Комисията за финансов надзор посрещна ученици от Старопрестолната професионална гимназия по икономика във Велико Търново

София, 30.03.2017 г.: Ученици от 11-ти клас на Старопрестолната професионална гимназия по икономика във Велико Търново посетиха Комисията за финансов надзор и получиха впечатление от първа ръка за основните задачи и начина на работа на Комисията.
„КФН е отворена към обществото и особено към младите хора, които представляват бъдещето на икономиката. Това е подходящ момент да повдигнем отново въпроса за важността от финансово ограмотяване на младите още от началния курс на обучение”, заяви председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова. По думите й финансовите знания, познаването на зависимостите и причинно-следствените връзки в икономическите и финансовите процеси стават част от социалните компетенции на младите хора и затова познаването на тези процеси трябва да бъде неизменна част от обучителния курс в България.
Образованието е най-важната и най-голямата инвестиция, която можете да направите за себе си, заяви заместник-председателят за управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в КФН и член на Комисията Владимир Савов, който се срещна лично с учениците и представи работата на Комисията. Той добави, че всичко, което човек постига в живота, се базира на времето, инвестирано в обучение. Савов насърчи младите хора да продължават да влагат усилия в учене и развитие, да търсят разширяване на кръгозора си, за да могат да се реализират успешно и да градят бъдещето си в България.
Учениците научиха подробности за любопитни казуси от експерти, които следят различните видове пазари. Бяха представени и приоритетите на отделните управления в регулирането на застраховането, осигуряването и капиталовите пазари.
Основен приоритет на Комисията за финансов надзор е да продължи традицията за целенасочени действия, фокусирани към финансовото образование и развиването на знания, умения и интерес към тази сфера от икономическия живот още в ранна детска възраст. Целта е чрез забавни и интерактивни дейности децата и младежите да научат повече за парите, спестяването, създаването на умения за работа в сферата на финансите и предприемачеството.

КФН назначава квестори на инвестиционния посредник „Позитива” АД

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Комисия за финансов надзор (КФН) уведомява „Позитива” АД и всички други заинтересовани лица за следното:
С Решение № 513–ИП от 24.03.2017 г. КФН на основание чл. 118, ал. 1, т. 6 и т. 10 във вр. с чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „а” от Закона за пазарите на финансови инструменти издава временна забрана Валентин Андонов, Александра Георгиева и Натали Андреева да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Позитива“ АД, както и временна забрана Валентин Андонов и Александра Георгиева да управляват и представляват „Позитива“ АД, като назначава Наталия Кумпикова и Николай Полинчев за квестори на „Позитива” АД. Срокът на квестурата е три месеца от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

Решения от заседание на КФН на 27.03.2017 г.

На заседанието си на 27.03.2017 г. КФН реши:
 

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Велде” ГМБХ, Австрия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на акции на „Велде България” АД, гр. Троян, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до ИП „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) с искане за отстраняване на констатирани несъответствия, във връзка със заявлението му за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Приморско Клуб“ ЕАД, във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Отменя Решение № 164-ДСИЦ/09.02.2017 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, във връзка с постъпила жалба от „ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.
 
5. Приема Решение № 529 – РГФ от 27.03.2017 г. за издаване на общ административен акт за определяне на формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 и по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.
Съдържание и формат на данните по чл. 7, ал. 2 от Наредба №54 от 30.12.2016 г. може да намерите тук.

Решения от заседание на КФН на 27.03.2017 г.

На заседанието си на 27.03.2017 г. КФН реши:
 
1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Велде” ГМБХ, Австрия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на акции на „Велде България” АД, гр. Троян, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до ИП „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) с искане за отстраняване на констатирани несъответствия, във връзка със заявлението му за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Приморско Клуб“ ЕАД, във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Отменя Решение № 164-ДСИЦ/09.02.2017 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, във връзка с постъпила жалба от „ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.
 

5. Приема Решение № 529 – РГФ от 27.03.2017 г. за издаване на общ административен акт за определяне на формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 и по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.

Съдържание и формат на данните по чл. 7, ал. 2 от Наредба №54 от 30.12.2016 г. може да намерите тук.

Решения от заседание на КФН на 27.03.2017 г.

1.Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Велде” ГМБХ, Австрия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на акции на „Велде България” АД, гр. Троян, от останалите акционери на дружеството.
 
2.Изпраща писмо до ИП „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) с искане за отстраняване на констатирани несъответствия, във връзка със заявлението му за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
3.Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Приморско Клуб“ ЕАД, във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4.Отменя Решение № 164-ДСИЦ/09.02.2017 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, във връзка с постъпила жалба от „ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.
 

5.Приема Решение № 529 – РГФ от 27.03.2017 г. за издаване на общ административен акт за определяне на формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 и по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.

Съдържание и формат на данните по чл. 7, ал. 2 от Наредба №54 от 30.12.2016 г. може да намерите тук.

Решения от заседание на КФН на 24.03.2017 г.

На заседанието си на 24.03.2017 г. КФН реши:

1. Налага забрана за срок от три месеца, считано от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка,  на:
– Валентин Янчев Андонов, Александра Николаева Георгиева и Натали Стефанова Андреева да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Позитива“ АД;
– Валентин Янчев Андонов и Александра Николаева Георгиева да управляват и представляват „Позитива“ АД.“
Назначава Николай Полинчев и Наталия Кумпикова за квестори на „Позитива” АД, за срок от три месеца, считано от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на ПАМ.
 
2. Приема Вътрешни правила за работа на дирекция „Преструктуриране на инвестиционни посредници” и Правила за гарантиране запазването на професионалната тайна по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Решения от заседание на КФН на 24.03.2017 г.

На заседанието си на 24.03.2017 г. КФН реши:

1. Налага забрана за срок от три месеца, считано от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка,  на:
– Валентин Андонов, Александра Георгиева и Натали Андреева да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Позитива“ АД;
– Валентин Андонов и Александра Георгиева да управляват и представляват „Позитива“ АД.“
Назначава Николай Полинчев и Наталия Кумпикова за квестори на „Позитива” АД, за срок от три месеца, считано от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на ПАМ.
 
2. Приема Вътрешни правила за работа на дирекция „Преструктуриране на инвестиционни посредници” и Правила за гарантиране запазването на професионалната тайна по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Решения от заседание на КФН на 21.03.2017 г.

На заседанието си на 21.03.2017 г. КФН реши:
 
1. Ще спазва Насоки за подпомагане на ефективния диалог между компетентните органи, осъществяващи надзор върху застрахователните предприятия и регистрирания(те) одитор(и) и одиторското(ите) дружество(а), извършващи задължителния одит на тези предприятия, приети от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.
 
2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Трейдинг Хъб” ЕООД във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна, във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
4. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Лидиа Еф Екс” ООД във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
5. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Амеко Кепитъл Маркетс” ЕООД във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
6. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Любов Александрова Генчева,
 
7. Открива производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Позитива“ АД.

8. Назначава независими външни експерти за извършване на проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г., както следва:
 

НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ  ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ С ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЕДИННИЯ ПАЗАР
1 „БДО БЪЛГАРИЯ” ООД
  1. "Застрахователно дружество Евроинс” АД;
  2. "ЗД ЕИГ Ре" ЕАД;
  3. ЗОК "Надежда" АД;
  4. "Евроинс-Здравноосигуряване ЗЕАД" ЕАД;
  5. "ЗД Евроинс Живот" ЕАД
2 „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД
  1. ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД;
  2. "ЗД Съгласие" АД;
  3. "Застрахователно дружство "ОЗОК Инс"" АД;
  4. "ОББ-МЕТЛАЙФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО" АД
3 ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", България и Гърция 1. “ЗАД Армеец” АД;
2. ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”;
3. "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД;
4. ЗД “Уника” АД;
5. "Застрахователно дружество Нова Инс" ЕАД;
6. ЗАД "Асет Иншурънс" АД;
7. "Застрахователна компания Юроамерикан" АД;
8. ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп";
9. ЗК "Уника  Живот" АД;
10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД;
11. Кооперация "Синдикална ВЗК"
4 „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД 1. ЗД “Бул инс” АД;
2. ЗК “Лев Инс” АД;
3. ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД;
4. "Животозастрахователен институт" АД;
5 „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД 1. ЗАД “Алианц България”;
2. ЗАД “Енергия”;
3. ЗАД "Алианц България Живот”;
4. "Граве България Животозастраховане" ЕАД
6 „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД 1. “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД;
2. "Групама Застраховане" ЕАД;
3. "ЗАД България" АД;
4. "ДЗИ Животозастраховане" ЕАД;
5. "Групама Животозастраховане" ЕАД;
7 „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД 1. "Дженерали Застраховане" АД;
2. ЗАД "Сожелайф България" АД;
3. "Джи Пи Презастраховане" ЕАД
8 „MAZARS SA”, Франция 1. ЗАД  "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД
 
 
9. Приема на първо четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2  от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
Наредбата можете да намерите в раздел „Обществени консултации”.
 
10. Спира административното производство, образувано по искане от ЗАД „Асет Иншурънс” АД, за съгласуване на одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество до приемане от КФН на Критерии за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република България.

Решения от заседание на КФН на 21.03.2017 г.

На заседанието си на 21.03.2017 г. КФН реши:
 
1. Ще спазва Насоки за подпомагане на ефективния диалог между компетентните органи, осъществяващи надзор върху застрахователните предприятия и регистрирания(те) одитор(и) и одиторското(ите) дружество(а), извършващи задължителния одит на тези предприятия, приети от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.
 
2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Трейдинг Хъб” ЕООД във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ, гр. Варна, във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
4. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Лидиа Еф Екс” ООД във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
5. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на „Амеко Кепитъл Маркетс” ЕООД във връзка с искане за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
6. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Любов Генчева,
 
7. Открива производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Позитива“ АД.

8. Назначава независими външни експерти за извършване на проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г., както следва:
 

НЕЗАВИСИМИ   ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ  ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ С ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЕДИННИЯ ПАЗАР
1 „БДО БЪЛГАРИЯ” ООД
1."Застрахователно дружество Евроинс” АД;
2."ЗД ЕИГ Ре" ЕАД;
3.ЗОК "Надежда" АД;
4."Евроинс-Здравноосигуряване ЗЕАД" ЕАД;
5."ЗД Евроинс Живот" ЕАД
2 „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД
1.ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД;
2."ЗД Съгласие" АД;
3."Застрахователно дружство "ОЗОК Инс"" АД;
4."ОББ-МЕТЛАЙФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО" АД
3 ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", България и Гърция 1. “ЗАД Армеец” АД;
2. ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”;
3."Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД;
4. ЗД “Уника” АД;
5. "Застрахователно дружество Нова Инс" ЕАД;
6. ЗАД "Асет Иншурънс" АД;
7. "Застрахователна компания Юроамерикан" АД;
8. ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп";
9. ЗК "Уника  Живот" АД;
10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД;
11. Кооперация "Синдикална ВЗК"
4 „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД 1. ЗД “Бул инс” АД;
2. ЗК “Лев Инс” АД;
3. ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД;
4. "Животозастрахователен институт" АД;
5 „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД 1. ЗАД “Алианц България”;
2. ЗАД “Енергия”;
3. ЗАД "Алианц България Живот”;
4. "Граве България Животозастраховане" ЕАД
6 „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД 1. “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД;
2. "Групама Застраховане" ЕАД;
3. "ЗАД България" АД;
4. "ДЗИ Животозастраховане" ЕАД;
5. "Групама Животозастраховане" ЕАД;
7 „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД 1. "Дженерали Застраховане" АД;
2. ЗАД "Сожелайф България" АД;
3. "Джи Пи Презастраховане" ЕАД
8 „MAZARS SA”, Франция 1. ЗАД  "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД
 
 
9. Приема на първо четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2  от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
Наредбата можете да намерите в раздел „Обществени консултации”.
 
10. Спира административното производство, образувано по искане от ЗАД „Асет Иншурънс” АД, за съгласуване на одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на застрахователното дружество до приемане от КФН на Критерии за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република България.

КФН препоръчва на Българската фондова борса да измени Правилата за изчисляване на индексите

В резултат на извършена проверка Комисията за финансов надзор констатира, че Правилата за изчисляване на индексите на БФБ допускат изчисляването на фрий-флот капитализацията за акции в случай на увеличение на капитала на публичното дружество да се извършва въз основа на входящи данни от различни източници, които могат да не съвпадат предвид времетраенето и поредността на регистрирането на съответните емисии в различните релевантни институции (Търговски регистър, Централен депозитар). От друга страна, критерият за ликвидност  също не отговаря като цяло на ниските обеми, търгувани на БФБ през последните години. В резултат на това, прилагайки Правилата  може да се достигне до ситуацията, в която компоненти на индекса да станат акции с много ниска ликвидност, както и такава, за които към момента на преизчисляване на индекса е съществувало несъответствие между обявените и реално записаните акции.
Предвид направените констатации КФН препоръча на БФБ в кратък срок да започне процедура за изменение на Правилата с цел повишаване на тяхната прозрачност, подобряване на оповестяването при прилагането им, недопускането на спорни тълкувания от инвестиционната общност, както и на включването в индекса на неликвидни компоненти и повишаването на доверието в капиталовия пазар като цяло.