученици от цялата страна получиха преки впечатления от небанковия финансов сектор и неговата регулация

Двайсет ученици от цялата страна и четирима техни преподаватели успешно завършиха образователната програма „Небанковият финансов сектор в България” и получиха удостоверения на официална церемония в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН). Това е ХVI-то издание на образователната  програма за ученици и учители, организирана от КФН, фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката (МОН). Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров", и Милена Истаткова, главен секретар на КФН, раздадоха удостоверенията и поздравиха участниците за тяхната ангажираност при усвояването на нови знания. В приветствието си към младите хора Виолина Маринова  подчерта, че най-важното от всичко е да изберат професия, която ще им носи удовлетворение. Г-жа Милена Истаткова подчерта, че повишаването на финансовата грамотност е стратегически приоритет на КФН и спомага освен за кариерното им развитие и за повишаването на културата им като потребители на финансови услуги. Образователните инициативи, които комисията инициира, са част от дейностите, които институцията провежда с цел защита на потребителите на небанкови финансови услуги.
Едноседмичната програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България” е единствената по рода си в страната и се организира от създаването на КФН, като осигурява отлични преки впечатления от работата на небанковия финансов сектор. Обучението е организирано съвместно с бизнеса и академичната общност и   осъществява тясна връзка между държавните институции, неправителствените организации, академичната общност в името на повишаване на финансовото образование на младите хора.  Всеки ден до обяд учениците слушаха лекции за един от небанковите пазари – капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния, които се изнасяха от експерти на КФН и от опитни специалисти от бизнеса, а след обяд  имаха възможност „да видят как се случват нещата на място” като посетиха пенсионноосигурително и застрахователно дружество, финансова група, Българска фондова борса, Централен депозитар и висше финансово училище.
Учениците бяха силно впечатлени от направените посещения, където ги посрещаха изпълнителните директори на дружествата и представяха сложната материя през личния си професионален опит. Експерти от комисията и от бизнеса им обясняваха спецификата на застрахователния, пенсионноосигурителния и капиталовия сектор.

Ученици от цялата страна получиха преки впечатления от небанковия финансов сектор и неговата регулация

Двайсет ученици от цялата страна и четирима техни преподаватели успешно завършиха образователната програма „Небанковият финансов сектор в България” и получиха удостоверения на официална церемония в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН). Това е ХVI-то издание на образователната  програма за ученици и учители, организирана от КФН, фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката (МОН). Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров", и Милена Истаткова, главен секретар на КФН, раздадоха удостоверенията и поздравиха участниците за тяхната ангажираност при усвояването на нови знания. В приветствието си към младите хора Виолина Маринова  подчерта, че най-важното от всичко е да изберат професия, която ще им носи удовлетворение. Г-жа Милена Истаткова подчерта, че повишаването на финансовата грамотност е стратегически приоритет на КФН и спомага освен за кариерното им развитие и за повишаването на културата им като потребители на финансови услуги. Образователните инициативи, които комисията инициира, са част от дейностите, които институцията провежда с цел защита на потребителите на небанкови финансови услуги.
Едноседмичната програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България” е единствената по рода си в страната и се организира от създаването на КФН, като осигурява отлични преки впечатления от работата на небанковия финансов сектор. Обучението е организирано съвместно с бизнеса и академичната общност и   осъществява тясна връзка между държавните институции, неправителствените организации, академичната общност в името на повишаване на финансовото образование на младите хора.  Всеки ден до обяд учениците слушаха лекции за един от небанковите пазари – капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния, които се изнасяха от експерти на КФН и от опитни специалисти от бизнеса, а след обяд  имаха възможност „да видят как се случват нещата на място” като посетиха пенсионноосигурително и застрахователно дружество, финансова група, Българска фондова борса, Централен депозитар и висше финансово училище.
Учениците бяха силно впечатлени от направените посещения, където ги посрещаха изпълнителните директори на дружествата и представяха сложната материя през личния си професионален опит. Експерти от комисията и от бизнеса им обясняваха спецификата на застрахователния, пенсионноосигурителния и капиталовия сектор.

Периодични справки и отчети на застрахователните брокери


Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2018 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, е обновен.

Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителния актуализиран формат (версия 30.06.2018,), публикуван на интернет страницата на КФН на адрес:

www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.
 

ВАЖНО:

Прикачените файлове трябва да отговарят на следните условия:

● Базовият файл с основна информация трябва да бъде във формат .xls (Microsoft Excel 2003);

● Съдържанието на базовия файл с основна информация трябва да бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки всички правила за валидност на данните (тези правила не са част от настоящата инструкция и могат да бъдат свалени от страницата на Комисията за финансов надзор);

● Името на базовия файл с основна информация трябва да бъде формирано според определените от Комисията за финансов надзор правила;

● Файловете трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис във формат p7m или p7s (PKCS#7), като при подписването НЕ трябва да бъде използвано криптиране;

● Подписът на файловете трябва да принадлежи на същия служител, който е влязъл в системата.