Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец май 2020 г. в КФН са получени 22 (двадесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, както и едно уведомление за прехвърляне на портфейл от застраховател, със седалище в Обединено кралство Великобритания.   
    Към края на месец май 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 644.
    Към 31 май 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3053.
    През месец май 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
За периода 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г. КФН е изпратила уведомления до компетентните надзорни органи на всички държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователните посредници „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ” OOД и „КОРТИЕР” ЕOOД да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги.
В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, нараства на 48.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

КФН въвежда нова информационна платформа в подкрепа на процесите срещу изпирането на пари в България

Във връзка с изпълнение на една от основните цели на Комисията за финансов надзор за осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари и предвид съществената важност на дейността по прилагането на мерките срещу изпиране на пари, Комисията за финансов надзор стартира инициатива в посока подпомагане на задължените субекти при осъществяване на дейността им в съответствие с относимите нормативни  изисквания. В тази връзка е въведена и вече се използва платформа за публикуване на информационни материали по актуални теми, свързани с дейността на инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, касаещи основните задължения в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Към настоящия момент са публикувани следните информационни материали относно:

  • Оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
  • Задължения по глава втора от ЗМИП на инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, управляваща алтернативни инвестиционни фондове в Република България;
  • Текущо наблюдение върху клиентските отношения, сделки и операции. Разкриване на информация при съмнителни клиенти, сделки и операции;
  • Система за вътрешен контрол и провеждане на обучения.

Платформата периодично ще бъде допълвана с нови информационни материали, за което от особена Важност за надзорния орган са предложенията на поднадзорните лица за конкретни теми и казуси, свързани с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Предложенията могат да бъдат изпращани на имейл адрес на КФН education@fsc.bg.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2020 г.


    През първото тримесечие на 2020 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 60 966 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
    Общо 53 769 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2020 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 55 957 се наблюдава намаление с 2 188 лица или 3,91 на сто.
    През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 49 583 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 3 674 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 512 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,30 на сто, в професионалните – 1,19 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,08 на сто.
    Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 184 441 437 лв., в т. ч. 166 566 246 лв. в универсалните фондове, 16 474 416 лв. в професионалните и 1 400 775 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. е намалял с 18 436 113 лв. или с 9,09 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,28 на сто, на професионалните – 1,40 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,12 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2020 г., е 3 430,26 лв.

Данни за застрахователния пазар към края на първото тримесечие на 2020 г.


Представените справки и отчети на застрахователите и презастрахователите по общо застраховане и животозастраховане съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и тримесечни количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на първото тримесечие на 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Данни за застрахователния пазар към 29.02.2020 г.

    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец февруари 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Решение от заседание на КФН на 03.06.2020 г.


На заседанието си на 03.06.2020 г. КФН реши:
 

1. Изпраща писмо до „УНИКА Остерайх Ферзихерунген АГ“, Австрия, с което потвърждава получаването на уведомление от 01.06.2020 г. относно придобиване на пряко квалифицираното участие в капитала на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА" АД и непряко квалифицирано участие в капитала на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ" АД. Уведомява дружеството, че крайният срок за произнасяне по уведомлението изтича на 26.08.2020 г.

Временни затруднения при използване на имейл услугата на Комисия за финансов надзор

Поради непредвидени обстоятелства, свързани с не-функциониране на устройство за контролиране на спам е възможно да изпитвате затруднения при използване на имейл услугата на Комисия за финансов надзор. Екипът ни работи по отстраняване на проблема.
Извиняваме се за причиненото неудобство!