Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2015 г. до 30.06.2017 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на   1,39 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2015 г. до 30.06.2017 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 1,65 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 4,39 на сто, а за ППФ съответно е 4,65 на сто.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълният текст на решения № 1027 – УПФ и № 1028 – ППФ от 14.07.2017 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”, 2017 година.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец юни 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 30 юни 2017 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 579.

През месец юни 12 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България. Към 30 юни 2017 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2275.

През юни няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 юни 2017 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15.

През месец юни няма нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 юни 2017 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 47.
         
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

КЛЮЧОВ МОМЕНТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ Е ВРЪЩАНЕТО НА ДОВЕРИЕТО, ЗАЯВИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КФН КАРИНА КАРАИВАНОВА В ИНТЕРВЮ ЗА АГЕНЦИЯ БЛУМБЪРГ

           Връщането на доверието е ключовият момент за развитието на капиталовия пазар в България, заяви председателят на Комисията за финансов надзор/КФН/  Карина Караиванова в интервю за агенция Блумбърг. Дребните инвеститори, големите инвеститори, а и всички играчи на пазара трябва да се уверят, че той функционира единствено и само по икономически закономерности. Възстановяването на доверието не може да се случи веднага и ние се стараем с ежедневните си действия да се върви в тази посока, допълни Караиванова. Промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа скоро ще бъдат гледани на второ четене от пленарна зала в Народното събрание, като  ще привлекат нови инвеститори и ще защитават по-добре правата на миноритарните акционери. При досегашните обсъждания  получихме подкрепа от всички политически сили в парламента, посочи Караиванова. Като предстоящи събития, които ще окажат сериозно влияние, тя посочи, че с европейски средства ще се финансира публичното предлагане на финансови инструменти, предстоят заключителни действия по изграждане на връзката между Централен депозитар и БНБ, което ще направи възможно търговията на държавни ценни книжа  /ДЦК/ на борсата. Ако Българска фондова борса придобие енергийната борса, това ще увеличи капитализацията на БФБ и ще представлява допълнителен стимул за потенциалните инвеститори, смята Караиванова.

          Последващата проверка на застрахователите и пенсионноосигурителните дружества потвърди стабилността на двата сектора. В две от компаниите влязоха квестори, в някои дружества има препоръки за подобряване на системите за управление. В областта на пенсионното осигуряване има необходимост от подобряване на законодателството и вярваме, че поредният опит за поправки в Кодекса за социално осигуряване, които третират проблема със свързаните лица, този път ще получи подкрепа в парламента, посочи Караиванова. Очакваме от следващата година да се промени модела на финансиране на КФН , тъй като това е единственият начин дасе повиши капацитета на регулатора. Тази промяна беше изведена и като основна препоръка в доклада на Световната банка и Международния валутен фонд след приключването на Програмата за оценка на финансовия сектор в България /FSAP/. Работим по  изпълнението на друга препоръка на световните финансови институции, а именно да преминем на риск-базиран надзор, каза още Караиванова.

         Заради по-голямата интеграция, конвергенцията на лихвените равнища и намаляване на разходите за транзакции евентуалното влизане на България в механизма ERM2 ще има изцяло благоприятни последствия за небанковия финансов сектор у нас, посочи Караивановав интервюто за агенция Блумбърг.

От днес стартира Online порталът – Застрахователни агенти

Днес,17.07.2017 г., стартира нов Online портал – Застрахователни агенти, чрез който Застрахователните дружества ще подават данни за договорите на застрахователните си агенти.
Първоначалната регистрация на застрахователните дружества, потребители на системата, започна на 01.07.2017 г., през интернет страницата на КФН, раздел е-Портали –Застрахователни агенти- https://zagenti.fsc.bg/login.php?wrong=2.
Застрахователите подават попълнено, подписано и подпечано сканирано копие на заявление за регистрация на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, за да получат от КФН  потребителско име и парола за всеки упълномощен потребител.
На този портал застрахователните дружества ще подават файлове с данни за застрахователните си агенти в определения txt формат, подписани с квалифициран електронен подпис, на лицето/лицата, надлежно упълномощено/и за подаване на данните в Online портал – Застрахователни агенти. При подаването на данните трябва да се следват инструкциите, описани в Ръководство за потребителя.

