На заседанието си на 30.04.2015 г. КФН реши:

1. Възнамерява да спазва приетите от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) насоки относно прилагането на режима Платежоспособност 2 и потвърждава съгласието си за съобразяване на надзорната си практика с тях. Насоките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване можете да намерите тук: http://www.fsc.bg/EIOPA-bg-851

2. Вписва емисия в размер 499 996 бр. броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер 3 962 000 (три милиона деветстотин шестдесет и две хиляди) лева, разпределени в 3 962 (три хиляди деветстотин шестдесет и два) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка, издадени от „Би Джи Ай Груп“АД. Вписва горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

4. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Стандарт Инвестмънт” АД, гр. София.