Решения от заседание на КФН на 27.03.2017 г.

На заседанието си на 27.03.2017 г. КФН реши:
 
1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Велде” ГМБХ, Австрия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на акции на „Велде България” АД, гр. Троян, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до ИП „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) с искане за отстраняване на констатирани несъответствия, във връзка със заявлението му за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Приморско Клуб“ ЕАД, във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Отменя Решение № 164-ДСИЦ/09.02.2017 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, във връзка с постъпила жалба от „ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.
 

5. Приема Решение № 529 – РГФ от 27.03.2017 г. за издаване на общ административен акт за определяне на формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 и по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.

Съдържание и формат на данните по чл. 7, ал. 2 от Наредба №54 от 30.12.2016 г. може да намерите тук.

Решения от заседание на КФН на 27.03.2017 г.

На заседанието си на 27.03.2017 г. КФН реши:
 

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Велде” ГМБХ, Австрия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на акции на „Велде България” АД, гр. Троян, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до ИП „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) с искане за отстраняване на констатирани несъответствия, във връзка със заявлението му за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Приморско Клуб“ ЕАД, във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4. Отменя Решение № 164-ДСИЦ/09.02.2017 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, във връзка с постъпила жалба от „ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.
 
5. Приема Решение № 529 – РГФ от 27.03.2017 г. за издаване на общ административен акт за определяне на формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 и по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.
Съдържание и формат на данните по чл. 7, ал. 2 от Наредба №54 от 30.12.2016 г. може да намерите тук.

Решения от заседание на КФН на 27.03.2017 г.

1.Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Велде” ГМБХ, Австрия, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на акции на „Велде България” АД, гр. Троян, от останалите акционери на дружеството.
 
2.Изпраща писмо до ИП „Юрокорп” ООД (в процес на учредяване) с искане за отстраняване на констатирани несъответствия, във връзка със заявлението му за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности.
 
3.Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Приморско Клуб“ ЕАД, във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
4.Отменя Решение № 164-ДСИЦ/09.02.2017 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, във връзка с постъпила жалба от „ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.
 

5.Приема Решение № 529 – РГФ от 27.03.2017 г. за издаване на общ административен акт за определяне на формата и съдържанието на справките по чл. 7, ал. 2 и по чл. 13, ал. 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.

Съдържание и формат на данните по чл. 7, ал. 2 от Наредба №54 от 30.12.2016 г. може да намерите тук.