Съобщение относно назначаване на квестор в „Интерактив кампъни“ ЕООД (предишно наименование „Глобал маркетс“ ООД)

С Решение № 980-ИП от 05.07.2017 г. КФН на основание чл. 13, ал. 1, т. 10 и 26, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 118, ал. 1, т. 6 и т. 10 във връзка с чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „а“ и чл. 119, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти взе решение да наложи забрана на Цветан Иванов Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД), ЕИК 200287666, за срок от три месеца от датата на решението и за назначаване на Наталия Ангелова Кумпикова за квестор на „Интерактив кампъни“ ЕООД (предишно наименование „Глобал маркетс“ ООД) за период от три месеца, считано от датата на решението. Адресът за кореспонденция с квестора е: гр. София, пл. „П. Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
 
 

КФН проведе традиционната си образователна програма за ученици в периода от 3 до 7 юли 2017 г.

На 07.07.2017 г. завърши ХV-тото издание на образователната програма за ученици и учители “Небанковият финансов сектор в България”, организирана от Комисията за финансов надзор (КФН), фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката (МОН). Тази година участниците бяха 23-ма, от които 3-ма придружаващи учители и 20 ученици от средните училища с икономически и финансов профил в страната. На официална церемония участниците в програмата бяха приветствани от Ангел Джалъзов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор” и Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация "Атанас Буров".  Присъстваха експерти и служители на комисията, на фондация „Атанас Буров”, и на Министерството на образованието и науката (МОН).
Виолина Маринова изрази увереността си, че образователната програма „Небанковият сектор в България” е помогнала на участниците в нея да разберат повече за небанковия финансов сектор в България, да се запознаят с дейността на капиталовия , застрахователния и пенсионоосигурителния пазар, да се ориентират в желанието си как да продължат образованието си. Тя запозна учениците с обученията и стажовете, които фондация „Атанас Буров” организира за студенти и ги покани в бъдеще да се включат в тях. „Най-важното е да изберете тази професия, която ще ви носи удовлетворение, така че да работите с желание и с мерак. И ви го пожелавам от сърце!”, каза тя.
В приветствието си към младите участници Ангел Джалъзов изрази увереност, че програмата е била важна за бъдещото кариерно ориентиране на учениците и подчерта, че повишаването на финансовата грамотност е стратегически приоритет на КФН.
Учениците дадоха висока оценка за проведеното обучение. Според тях знанията, които са придобили за небанковия сектор в България, са изключително полезни за бъдещата им кариерна ориентация. Те бяха най-впечатлени от посещенията при бизнеса, от срещите им с млади и компетентни хора в модерни офиси, което повлия някои да променят плановете си за бъдещето си образование. 
Учениците и техните преподаватели бяха обучавани от 3 до 7 юли 2017 г. по специално разработена програма от теоретична част и практически занимания. Разнообразните и интересни презентации, представени от експертите на КФН и от бизнеса, запознаха младите хора с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар. Теоретичните знания бяха допълнени с практически занимания „на място“ в Централния депозитар и в Българската фондова борса, във Финансовата група „Карол”, Застрахователното дружество „ДЗИ” и Пенсионно осигурителното дружество NN. Учениците посетиха и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Те видяха как се търгува на фондовата борса „online“, запознаха се с дейността на различните дирекции в една застрахователна компания и със сложните анализи и прогнози, които се извършват, за да се инвестират осигурителните вноски по „втория стълб“ на пенсионното осигуряване.
Тази едноседмична програма за ученици е единствената по рода си в страната, която се организира вече 14-та година, от основаването на КФН. Тя осигурява отлична възможност за кариерно ориентиране на младите хора и повишава финансовата им грамотност, което е стратегически приоритет на КФН. Инициативите по повишаване на финансовата грамотност на хората са част от стратегията на КФН за защита на потребителите, тъй като финансово грамотните потребители извършват по-информиран и по-правилен избор измежду необятните финансови услуги, предлагани в нашето съвремие. Увеличаването на знанията за небанковия финансов сектор в страната помага за реализирането на стабилна връзка между образованието, институциите и бизнеса.
 
 

As of 19th of June 2017 a new register application has been introduced on FSC’s website

As of 19th of June 2017 a new register application has been introduced on FSC’s website.

The instalment of the application expresses the efforts of FSC to help and facilitate a quicker and much easier access for the persons falling under the scope of para. 1d of the Supplementary provisions of the Public Offering of Securities Act (POSA). Since 2016 the amendment of POSA introduced the legal obligation for certain persons to disclose information.Through the new application the information is to be disclosed not in person, but through electronic means. This way it will be considerably more time-saving for the persons to comply with the law requirements.The application is available on the electronic module E-Register 1d (Е-РЕГИСТЪР 1Д), at https://register1d.fsc.bg/eRegister1d
According to para. 1d of the Supplementary provisions of POSA, the provisionsofChapterSix "a" of POSA ondisclosureofinformationshallapplyalsotopersonswhoseactivityisregulatedbythe EnergyActandtheActonregulationofwatersupplyandsewageservicesbytheCommissionof Energy andWaterRegulation, thestate-ownedenterprisesunderArt. 62, para. 3 oftheActofCommerceandthebusinesscompanieswithmorethan 50 percentofstateormunicipalparticipationintheequity.
The abovementioned obligation for information disclosure does not apply to undertakings which meet two of the following criteria:

1. Average number of staff for the year – up to 10 people;
2. Balance sheet value of the assets as of December 31 – up to BGN 700 000;
3. Net revenues from sales for the year – BGN 300 000.
 
The access and usage of the E-Register 1d application will be granted after a duly registration of the referred persons, who only need to apply for it through an electronic request to FSC. The registration will be concluded after the request for access to the system is approved. Once a request for access is filed, it will be processed by FSC and the requesting person is to receive an electronic notification. The notification is to consist either of announcement of the successfully granted access or motivated denial for access.
The full capacity of the Register is to be activated after 17th of July 2017 and it will be available at FSC’s website at https://register1d.fsc.bg/eRegister1d
Public access to disclosed information through the E-Register 1d is to be provided via FSC’s website and a specific hyperlink. An electronic manual on interacting with the application is available at FSC’s website.

As of 19th of June 2017 a new register application has been introduced on FSC’s website

As of 19th of June 2017 a new register application has been introduced on FSC’s website.

The instalment of the application expresses the efforts of FSC to help and facilitate a quicker and much easier access for the persons falling under the scope of para. 1d of the Supplementary provisions of the Public Offering of Securities Act (POSA). Since 2016 the amendment of POSA introduced the legal obligation for certain persons to disclose information.Through the new application the information is to be disclosed not in person, but through electronic means. This way it will be considerably more time-saving for the persons to comply with the law requirements.The application is available on the electronic module E-Register 1d (Е-РЕГИСТЪР 1Д), at https://register1d.fsc.bg/eRegister1d
According to para. 1d of the Supplementary provisions of POSA, the provisionsofChapterSix "a" of POSA ondisclosureofinformationshallapplyalsotopersonswhoseactivityisregulatedbythe EnergyActandtheActonregulationofwatersupplyandsewageservicesbytheCommissionof Energy andWaterRegulation, thestate-ownedenterprisesunderArt. 62, para. 3 oftheActofCommerceandthebusinesscompanieswithmorethan 50 percentofstateormunicipalparticipationintheequity.
The abovementioned obligation for information disclosure does not apply to undertakings which meet two of the following criteria:

1. Average number of staff for the year – up to 10 people;
2. Balance sheet value of the assets as of December 31 – up to BGN 700 000;
3. Net revenues from sales for the year – BGN 300 000.
 
The access and usage of the E-Register 1d application will be granted after a duly registration of the referred persons, who only need to apply for it through an electronic request to FSC. The registration will be concluded after the request for access to the system is approved. Once a request for access is filed, it will be processed by FSC and the requesting person is to receive an electronic notification. The notification is to consist either of announcement of the successfully granted access or motivated denial for access.
The full capacity of the Register is to be activated after 17th of July 2017 and it will be available at FSC’s website at https://register1d.fsc.bg/eRegister1d
Public access to disclosed information through the E-Register 1d is to be provided via FSC’s website and a specific hyperlink. An electronic manual on interacting with the application is available at FSC’s website.

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2017 г

     Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2017 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, е обновен.

        Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителния актуализиран формат (версия 30.06.2017,), публикуван на интернет страницата на КФН на адрес:
www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

ВАЖНО:

         Прикачените файлове трябва да отговарят на следните условия:

● Базовият файл с основна информация трябва да бъде във формат .xls (Microsoft Excel 2003);
● Съдържанието на базовия файл с основна информация трябва да бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки всички правила за валидност на данните (тези правила не са част от настоящата инструкция и могат да бъдат свалени от страницата на Комисията за финансов надзор);
● Името на базовия файл с основна информация трябва да бъде формирано според определените от Комисията за финансов надзор правила;
● Файловете трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис във формат p7m или p7s (PKCS#7), като при подписването НЕ трябва да бъде използвано криптиране;
● Подписът на файловете трябва да принадлежи на същия служител, който е влязъл в системата.