Председателят на КФН Стоян Мавродиев разговаря с вицепрезидента на Европейската централна банка Витор Констанцио

На работно посещение във Франкфурт на 30.10.2014 г. председателят на КФН Стоян Мавродиев проведе среща с вицепрезидента на Европейската централна банка Витор Констанцио. Срещата бе в контекста на усилията на КФН, като член на Консултативния съвет за финансова стабилност (КСФС) и Европейския съвет за системен риск, да съдейства за запазване на финансовата стабилност в България и за намиране на оптимално решение за излизане от кризата с КТБ АД.

Г-н Констанцио подчерта, че с оглед съхраняване на доверието във финансовата и в частност в банковата система, и минимизирането на дългосрочните отрицателни ефекти върху икономиката, в случаи, подобни на кризата с КТБ АД е целесъобразно да се търсят бързи и ефективни решения насочени към осигуряване на достъп на вложителите до техните гарантирани средства, които са блокирани. Той изрази готовност, при поискване от страна на България, ЕЦБ да предостави експертна помощ за подготвяне на възможни промени в банковото законодателство – след политически консенсус за необходимостта от такива.

Стоян Мавродиев изрази мнение, че включването на България към механизма за единен банков надзор, както и възможно най-бързото присъединяване към Еврозоната трябва да са национални приоритети със стратегическо значение. Реализирането им ще спомогне за запазването на финансовата стабилност в страната и по-добра защита на икономиката й от сътресения, заяви той.

На срещата участва и Владимир Савов, член на КФН с ресор „Защита на потребителите на финансови услуги”.

Прессъобщение на КФН във връзка с изказване на Георги Кадиев

Във връзка с изказване на народния представител Георги Кадиев, че Комисията за финансов надзор (КФН) носи отговорност за „КТБ” АД в качеството й на инвестиционен посредник, направено днес, 31.10.2014г., от трибуната на Народното събрание, КФН заявява следното:

КФН осъществява надзор и носи отговорност за дейността на всички инвестиционни посредници, в това число и за „КТБ” АД. Финансовите инструменти на клиенти, които са били поверени на „КТБ” АД, в качеството й на инвестиционен посредник, са изцяло налични и клиентите могат да се разпореждат с тях. Те са защитени по закон и във всеки един момент на специалния надзор, клиентите на инвестиционния посредник „КТБ” АД са могли и могат да прехвърлят финансовите си инструменти при друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централния депозитар.

В КФН няма сигнали от ощетени клиенти на инвестиционния посредник „КТБ” АД. Инвестиционните посредници изпълняват клиентски нареждания за покупка на ценни книжа и управление на портфейли по възлагане на клиента. Съгласно чл. 34 от Закона за пазарите на финансови инструменти инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти.

В изказването на г-н Кадиев, отново превес взема манипулативното политическо говорене, което цели да внесе объркване, паника и недоверие към финансовите институции, в това число и инвестиционните посредници. Подобни изказвания, издават некомпетентност, непознаване на законите и правомощията на институциите, което е недопустимо за народен представител.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев е на работно посещение в кипърските финансови регулатори

Председателят на КФН Стоян Мавродиев проведе срещи с ръководствата на Централната банка на Кипър и на кипърската Комисия по ценни книжа и фондови борси днес, 29.10.2014 г. Споделяне на опита, натрупан в управлението на банковата криза в Кипър от 2012 – 2013 г. и търсенето на най-добрите възможни експертни решения за преодоляване на проблемите с КТБ са акцентите в програмата на работното посещение на председателя на КФН Стоян Мавродиев в Никозия. На срещите бяха обсъждани и въпроси, касаещи финансовата стабилност на двете държави, стабилността на финансовия сектор, както и надзорни практики и мерки за преодоляване на финансови сътресения.

„Въпреки, че КФН няма законови правомощия за регулиране на банките и осъществяване на банков надзор, като регулатор на небанковия финансов сектор ние работим активно за запазване на финансовата стабилност на страната. Заедно с Министерство на финансите и Българската народна банка, ние сме членове на Консултативния съвет по финансова стабилност и в това си качество търсим най-доброто законосъобразно и работещо решение за справяне с кризата с четвъртата по големина българска банка – КТБ АД”, подчерта Стоян Мавродиев по време на срещата.

На срещата с управителя на Централната банка на Кипър, г-жа Кристала Георгхаджи, беше обсъден и сериозният кипърският опит, натрупан в управлението на банкови кризи, в светлината на ликвидирането на Cyprus Popular Bank и спасяването на Bank of Cyrpus през 2012 г. Гуверньорът Георгхаджи сподели мнение, че от първостепенно значение за икономиката на държавата при решаване на кризата е запазването на доверието в банковата и финансовата система, като всички възможни механизми за преодоляването й е необходимо да бъдат разглеждани именно през тази призма.

Привличането на инвестиции и развиването на активен капиталов пазар беше обсъдено на среща с г-жа Димитра Калугеру, председател на кипърската Комисия по ценни книжа и фондови борси. На срещата бе споделен опита на двата регулатора в прилагането на конкретни надзорни мерки за запазване на стабилността на небанковите финансови институции и капиталовия пазар в условията на банкова криза. Представителите на кипърския регулатор обърнаха специално внимание на факта, че капиталовият пазар не се е възстановил и досега, въпреки относителното оздравяване на банковата система. Капитализацията на кипърския фондов пазар се е понижила с около 80% вследствие на ликвидирането на втората по големина банка (Cyprus Popular Bank) и делистването на най-голямата (Bank of Cyprus), като загуби са понесли и застрахователните и пенсионните дружества, инвестирали в акции на тези банки.

В работната визита в Кипър участва и Владимир Савов, член на КФН с ресор „Защита на потребителите на финансови услуги”.

Представителите на кипърските институции подчертаха ефективността и доброто си сътрудничеството с КФН и изразиха готовността си партньорството да бъде разширявано.

Експерти от Комисията за ценни книжа и пазари на Македония са на работна визита в КФН

КФН е домакин на едноседмична работна визита на експерти от македонската Комисия за ценни книжа и пазари (КЦКП). Целта на посещението им у нас е обмяна на опит и повишаване на капацитета им в областта на регулациите на капиталовите пазари с акцент върху добрите практики на българския регулатор при транспонирането на европейското законодателство. Представителите на КЦКП са избрали да се запознаят с натрупаната експертиза на КФН в областта, основно заради активното й участие в работата на европейските институции като IOSCO и ESMA, както и успешната реализация на европейски проекти от страна на комисията.

В рамките на визитата в КФН се обсъждат различни въпроси от областта на капиталовите пазари и по-специално изпълнението на Директивата относно пазарните злоупотреби, Директивата за пазарите на финансови инструменти, Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR) и др.

Презентации от работната визита може да намерите на следния адрес:http://www.fsc.bg/Eksperti-ot-Komisiyata-za-cenni-knija-i-pazari-na-Makedoniya-na-rabotna-vizita-v-KFN-event-103-bg

СЪОБЩЕНИЕ – TraderXP

Във връзка с постъпил в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнал за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности, включително чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти, от дружество, което не е  лицензирано от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник или от държава членка на ЕС, КФН уведомява инвеститорите за следното:

TraderXP (TraderXP LTD) не e лицензиран от КФН инвестиционен посредник или управляващо дружество и няма право да предоставя инвестиционни услуги и дейности, по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти.

Уведомяваме потенциалните инвеститори, че инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество, както и банки, получили лиценз от Българска народна банка и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници. Инвестиционен посредник или управляващо дружество, чието седалище е в държава членка и който е получил лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности в съответствие с правото на Европейската общност от съответния компетентен орган на тази държава членка, може да извършва дейността, за която му е издаден лиценз, на територията на Република България чрез клон или при условията на свободното предоставяне на услуги. Допълнителни услуги могат да се предоставят само заедно с инвестиционна услуга и/или дейност.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 25.10.2014 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер:  

 

 

 

Заявител 

Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит

1.  Георги Иванов Татарски

Решение № 893- ЗБ от 14 октомври 2014 г.

2.  Милко Константинов Димитров

Решение № 895- ЗБ от 14 октомври 2014 г.

3.  Сергей Азариевич Гиндич

Решение № 894-ЗБ от 14 октомври 2014 г.

