Комисията за финансов надзор посрещна ученици от Старопрестолната професионална гимназия по икономика във Велико Търново

София, 30.03.2017 г.: Ученици от 11-ти клас на Старопрестолната професионална гимназия по икономика във Велико Търново посетиха Комисията за финансов надзор и получиха впечатление от първа ръка за основните задачи и начина на работа на Комисията.
„КФН е отворена към обществото и особено към младите хора, които представляват бъдещето на икономиката. Това е подходящ момент да повдигнем отново въпроса за важността от финансово ограмотяване на младите още от началния курс на обучение”, заяви председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова. По думите й финансовите знания, познаването на зависимостите и причинно-следствените връзки в икономическите и финансовите процеси стават част от социалните компетенции на младите хора и затова познаването на тези процеси трябва да бъде неизменна част от обучителния курс в България.
Образованието е най-важната и най-голямата инвестиция, която можете да направите за себе си, заяви заместник-председателят за управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в КФН и член на Комисията Владимир Савов, който се срещна лично с учениците и представи работата на Комисията. Той добави, че всичко, което човек постига в живота, се базира на времето, инвестирано в обучение. Савов насърчи младите хора да продължават да влагат усилия в учене и развитие, да търсят разширяване на кръгозора си, за да могат да се реализират успешно и да градят бъдещето си в България.
Учениците научиха подробности за любопитни казуси от експерти, които следят различните видове пазари. Бяха представени и приоритетите на отделните управления в регулирането на застраховането, осигуряването и капиталовите пазари.
Основен приоритет на Комисията за финансов надзор е да продължи традицията за целенасочени действия, фокусирани към финансовото образование и развиването на знания, умения и интерес към тази сфера от икономическия живот още в ранна детска възраст. Целта е чрез забавни и интерактивни дейности децата и младежите да научат повече за парите, спестяването, създаването на умения за работа в сферата на финансите и предприемачеството.

КФН назначава квестори на инвестиционния посредник „Позитива” АД

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Комисия за финансов надзор (КФН) уведомява „Позитива” АД и всички други заинтересовани лица за следното:
С Решение № 513–ИП от 24.03.2017 г. КФН на основание чл. 118, ал. 1, т. 6 и т. 10 във вр. с чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „а” от Закона за пазарите на финансови инструменти издава временна забрана Валентин Янчев Андонов, Александра Николаева Георгиева и Натали Стефанова Андреева да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Позитива“ АД, както и временна забрана Валентин Янчев Андонов и Александра Николаева Георгиева да управляват и представляват „Позитива“ АД, като назначава Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Полинчев за квестори на „Позитива” АД. Срокът на квестурата е три месеца от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

животът е супер

животът е суперживотът е суперживотът е суперживотът е суперживотът е супер

КФН препоръчва на Българската фондова борса да измени Правилата за изчисляване на индексите

В резултат на извършена проверка Комисията за финансов надзор констатира, че Правилата за изчисляване на индексите на БФБ допускат изчисляването на фрий-флот капитализацията за акции в случай на увеличение на капитала на публичното дружество да се извършва въз основа на входящи данни от различни източници, които могат да не съвпадат предвид времетраенето и поредността на регистрирането на съответните емисии в различните релевантни институции (Търговски регистър, Централен депозитар). От друга страна, критерият за ликвидност  също не отговаря като цяло на ниските обеми, търгувани на БФБ през последните години. В резултат на това, прилагайки Правилата  може да се достигне до ситуацията, в която компоненти на индекса да станат акции с много ниска ликвидност, както и такава, за които към момента на преизчисляване на индекса е съществувало несъответствие между обявените и реално записаните акции.
Предвид направените констатации КФН препоръча на БФБ в кратък срок да започне процедура за изменение на Правилата с цел повишаване на тяхната прозрачност, подобряване на оповестяването при прилагането им, недопускането на спорни тълкувания от инвестиционната общност, както и на включването в индекса на неликвидни компоненти и повишаването на доверието в капиталовия пазар като цяло.

КФН ще се съобразява с Насоки относно прилагането на регламента за пазарните злоупотреби на ESMA

КФН реши да съобрази надзорната си практика с Насоки относно прилагането на регламента за пазарните злоупотреби (Регламент (ЕС) № 596/2014) на Европейския орган за ценна книжа и пазари.

На 17.01.2017 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) прие и публикува Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR) – Информация за пазарите на стокови деривати или свързаните с тях спот пазари за целите на определянето на понятието вътрешна информация по отношение на стоковите деривати (Насоки).

Насоките се издават по прилагане на член 7, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година  относно пазарната злоупотреба (MAR). Насоките имат за цел да предоставят неизчерпателен и примерен списък с информация, която основателно може да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде разкрита по силата на законовите или подзаконовите разпоредби в правото на Съюза или в националното право, пазарните правила, договор, практика или обичайните правила на съответните пазари за стокови деривати или спот пазари, както е посочено в член 7, параграф 1, буква б) от регламента. Съгласно Насоките, ако определен вид информация не е включена в неизчерпателния примерен списък, не означава, че тя не може да се разглежда като вътрешна информация, съответно включването на даден вид информация не означава, че тя автоматично се счита за вътрешна информация. Преценката дали дадена информация представлява вътрешна информация се извършва за всеки отделен случай въз основа на критериите опеделени в в чл. 7, параграф 1, буква б) от MAR.

Насоките може да намерите тук.

КФН проверява механизма за изчисляване на индекса SOFIX на Българската фондова борса

Експерти на Комисията за финансов (КФН) надзор правят в момента проверка на място в Българската фондова борса (БФБ), за да изяснят механизма за изчисляване на индекса SOFIX.
Проверката е предизвикана от сигнал, който съдържа съмнения за евентуална грешка, довела до неотговарящ на изискванията състав на компаниите, включени в индекса. Целта на експертите от КФН е да установят истинността и коректността при използваните данни за пресмятането на индекса.
От ръководството на БФБ оказват пълно съдействие на проверяващия екип. 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец февруари 3 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 1 е преустановило извършването на дейност. Към 28 февруари 2017 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 566.

През месец февруари 7 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 1 е преустановил извършването на дейност. Към 28 февруари 2017 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2223.

През февруари няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 28 февруари 2017 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 14. 

През месец февруари няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 28 февруари 2017 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 46.     
   
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2016 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2016 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През четвъртото тримесечие на 2016 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 61 940 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 52 389 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2016 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 122 595 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2016 г. са общо 206 292. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 458 648 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за четвъртото тримесечие и за 2016 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи.