Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    За периода 01.01.2021 г. – 28.02.2021 г. в КФН са получени 2 (две) уведомления относно намерението на застрахователни дружества със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги и 1 (едно) уведомление за оттегляне на намерението на един застраховател със седалище в държава членка на ЕС да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.  
    За същия период в КФН са получени 30 (тридесет) уведомления от компетентните надзорни органи относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, както и 16 (шестнадесет) уведомления за намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на страната.
    Към 28.02.2021 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България, възлиза на 427 (четиристотин двадесет и седем) дружества. Към същата дата застрахователните посредници от държави членки, за които в КФН е получено уведомление относно намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2 226 (две хиляди двеста двадесет и шест).
    Предвид изтичането на преходния период след оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от ЕС, считано от 01.01.2021 г., застрахователните дружества и застрахователните посредници със седалище в Обединеното кралство се третират като застрахователи и застрахователни посредници със седалище в трета държава. В резултат на това застрахователните дружества със седалище в ОК са включени в отделен списък, с оглед защитата на обществения интерес и предвид обстоятелството, че всички застрахователни договори, сключени с такива застрахователи преди 31.12.2020 г., по рискове, разположени на територията на Република България, остават валидни и могат да бъдат обслужвани. Застрахователните дружества със седалище в Обединеното кралство, за които в КФН са постъпили уведомления преди 31.12.2020 г. относно намерението им да извършват дейност в страната, са 222 (двеста двадесет и две) на брой. Застрахователните посредници със седалище в Обединеното кралство, за които в КФН е постъпила нотификация преди 31.12.2020 г. за намерението им да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на страната, са 908 (деветстотин и осем) на брой.  След 31.12.2020 г. в КФН не е получавано уведомление относно намерението на застрахователен посредник със седалище в ОК за установяване на дъщерно дружество или нов посредник на територията на Република България.  
    За периода 01.01.2021 г. – 28.02.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на местни застрахователни дружества да извършват дейност на тяхна територия. За същия период КФН е изпратила 1 (едно) уведомление относно оттеглянето на намерението на едно местно застрахователно дружество да извършва дейност в друга държава членка при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 28.02.2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.   
    За периода 01.01.2021 г. – 28.02.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват дейност по застрахователно посредничество на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване. Към 28.02.2021 г. общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 52.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    За периода 01.01.2021 г. – 28.02.2021 г. в КФН са получени 2 (две) уведомления относно намерението на застрахователни дружества със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги и 1 (едно) уведомление за оттегляне на намерението на един застраховател със седалище в държава членка на ЕС да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.  
    За същия период в КФН са получени 30 (тридесет) уведомления от компетентните надзорни органи относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, както и 16 (шестнадесет) уведомления за намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на страната.
    Към 28.02.2021 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България, възлиза на 427 (четиристотин двадесет и седем) дружества. Към същата дата застрахователните посредници от държави членки, за които в КФН е получено уведомление относно намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2 226 (две хиляди двеста двадесет и шест).
    Предвид изтичането на преходния период след оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от ЕС, считано от 01.01.2021 г., застрахователните дружества и застрахователните посредници със седалище в Обединеното кралство се третират като застрахователи и застрахователни посредници със седалище в трета държава. В резултат на това застрахователните дружества със седалище в ОК са включени в отделен списък, с оглед защитата на обществения интерес и предвид обстоятелството, че всички застрахователни договори, сключени с такива застрахователи преди 31.12.2020 г., по рискове, разположени на територията на Република България, остават валидни и могат да бъдат обслужвани. Застрахователните дружества със седалище в Обединеното кралство, за които в КФН са постъпили уведомления преди 31.12.2020 г. относно намерението им да извършват дейност в страната, са 222 (двеста двадесет и две) на брой. Застрахователните посредници със седалище в Обединеното кралство, за които в КФН е постъпила нотификация преди 31.12.2020 г. за намерението им да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на страната, са 908 (деветстотин и осем) на брой.  След 31.12.2020 г. в КФН не е получавано уведомление относно намерението на застрахователен посредник със седалище в ОК за установяване на дъщерно дружество или нов посредник на територията на Република България.  
    За периода 01.01.2021 г. – 28.02.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на местни застрахователни дружества да извършват дейност на тяхна територия. За същия период КФН е изпратила 1 (едно) уведомление относно оттеглянето на намерението на едно местно застрахователно дружество да извършва дейност в друга държава членка при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 28.02.2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.   
    За периода 01.01.2021 г. – 28.02.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват дейност по застрахователно посредничество на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване. Към 28.02.2021 г. общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 52.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец октомври 2020 г. в КФН са получени 33 (тридесет и три) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователна дейност от застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители и прехвърляне на застрахователни портфейли.  
    За периода 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г. в КФН е получавано едно уведомление по отношение намерението на застрахователно дружество със седалище в Обединеното кралство да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец октомври 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 654 (шестстотин петдесет и четири).
    През месец октомври 2020 г. в КФН са вписани 16 (шестнадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно застрахователни посредници, които имат намерение да извършват дейност в България.
    Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 7 (седем).
    Към 31 октомври 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3088 (три хиляди осемдесет и осем).
    През месец октомври 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.  
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 51 (петдесет и един).  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец октомври 2020 г. в КФН са получени 33 (тридесет и три) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователна дейност от застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители и прехвърляне на застрахователни портфейли.  
    За периода 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г. в КФН е получено едно уведомление по отношение намерението на застрахователно дружество със седалище в Обединеното кралство да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец октомври 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 654 (шестстотин петдесет и четири).
    През месец октомври 2020 г. в КФН са вписани 16 (шестнадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно застрахователни посредници, които имат намерение да извършват дейност в България.
    Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 7 (седем).
    Към 31 октомври 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3088 (три хиляди осемдесет и осем).
    През месец октомври 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.  
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 51 (петдесет и един).  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец август 2020 г. в КФН са получени 23 (двадесет и три) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, прехвърляне на застрахователни портфейли или отнемане на лиценз.
    За периода 01.08.2020 г. – 31.08.2020 г. в КФН са получени 3 (три) уведомления за вписване на застрахователни дружества, които заявяват намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    През периода не са получавани уведомления за намерение за преустановяване извършването на дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги от страна на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС.
    Към края на месец август 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са получени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 653 (шестстотин петдесет и три).
    През месец август 2020 г. в КФН са вписани 7 (седем) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно застрахователни посредници, които имат намерение да извършват дейност в България.
    Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 3 (три).
    Към 31 август 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3068 (три хиляди шестдесет и осем).
    През месец август 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.
    За периода 01.08.2020 г. – 31.08.2020 г. КФН е изпратила уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на два застрахователни посредника със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество.
    Застрахователен брокер „Риск Мениджмънт Консултинг“ ООД е заявил намерение да извършва дейност на територията на Република Румъния, Кралство Белгия и Кралство Нидерландия при условията на свободата на предоставяне на услуги по класове застраховки „Злополука“, „Заболяване“, „Сухопътни моторни средства“ (без релсови превозни средства), „Товари по време на превоз“, „Пожар и природни бедствия“, „Други щети на имущество“, „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, „Обща гражданска отговорност“, „Разни финансови загуби“, „Правни разноски“ и „Помощ при пътуване“ (асистанс).
    Застрахователен брокер „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД разширява обхвата на уведомлението си да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, като е заявил намерение да извършва дейност на територията Република Австрия, Ирландия, Република Румъния, Френска република, Федерална Република Германия, Кралство Норвегия, Кралство Нидерландия, Кралство Швеция, Кралство Дания, Кралство Белгия, Кралство Испания, Португалска Република, Република Полша, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, нараства на 50 (петдесет).
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец август 2020 г. в КФН са получени 23 (двадесет и три) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, прехвърляне на застрахователни портфейли или отнемане на лиценз.
    За периода 01.08.2020 г. – 31.08.2020 г. в КФН са получени 3 (три) уведомления за вписване на застрахователни дружества, които заявяват намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    През периода не са получавани уведомления за намерение за преустановяване извършването на дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги от страна на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС.
    Към края на месец август 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са получени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 653 (шестстотин петдесет и три).
    През месец август 2020 г. в КФН са вписани 7 (седем) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно застрахователни посредници, които имат намерение да извършват дейност в България.
    Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 3 (три).
    Към 31 август 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3068 (три хиляди шестдесет и осем).
    През месец август 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.
    За периода 01.08.2020 г. – 31.08.2020 г. КФН е изпратила уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на два застрахователни посредника със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество.
    Застрахователен брокер „Риск Мениджмънт Консултинг“ ООД е заявил намерение да извършва дейност на територията на Република Румъния, Кралство Белгия и Кралство Нидерландия при условията на свободата на предоставяне на услуги по класове застраховки „Злополука“, „Заболяване“, „Сухопътни моторни средства“ (без релсови превозни средства), „Товари по време на превоз“, „Пожар и природни бедствия“, „Други щети на имущество“, „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, „Обща гражданска отговорност“, „Разни финансови загуби“, „Правни разноски“ и „Помощ при пътуване“ (асистанс).
    Застрахователен брокер „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД разширява обхвата на уведомлението си да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, като е заявил намерение да извършва дейност на територията Република Австрия, Ирландия, Република Румъния, Френска република, Федерална Република Германия, Кралство Норвегия, Кралство Нидерландия, Кралство Швеция, Кралство Дания, Кралство Белгия, Кралство Испания, Португалска Република, Република Полша, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, нараства на 50 (петдесет).
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец юли 2020 г. в КФН са получени 31 (тридесет и едно) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители.
    За периода 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г. в КФН са получени 6 (шест) уведомления за застрахователни дружества със седалище в други държави членки на ЕС, които заявяват намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец юли 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 650.
    През месец юли 2020 г. в КФН са вписани 9 (девет) нови застрахователни посредници, за които са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно намерението им да извършват дейност в България.
    Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 3 (три).
    Към 31 юли 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване (чрез създаване на клон), са 3064.
    През месец юли 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18. 
    За периода 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество.
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 49 (четиридесет и девет). 
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец юли 2020 г. в КФН са получени 31 (тридесет и едно) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители.
    За периода 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г. в КФН са получени 6 (шест) уведомления за застрахователни дружества със седалище в други държави членки на ЕС, които заявяват намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец юли 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 650.
    През месец юли 2020 г. в КФН са вписани 9 (девет) нови застрахователни посредници, за които са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно намерението им да извършват дейност в България.
    Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 3 (три).
    Към 31 юли 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване (чрез създаване на клон), са 3064.
    През месец юли 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18. 
    За периода 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество.
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 49 (четиридесет и девет). 
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани

    През месец юни 2020 г. в КФН са получени 13 (тринадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители.
    Към края на месец юни 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 644.
    Към 30 юни 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3058.
    През месец юни 2020 г. КФН е изпратила уведомления до компетентния надзорен орган на Република Франция относно намерението на ЗД „Евроинс“ АД да оттегли уведомлението си за намерение да извършва дейност на  дейност на територията на Република Франция при условията на свободата на предоставяне на услуги по класове застраховки по т. 10, т. 17 и т. 18.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.06.2020 г. – 30.06.2020 г. КФН е изпратила уведомления до компетентния надзорен орган на Италия относно намерението на застрахователен брокер "4 Сийзънс" ЕООД да извършва на територията на Италия дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, нараства на 49.  

    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец юни 2020 г. в КФН са получени 13 (тринадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители.
    Към края на месец юни 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 644.
    Към 30 юни 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3058.
    През месец юни 2020 г. КФН е изпратила уведомления до компетентния надзорен орган на Република Франция относно намерението на ЗД „Евроинс“ АД да оттегли уведомлението си за намерение да извършва дейност на  дейност на територията на Република Франция при условията на свободата на предоставяне на услуги по класове застраховки по т. 10, т. 17 и т. 18.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.06.2020 г. – 30.06.2020 г. КФН е изпратила уведомления до компетентния надзорен орган на Италия относно намерението на застрахователен брокер "4 Сийзънс" ЕООД да извършва на територията на Италия дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, нараства на 49.  

    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец май 2020 г. в КФН са получени 22 (двадесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, както и едно уведомление за прехвърляне на портфейл от застраховател, със седалище в Обединено кралство Великобритания.   
    Към края на месец май 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 644.
    Към 31 май 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3053.
    През месец май 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
За периода 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г. КФН е изпратила уведомления до компетентните надзорни органи на всички държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователните посредници „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ” OOД и „КОРТИЕР” ЕOOД да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги.
В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, нараства на 48.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец май 2020 г. в КФН са получени 22 (двадесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, както и едно уведомление за прехвърляне на портфейл от застраховател, със седалище в Обединено кралство Великобритания.   
    Към края на месец май 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 644.
    Към 31 май 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3053.
    През месец май 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
   Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
     За периода 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г. КФН е изпратила уведомления до компетентните надзорни органи на всички държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователните посредници „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ” OOД и „КОРТИЕР” ЕOOД да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги.
     В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, нараства на 48.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец април 2020 г. в КФН са получени 32 (тридесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, както и едно уведомление от компетентния надзорен орган на Кралство Дания за забрана за сключване на нови договори от страна на застрахователно дружество Gefion Insurance A/S.
    За периода 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. в КФН не са получени уведомления по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС и ЕИП, които да заявят или преустановят намерението си да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец април 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 644.
    През месец април 2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 426 (четиристотин двадесет и шест) нови застрахователни посредника (15 застрахователни брокера и 411 застрахователен агент) от държави членки да извършват дейност в България, както и за 5 (пет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. Към 30 април 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3052.
    През месец април 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със съделище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18. 
    За периода 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество.
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46. 
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец април 2020 г. в КФН са получени 32 (тридесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, както и едно уведомление от компетентния надзорен орган на Кралство Дания за забрана за сключване на нови договори от страна на застрахователно дружество Gefion Insurance A/S.
    За периода 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. в КФН не са получени уведомления по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС и ЕИП, които да заявят или преустановят намерението си да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец април 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 644.
    През месец април 2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 426 (четиристотин двадесет и шест) нови застрахователни посредника (15 застрахователни брокера и 411 застрахователен агент) от държави членки да извършват дейност в България, както и за 5 (пет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. Към 30 април 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3052.
    През месец април 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със съделище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18. 
    За периода 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество.
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46. 
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През м. януари 2020 г. са получени три уведомление по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и едно уведомление във връзка с преустановяването на извършване на дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги от застрахователно дружество със седалище в друга държава членка.
    Към 31.01.2020 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 642.
    За периода 01.01.2020 г. – 31.01.2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 12 (дванадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 5 (пет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2610.
    През месец януари 2020 г. КФН е изпратила писмо за оттегляне на уведомлението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да извършва дейност на територията на Република Франция по клас 15 „Гаранции“.
    През периода  „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД представя уведомление за извършване на застрахователна дейност на територията на Република Нидерландия при условията на свободата на предоставяне на услуги по класове застраховки по т. 8 „Пожар и природни бедствия“, т. 9 „Други щети на имущество“ и т. 13 „Обща гражданска отговорност“.  
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.01.2020 г. – 31.01.2020 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46.  

    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През м. януари 2020 г. са получени три уведомление по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и едно уведомление във връзка с преустановяването на извършване на дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги от застрахователно дружество със седалище в друга държава членка.
    Към 31.01.2020 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 642.
    За периода 01.01.2020 г. – 31.01.2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 12 (дванадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 5 (пет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2610.
    През месец януари 2020 г. КФН е изпратила писмо за оттегляне на уведомлението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да извършва дейност на територията на Република Франция по клас 15 „Гаранции“.
    През периода  „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД представя уведомление за извършване на застрахователна дейност на територията на Република Нидерландия при условията на свободата на предоставяне на услуги по класове застраховки по т. 8 „Пожар и природни бедствия“, т. 9 „Други щети на имущество“ и т. 13 „Обща гражданска отговорност“.  
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.01.2020 г. – 31.01.2020 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46.  

    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През м. декември 2019 г. са получени две уведомления за застрахователни дружества, които заявяват намерение за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 31.12.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 640.
    За периода 01.12.2019 г. – 31.12.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 10 (десет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 2 (два) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2603.
    През месец декември 2019 г. КФН е изпратила уведомление относно намерението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да разшири дейността си територията на Кралство Испания при условията на свободата на предоставяне на услуги с клас  15 „Гаранции“.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.12.2019 г. – 31.12.2019 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46.  

    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През м. декември 2019 г. са получени две уведомления за застрахователни дружества, които заявяват намерение за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 31.12.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 640.
    За периода 01.12.2019 г. – 31.12.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 10 (десет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 2 (два) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2603.
    През месец декември 2019 г. КФН е изпратила уведомление относно намерението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да разшири дейността си територията на Кралство Испания при условията на свободата на предоставяне на услуги с клас  15 „Гаранции“.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.12.2019 г. – 31.12.2019 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46.  

    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През м. ноември 2019 г. са получени две уведомления за застрахователни дружества, които заявяват намерение за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 30.11.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 642.
    За периода 01.11.2019 г. – 30.11.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 15 (петнадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 9 (девет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2595.
    През месец ноември 2019 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на застрахователи със седалище в Република България да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС.  
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.11.2019 г. – 30.11.2019 г. КФН е изпратила уведомление до компетентните органи на всички държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на „Астра Брокерс“ ЕООД да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, нараства на 46.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През м. ноември 2019 г. са получени две уведомления за застрахователни дружества, които заявяват намерение за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 30.11.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 642.
    За периода 01.11.2019 г. – 30.11.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 15 (петнадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 9 (девет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2595.
    През месец ноември 2019 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на застрахователи със седалище в Република България да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС.  
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.11.2019 г. – 30.11.2019 г. КФН е изпратила уведомление до компетентните органи на всички държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на „Астра Брокерс“ ЕООД да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, нараства на 46.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец октомври 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени три уведомления по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    През периода са получени две уведомления за застрахователни дружествата, които заявяват намерение за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 31.10.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 645.
    За периода 01.10.2019 г. – 31.10.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 18 (осемнадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 2 (два) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2589.
    През месец октомври 2019 г. КФН изпраща уведомление до компетентния надзорен орган на Република Румъния относно намерението на „Групама Застраховане“ ЕАД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на нейна територия по класове застраховки по т. 1 „Злополука“, т. 2 „Заболяване“, т. 3 „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства“, т. 7 „Товари по време на превоз“, т. 8 „Пожар и природни бедствия“, т. 9 „Други вреди на имущество“, т. 13 „Обща гражданска отговорност“, т. 16 „Разни финансови загуби“ и т. 18 „ Помощ при пътуване“.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 18.  
    За периода 01.10.2019 г. – 31.10.2019 г. КФН е изпратила уведомление до компетентните органи на Австрия, Германия, Белгия, Гърция, Румъния, Италия и Испания относно намерението на „Легион Брокер“ ООД да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, нараства на 45.
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец октомври 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени три уведомления по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    През периода са получени две уведомления за застрахователни дружествата, които заявяват намерение за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 31.10.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 645.
    За периода 01.10.2019 г. – 31.10.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 18 (осемнадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 2 (два) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2589.
    През месец октомври 2019 г. КФН изпраща уведомление до компетентния надзорен орган на Република Румъния относно намерението на „Групама Застраховане“ ЕАД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на нейна територия по класове застраховки по т. 1 „Злополука“, т. 2 „Заболяване“, т. 3 „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства“, т. 7 „Товари по време на превоз“, т. 8 „Пожар и природни бедствия“, т. 9 „Други вреди на имущество“, т. 13 „Обща гражданска отговорност“, т. 16 „Разни финансови загуби“ и т. 18 „ Помощ при пътуване“.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 18.  
    За периода 01.10.2019 г. – 31.10.2019 г. КФН е изпратила уведомление до компетентните органи на Австрия, Германия, Белгия, Гърция, Румъния, Италия и Испания относно намерението на „Легион Брокер“ ООД да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, нараства на 45.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.