4.  Гриша Данаилов Ганчев

Решение 932 – ЗБ  от 22 октомври 2014 г.

5.  Евелина Теодорова Димитрова

Решение № 899-ЗБ от 15 октомври 2014 г.

6.  Венцислав Петров Ангелов

Решение № 903 – ЗБ от 15 октомври 2014 г.

7.  Вера Гергинчева Славова

Решение № 901-ЗБ от 15 октомври 2014 г.

8.  Елена Георгиева Павлова

Решение №  917–ЗБ от 17 октомври 2014 г.

9.  Любомир Светославов Иванов

Решение № 905–ЗБ от 15 октомври 2014 г.

10. Лора Емил Аладжем

Решение № 904 -ЗБ от 15 октомври 2014 г.

11. Антонио Сашов Лазаров

Решение № 919 – ЗБ от 17 октомври 2014 г.

12. Петър Лазаров Караянев

Решение № 933 – ЗБ от 22 октомври 2014 г.

13. Христо Боянов Христов

Решение № 935 – ЗБ от 22 октомври 2014 г.


 

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 25 октомври 2014 г. от 9:00 часа до 13 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.   

 

При явяването  на изпита е необходимо да се носи:

• документ за самоличност;

• химикал/ки;

 

 

На изпита може да се използват калкулатори.

Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.

 

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.09.2012 г. до 30.09.2014 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 2,96 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 29.09.2012 г. до 30.09.2014 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 3,25 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 5,96 на сто, а за ППФ съответно е 6,25 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълния текст на решения № 891-УПФ и № 892-ППФ от 14.10.2014 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Съобщение на КФН относно налагане на ПАМ спрямо „Глобал Маркетс” ООД

Комисията за финансов надзор, с цел преустановяване на нарушенията и защита правата и интересите на инвеститорите, наложи принудителна административна мярка спрямо „Глобал Маркетс” ООД, с която го задължи да предприеме следните действия:

1. да прехвърли всички активи на свои клиенти, които не са избрали изрично начин за уреждане на взаимоотношенията им, към инвестиционен посредник, получил лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор (КФН) или от Българска народна банка, който е дал съгласие за това, а в случай че такъв посредник не е налице – в депозитарна институция, включително чрез откриване на нови сметки на клиентите;

2. да представи в КФН сключения договор с инвестиционния посредник по т. 1 или депозитарната институция, доказателства, удостоверяващи извършеното прехвърляне на клиентските активи в инвестиционен посредник или депозитарна институция, както и справка, включваща следните данни: индивидуализиращи данни на клиентите (трите имена на клиент и ЕГН, съответно наименование и ЕИК), парични средства (с посочване на сума, вид на валутата, равностойност в български лева, обменен курс), финансови инструменти (с посочване на емитент, емисия-ISIN, вид на финансовите инструменти, брой финансови инструменти), дата на прехвърлянето, наименование на инвестиционния посредник, при който активите на клиента са прехвърлени, съответно наименование на депозитарната институция.

Решението може да бъде обжалвано по административен ред пред КФН и/или по съдебен ред пред ВАС.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

Решението за налагане на принудителната административна мярка, можете да намерите на следния адрес: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/883_0.pdf

Предупреждение на КФН относно „Глобал Маркетс” ООД

Комисия за финансов надзор обръща внимание на инвеститорите, че дружеството „Глобал Маркетс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алекси Рилец” № 38 няма лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Лицензът на дружеството е отнет принудително от КФН с Решение № 651- ИП от 14.07.2014 г. за извършени от „Глобал Маркетс” ООД и неговия управител Йордан Моллов системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му. Констатираните от КФН системни нарушения включват извършване нанеправомерни действия с активи на клиенти, включително използване на парични средства на клиенти при сключването на сделки за собствена сметка на ИП.

Съгласно наличните в КФН данни, независимо от решението за отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД, дружеството продължава да сключва договори с клиенти не само на територията на Република България, но и в други държави – членки на ЕС.

Във връзка с изложеното, инвеститорите следва да имат предвид, че:

– „Глобал Маркетс” ООД към настоящия момент не притежава лиценз за предоставяне на инвестиционни дейности и услуги и е заличено от водените от комисията регистри;

– КФН не осъществява текущ надзор по отношение на дейността на дружеството като правомощията й към настоящия момент са свързани само с извършване на проверка, свързана с уреждането на отношенията с клиентите му, възникнали преди отнемане на лиценза на дружеството;

– предоставените на „Глобал Маркетс” ООД след отнемане на лиценза на дружеството финансови активи и парични средства от инвеститорите не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

– дейността на „Глобал Маркетс” ООД е свързана с повишен риск от злоупотреба с правата и интересите на инвеститорите.

Един от сайтовете, чрез който „Глобал Маркетс” ООД привлича клиенти, еhttp://www.globalmarkets.bg/.

Сигнали и жалби, свързани дейността на „Глобал Маркетс” ООД, подавайте на e-mail:delovodstvo@fsc.bg.

Допълнителна информация за „Глобал Маркетс” ООД може да бъде намерена на:http://www.fsc.bg/Saobshtenie-vav-vrazka-s-redica-porachkovi-publikacii-v-mediite-kasaeshti-Global-Markets-OOD-news-3826-bg

Съобщение във връзка с редица поръчкови публикации в медиите, касаещи „Глобал Маркетс” ООД

Във връзка с редица поръчкови публикации в медиите, касаещи „Глобал Маркетс” ООД, Комисия за финансов надзор информира обществеността и напомня следните обстоятелства, свързани с дейността на дружеството и принудителното отнемане на лиценза му за извършване на дейност като инвестиционен посредник:

„Глобал Маркетс” ООД е дружество, на което КФН принудително отне лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на 14.07.2014 г. и беше заличено от водените от комисията регистри. Лицензът на дружеството е отнет за груби системни нарушения, извършени от дружеството и негови служители за периода 2010- 2013г. Констатираните нарушения са общо 126, с които сериозно се застрашават интересите на клиентите на дружеството.

Към настоящия момент „Глобал Маркетс” ООД няма право да извършва дейност като инвестиционен посредник както в Република България, така и в рамките на Европейския съюз.

Нарушенията на дружеството включват неспазване на основополагащи принципи, регламентиращи дейността на инвестиционните посредници, заложени в ЗПФИ и актовете по прилагането му, сключване на сделки за собствена сметка с активи на клиенти и възпрепятстване на надзорната дейност на КФН.

В КФН са постъпили множество жалби и сигнали от клиенти и потенциални клиенти на ,,Глобал Маркетс” ООД, които се отнасят до порочни търговски практики, неуредени финансови взаимоотношения с клиенти в особено големи размери, използване на неистински документи, неизплащане на възнаграждения на служители, умишлено въвеждане в заблуждение на клиенти във връзка с техните активи и извършените с тях операции и други. По тези жалби и сигнали са предприети действия от страна на КФН, като за част от тях са подадени сигнали към Министерство на вътрешните работи и органите на досъдебното производство. Нарушенията от страна на ,,Глобал Маркетс” ООД са извършени както в Република България, така и в държави – членки на ЕС, за което КФН и съответните компетентни органи са предприели необходимите действия за защита правата на инвеститорите.

Общата стойност на наложените от КФН санкции на ,,Глобал Маркетс” ООД и негови служители е над 150 000 лв.

Всички издадени наказателни постановления за извършените нарушения са обжалвани от дружеството, което е възпрепятствало влизането им в сила. След влизане в сила на част от наказателните постановления е възникнало основание КФН да отнеме лиценза на дружеството.

За установените нарушения и възникнали основателни съмнения за извършени престъпления, КФН е подала множество сигнали към други органи и институции с оглед предприемане на действия по компетентност – Софийска Районна Прокуратура, Министерство на вътрешните работи, ГД „Национална полиция”, Държавна агенция „Национална сигурност”, Национална агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

В края на месец юни 2014 г., въпреки че дружеството е било в процедура по отнемане на издадения от КФН лиценз, служители на “Глобал Маркетс” ООД и свързани с него фирми са инициирали изпращане на съобщения до клиенти и потенциални клиенти на дружеството, в които се посочва, че част от банките, действащи на територията на Република България, са в лошо финансово състояние, като се посочват наименования на конкретни банки. От ДАНС и Прокуратурата на РБ бяха предприети действия по задържането на управители на “Глобал Маркетс” ООД, повдигането на обвинения и вземането на мерки за неотклонение спрямо тях.

В качеството на инвестиционен посредник ИП „Глобал Маркетс” ООД е имал открити клонове в Полша, Чехия и Словашка Република и нотификации за свободно предоставяне на услуги на територията на други държави – членки на ЕС. Дружеството е подало в КФН заявления и за откриване на клонове в Гърция, Румъния, Унгария и Словения. След многократно представени противоречиви документи и данни, че „Глобал Маркетс” ООД извършва съществени нарушения чрез вече откритите клонове, КФН е уведомила дружеството, че няма да допусне откриване на нови клонове преди да получи пълни доказателства за привеждане на дейността на дружеството в съответствие с приложимата нормативна уредба.

Освен посочените нарушения от страна на дружеството, управителите на “Глобал Маркетс” ООД – Роберт Цветанов Димитров и Кирил Томов Джабаров, са представили в КФН документи, удостоверяващи, че същите имат придобито висше образование във висши учебни заведения в чужбина и България. При направена проверка през 2013 г. и 2014 г. се установи, че представените от Роберт Димитров и Кирил Джабаров документи не са автентични или са с подправено съдържание – не са издавани от посочените учебни заведения или съдържанието на документа не е идентично със съдържанието на издадения от съответната институция документ. През 2013 г. Кирил Джабаров е освободен като управител на дружеството, тъй като не отговарял на всички изисквания на ЗПФИ за заемане на тази длъжност. За горното КФН е подала сигнали до Софийска районна прокуратура за извършване на проверка по компетентност, като такава проверка е инициирана и от прокуратурата на друга държава, на територията на която се намира съответното учебно заведение.

Също така по време на проверки на „Глобал Маркетс” ООД са представяни множество документи, като пълномощни, декларации и справки, за които са налице сериозни съмнения относно тяхната достоверност и истинност, за което също са сезирани компетентните органи.

Вероятно с цел избягване на принудителното отнемане на лиценза „Глобал Маркетс” ООД е подал заявление за доброволен отказ от лиценз. В рамките на процедурата по доброволен отказ от лиценз, КФН наложи принудителна административна мярка спрямо дружеството и го задължи да представи необходимите документи, да преустанови сключването на договори с нови клиенти, включително и чрез клоновете си в други държави членки и да оповести надлежно прекратяването на дейността си на сайта на „Глобал Маркетс” ООД.

„Глобал Маркетс” ООД не изпълни изцяло принудителна административна мярка и представи в КФН непълна и противоречива информация за размера на клиентските активи – несъответствието в данните е в размер над 5 млн. лв., както и за броя на клиентите, с които дружеството следва да уреди отношенията и за институцията, в която са прехвърлени активите им. Дружеството е декларирало пред КФН, че част от клиентските активи са прехвърлени по сметка на инвестиционен посредник от трета държава, но при извършена проверка се установи, че същите са прехвърлени по сметка на „Глобал Маркетс” ООД в друга държава.

Към настоящия момент сайтът на дружеството продължава да функционира и предоставя възможности за набиране на нови клиенти.

Поради това, принудителното отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД не само е в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство, но и е в защита интереса на потенциалните бъдещи инвеститори от неправомерни действия от страна на дружеството. С оглед значимите мащаби на неправомерната дейност, осъществявана от „Глобал Маркетс” ООД възраженията на дружеството, че с принудителното отнемане на лиценза са нарушени права на управителите му или възможността дружеството да продължи дейността си като посредник, са абсолютно неоснователни и в противоречие със защитавания от КФН обществен интерес.

Решението за принудително отнемане на лиценза е обжалвано от „Глобал Маркетс” ООД пред Върховния административен съд, но обжалването на решението не спира изпълнението му, с оглед на което дружеството към настоящия момент не притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и не може да извършва дейност като такъв.

КФН е информирала надлежно и в срок всички надзорни органи в ЕС, включително и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), че лицензът на посредника е отнет и за предприетите спрямо него надзорни мерки.