Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 21.11.2015 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер: 

Заявител
 
Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит
1.  Даниел Любомиров Неделчев Решение № 897 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
2.  Сабина Зейнулова Владикин Решение № 898 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
3.  Иринея Иванова Ангелова Решение № 908- ЗБ от 16 ноември 2015 г.
4.  Васил Йорданов Петров Решение № 900 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
5.  Ирина Димитрова Цветанова Решение № 890 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
6.  Нани Александров Аврейски Решение № 882 – ЗБ от  09 ноември 2015 г.
7.  Нели Тодорова Димкин Решение № 876 – ЗБ от 09 ноември 2015 г.
8.  Спаска Рашкова Рашкова Решение № 891 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
9. Малинка Димитрова Николова Решение № 916 – ЗБ от 17 ноември 2015 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 21 ноември 2015 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.    
Продължителността на изпита ще е 3 /три/ астрономически часа.
 
При явяването  на изпита е необходимо всеки кандидат да  носи:
• документ за самоличност;
• химикал/ки;
 
На изпита може да се използват калкулатори.
Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.
 
На изпита може да се ползва Кодекса за застраховането.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 21.11.2015 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер: 

Заявител
 
Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит
1.  Даниел  Неделчев                      Решение № 897 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
2.  Сабина Владикин Решение № 898 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
3.  Иринея  Ангелова Решение № 908- ЗБ от 16 ноември 2015 г.
4.  Васил Петров Решение № 900 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
5.  Ирина Цветанова Решение № 890 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
6.  Нани Аврейски Решение № 882 – ЗБ от  09 ноември 2015 г.
7.  Нели  Димкин Решение № 876 – ЗБ от 09 ноември 2015 г.
8.  Спаска  Рашкова Решение № 891 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
9. Малинка Николова Решение № 916 – ЗБ от 17 ноември 2015 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 21 ноември 2015 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.    
Продължителността на изпита ще е 3 /три/ астрономически часа.
 
При явяването  на изпита е необходимо всеки кандидат да  носи:
• документ за самоличност;
• химикал/ки;
 
На изпита може да се използват калкулатори.
Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.
 
На изпита може да се ползва Кодекса за застраховането.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 21.11.2015 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер:  
 
 
 
Заявител
Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит
1.  Даниел Любомиров Неделчев Решение № 897 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
2.  Сабина Зейнулова Владикин Решение № 898 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
3.  Иринея Иванова Ангелова Решение № 908- ЗБ от 16 ноември 2015 г.
4.  Васил Йорданов Петров Решение № 900 – ЗБ от 13 ноември 2015 г.
5.  Ирина Димитрова Цветанова Решение № 890 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
6.  Нани Александров Аврейски Решение № 882 – ЗБ от  09 ноември 2015г.
7.  Нели Тодорова Димкин Решение № 876 – ЗБ от 09 ноември 2015 г.
8.  Спаска Рашкова Рашкова Решение № 891 – ЗБ от 11 ноември 2015 г.
9. Малинка Димитрова Николова Решение № 916 – ЗБ от 17 ноември 2015 г.


Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 21 ноември 2015 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.    
Продължителността на изпита ще е 3 /три/ астрономически часа.
 
При явяването  на изпита е необходимо всеки кандидат да  носи:
• документ за самоличност;
• химикал/ки;
 
На изпита може да се използват калкулатори.
Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.
 
На изпита може да се ползва Кодекса за застраховането.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 21.07.2015 г., е взето решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Определени са две дати, на които ще се проведат изпити, а именно – 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, който ще се проведе на 22.08.2015 г., в срок до 14.08.2015 г., могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от КЗ”, заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор.   Срокът за подаване на заявление за изпита, който ще се проведе на 21.11.2015 г. е до 13.11.2015 г.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg/ в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователен пазар” – позиция 21: „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането”.

Конспектът и редът за провеждане на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

 За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 лева, съгласно чл. 1, ал. 4, т. 10 на Раздел I „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор.

