КФН назначава квестори на инвестиционния посредник „Позитива” АД

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Комисия за финансов надзор (КФН) уведомява „Позитива” АД и всички други заинтересовани лица за следното:
С Решение № 513–ИП от 24.03.2017 г. КФН на основание чл. 118, ал. 1, т. 6 и т. 10 във вр. с чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „а” от Закона за пазарите на финансови инструменти издава временна забрана Валентин Андонов, Александра Георгиева и Натали Андреева да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Позитива“ АД, както и временна забрана Валентин Андонов и Александра Георгиева да управляват и представляват „Позитива“ АД, като назначава Наталия Кумпикова и Николай Полинчев за квестори на „Позитива” АД. Срокът на квестурата е три месеца от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

КФН назначава квестори на инвестиционния посредник „Позитива” АД

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Комисия за финансов надзор (КФН) уведомява „Позитива” АД и всички други заинтересовани лица за следното:
С Решение № 513–ИП от 24.03.2017 г. КФН на основание чл. 118, ал. 1, т. 6 и т. 10 във вр. с чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „а” от Закона за пазарите на финансови инструменти издава временна забрана Валентин Янчев Андонов, Александра Николаева Георгиева и Натали Стефанова Андреева да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на „Позитива“ АД, както и временна забрана Валентин Янчев Андонов и Александра Николаева Георгиева да управляват и представляват „Позитива“ АД, като назначава Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Полинчев за квестори на „Позитива” АД. Срокът на квестурата е три месеца от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.