При подаване на заявлението за разглеждане на документите се дължи такса в размер 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт, а именно: 135.00 лева.След издаване на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата такса, който е в размер на 315.00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 4, т. 10 на Раздел І „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифата.

При подаване на заявлението за допускане до изпит е необходимо да се представи копие от платежния документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Дължимата такса може да бъде заплатена по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD 

В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, заявителят дължи само 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт и първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифата.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 21.07.2015 г., е взето решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Определени са две дати, на които ще се проведат изпити, а именно – 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, който ще се проведе на 22.08.2015 г., в срок до 14.08.2015 г., могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от КЗ”, заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор.   Срокът за подаване на заявление за изпита, който ще се проведе на 21.11.2015 г. е до 13.11.2015 г.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg/ в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователен пазар” – позиция 21: „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането”.

Конспектът и редът за провеждане на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

 За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 лева, съгласно чл. 1, ал. 4, т. 10 на Раздел I „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор.

При подаване на заявлението за разглеждане на документите се дължи такса в размер 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт, а именно: 135.00 лева.След издаване на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата такса, който е в размер на 315.00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 4, т. 10 на Раздел І „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифата.

При подаване на заявлението за допускане до изпит е необходимо да се представи копие от платежния документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Дължимата такса може да бъде заплатена по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD 

В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, заявителят дължи само 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт и първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифата.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор напомня на всички заинтересовани лица, че кандидатите, които имат желание да се явят на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер, в срок до 13.10.2014 г., могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от КЗ”, заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор. Датата, на която ще се проведе изпита, е  25.10.2014 г.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователен пазар” – позиция 21: „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането”.

Конспектът и редът за провеждане на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 лева, съгласно чл. 1, ал. 4, т. 10 на Раздел I „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор.

При подаване на заявлението за разглеждане на документите се дължи такса в размер 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт, а именно: 135.00 лева.След издаване на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата такса, който е в размер на 315.00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 4, т. 10 на Раздел І „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифата.

При подаване на заявлението за допускане до изпит е необходимо да се представи копие от платежния документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Дължимата такса може да бъде заплатена по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN:     BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ:       BNBGBGSD.

 

В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, заявителят дължи само 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт и първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифата.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 22.08.2015 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер:

 

Заявител

Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит

1.  Симеон Кирилов Дървингов

Решение № 686- ЗБ от 17 август 2015 г.

2.  Емил Димитров Панчев

Решение № 687- ЗБ от 17 август 2015 г.

3.  Татяна Константинова Георгиева

Решение № 688- ЗБ от 17 август 2015 г.

4.  Владимир Атанасов Балабанов

Решение № 689- ЗБ от 17 август 2015 г.

5.  Росен Красимиров Георгиев

Решение № 690- ЗБ от 17 август 2015 г.

6.  Васил Йорданов Петров

Решение № 691- ЗБ от 17 август 2015 г.

7.  Борислав  Станиславов Василев

Решение № 692- ЗБ от 17 август 2015 г.

8.  Наталия Миланова Милева

Решение № 693- ЗБ от 17 август 2015 г.

9. Христина Иванчева Величкова

Решение № 695- ЗБ от 18 август 2015 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 22 август 2015 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.    

Продължителността на изпита ще е 3 /три/ астрономически часа.

При явяването  на изпита е необходимо всеки кандидат да  носи:

• документ за самоличност;

• химикал/ки;

На изпита може да се използват калкулатори.

Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.

На изпита може да се ползва Кодекс за застраховането.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 22.08.2015 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер:

 

Заявител

Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит

1.  Симеон Кирилов Дървингов

Решение № 686- ЗБ от 17 август 2015 г.

2.  Емил Димитров Панчев

Решение № 687- ЗБ от 17 август 2015 г.

3.  Татяна Константинова Георгиева

Решение № 688- ЗБ от 17 август 2015 г.

4.  Владимир Атанасов Балабанов

Решение № 689- ЗБ от 17 август 2015 г.

5.  Росен Красимиров Георгиев

Решение № 690- ЗБ от 17 август 2015 г.

6.  Васил Йорданов Петров

Решение № 691- ЗБ от 17 август 2015 г.

7.  Борислав  Станиславов Василев

Решение № 692- ЗБ от 17 август 2015 г.

8.  Наталия Миланова Милева

Решение № 693- ЗБ от 17 август 2015 г.

9. Христина Иванчева Величкова

Решение № 695- ЗБ от 18 август 2015 г.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 22 август 2015 г. от 9:00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.    

Продължителността на изпита ще е 3 /три/ астрономически часа.

При явяването  на изпита е необходимо всеки кандидат да  носи:

• документ за самоличност;

• химикал/ки;

На изпита може да се използват калкулатори.

Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.

На изпита може да се ползва Кодекс за застраховането.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 21.07.2015 г., е взето решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Определени са две дати, на които ще се проведат изпити, а именно – 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, който ще се проведе на22.08.2015 г., в срок до 14.08.2015 г., могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от КЗ”, заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор.   Срокът за подаване на заявление за изпита, който ще се проведе на 21.11.2015 г. е до 13.11.2015 г.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg/ в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователен пазар” – позиция 21: „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането”.

Конспектът и редът за провеждане на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

 За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 лева, съгласно чл. 1, ал. 4, т. 10 на Раздел I „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор.

При подаване на заявлението за разглеждане на документите се дължи такса в размер 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт, а именно: 135.00 лева.След издаване на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата такса, който е в размер на 315.00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 4, т. 10 на Раздел І „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифата.

При подаване на заявлението за допускане до изпит е необходимо да се представи копие от платежния документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Дължимата такса може да бъде заплатена по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD 

В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, заявителят дължи само 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт и първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифата.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 21.07.2015 г., е взето решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането. Определени са две дати, на които ще се проведат изпити, а именно – 22.08.2015 г. и 21.11.2015 г.


Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, който ще се проведе на22.08.2015 г., в срок до 14.08.2015 г., могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от КЗ”, заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор.   Срокът за подаване на заявление за изпита, който ще се проведе на 21.11.2015 г. е до 13.11.2015 г.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg/ в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователен пазар” – позиция 21: „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането”.

Конспектът и редът за провеждане на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

 За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 лева, съгласно чл. 1, ал. 4, т. 10 на Раздел I „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор.

При подаване на заявлението за разглеждане на документите се дължи такса в размер 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт, а именно: 135.00 лева.След издаване на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата такса, който е в размер на 315.00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 4, т. 10 на Раздел І „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифата.

При подаване на заявлението за допускане до изпит е необходимо да се представи копие от платежния документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Дължимата такса може да бъде заплатена по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD 

В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, заявителят дължи само 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт и първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифата.

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 25.10.2014 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер:  

 

 

 

Заявител 

Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит

1.  Георги Татарски

Решение № 893- ЗБ от 14 октомври 2014 г.

2.  Милко Димитров

Решение № 895- ЗБ от 14 октомври 2014 г.

3.  Сергей Гиндич

Решение № 894-ЗБ от 14 октомври 2014 г.

4.  Гриша Ганчев

Решение 932 – ЗБ  от 22 октомври 2014 г.

5.  Евелина Димитрова

Решение № 899-ЗБ от 15 октомври 2014 г.

6.  Венцислав Ангелов

Решение № 903 – ЗБ от 15 октомври 2014 г.

7.  Вера Славова

Решение № 901-ЗБ от 15 октомври 2014 г.

8.  Елена Павлова

Решение №  917–ЗБ от 17 октомври 2014 г.

9.  Любомир Иванов

Решение № 905–ЗБ от 15 октомври 2014 г.

10. Лора Аладжем

Решение № 904 -ЗБ от 15 октомври 2014 г.

11. Антонио Лазаров

Решение № 919 – ЗБ от 17 октомври 2014 г.

12. Петър Караянев

Решение № 933 – ЗБ от 22 октомври 2014 г.

13. Христо Христов

Решение № 935 – ЗБ от 22 октомври 2014 г.


 

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 25 октомври 2014 г. от 9:00 часа до 13 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.   

 

При явяването  на изпита е необходимо да се носи:

• документ за самоличност;

• химикал/ки;

 

 

На изпита може да се използват калкулатори.

Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.

 

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор обявява списък на допуснатите кандидати, които да се явяват  на изпита, насрочен за 25.10.2014 г., за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер:  

 

 

 

Заявител 

Решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” за допускане до изпит

1.  Георги Иванов Татарски

Решение № 893- ЗБ от 14 октомври 2014 г.

2.  Милко Константинов Димитров

Решение № 895- ЗБ от 14 октомври 2014 г.

3.  Сергей Азариевич Гиндич

Решение № 894-ЗБ от 14 октомври 2014 г.

4.  Гриша Данаилов Ганчев

Решение 932 – ЗБ  от 22 октомври 2014 г.

5.  Евелина Теодорова Димитрова

Решение № 899-ЗБ от 15 октомври 2014 г.

6.  Венцислав Петров Ангелов

Решение № 903 – ЗБ от 15 октомври 2014 г.

7.  Вера Гергинчева Славова

Решение № 901-ЗБ от 15 октомври 2014 г.

8.  Елена Георгиева Павлова

Решение №  917–ЗБ от 17 октомври 2014 г.

9.  Любомир Светославов Иванов

Решение № 905–ЗБ от 15 октомври 2014 г.

10. Лора Емил Аладжем

Решение № 904 -ЗБ от 15 октомври 2014 г.

11. Антонио Сашов Лазаров

Решение № 919 – ЗБ от 17 октомври 2014 г.

12. Петър Лазаров Караянев

Решение № 933 – ЗБ от 22 октомври 2014 г.

13. Христо Боянов Христов

Решение № 935 – ЗБ от 22 октомври 2014 г.


 

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер ще се проведе на 25 октомври 2014 г. от 9:00 часа до 13 часа в сградата на Комисията за финансов надзор, ул. „Будапеща” № 16, гр. София.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистриралите се до 8:30 часа, няма да бъдат допуснати до изпит.   

 

При явяването  на изпита е необходимо да се носи:

• документ за самоличност;

• химикал/ки;

 

 

На изпита може да се използват калкулатори.

Не се допуска използването на други електронно-изчислителни средства.

 

Съобщение във връзка с провеждането на изпит за застрахователен брокер

Комисията за финансов надзор напомня на всички заинтересовани лица, че кандидатите, които имат желание да се явят на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер, в срок до 13.10.2014 г., могат да подадат „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от КЗ”, заедно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба 28 на КФН, в „Деловодство” на Комисията за финансов надзор. Датата, на която ще се проведе изпита, е  25.10.2014 г.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и е публикувано на официалната страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg в рубриката „Административни документи”, раздел „Форми и образци”, подраздел „Застрахователен пазар” – позиция 21: „Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането”.

Конспектът и редът за провеждане на изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”.

За допускане до изпит за застрахователен брокер се заплаща такса в размер на 450.00 лева, съгласно чл. 1, ал. 4, т. 10 на Раздел I „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор, приета с Постановление № 126 от 10 май 2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор.

При подаване на заявлението за разглеждане на документите се дължи такса в размер 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт, а именно: 135.00 лева.След издаване на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата такса, който е в размер на 315.00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1 ал. 4, т. 10 на Раздел І „Такси за издаване на лицензи, разрешения и лицензи” от Тарифата.

При подаване на заявлението за допускане до изпит е необходимо да се представи копие от платежния документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Дължимата такса може да бъде заплатена по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN:     BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ:       BNBGBGSD.

 

В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, заявителят дължи само 30 на сто от таксата за издаване на съответния акт и първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифата.