СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin

КФН информира потенциалните инвеститори и потребителите в интернет, че дейностите, свързани с придобиване, търгуване и разплащане с OneCoin не са регулирани от действащото европейско и национално законодателство в областта на капиталовите пазари. Към настоящия момент OneCoin или други виртуални валути не са признати и не се третират като финансов инструмент по смисъла на ЗПФИ и спрямо тях не следва да се прилагат изискванията на ЗПФИ.

Потенциалните инвеститори и потребители следва да имат предвид, че инвестицията в такива „криптовалути”, които вече надвишават 400 различни вида, крие висок риск. При изпадане в несъстоятелност на организатора на такъв вид дейност, лицата не подлежат на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Съобщение относно инвестиционен посредник „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД

Комисията за финансов надзор уведомява инвеститорите, потенциалните инвеститори и всички заинтересовани страни, че на 24.08.2015 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписана промяна в състава на съдружниците на инвестиционен посредник (ИП) „Златен лев брокери” ООД (настоящо наименование „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД). Считано от същата дата са променени наименованието на дружеството (от „Златен лев брокери” ООД на „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД) и седалището и адреса на управление.

Видно от справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, на 24.09.2014 г. са заличени управителите на ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД Николай Чорбаджийски и Свилен Първулов и към настоящия момент няма вписани други управители. Съгласно чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) лицата, които управляват и представляват дружеството, както и всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник подлежат на одобрение от заместник – председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор преди вписването им в Търговския регистър. Към настоящия момент няма лица, които да са одобрени за управители на ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД, както и за лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник.

Към настоящия момент дружеството няма назначени служители, които имат право да сключват договори с клиенти, да приемат и/или да изпълняват нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти от името на клиенти и да предоставят инвестиционни консултации. Също така, ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД няма назначени ръководител и служители в отдела за вътрешен контрол.

Предвид посоченото, към настоящия момент ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД е в невъзможност да осъществява дейността си като инвестиционен посредник.

Решения от заседание на КФН на 23.09.2015 г.

На заседанието си на 23.09.2015 г. КФН реши:

1. Разширява обхвата на издадения на ИП „Капман” АД, гр. София, лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

2. Удължава срока за предоставяне от „Интерглоуб Дайрект” ООД, гр. София, на изисканите допълнителна информация и документи.

3. Одобрява Координационните споразумения на надзорните колегии между членовете и участниците в колегиумите на застрахователни групи: GRAWE Group, KBC Group, MetLife EEA Group, GROUPAMA Group и SOGECAP Group.

4. Одобрява Координационното споразумение на надзорната колегия на Euroins Insurance Group.

5. Открива производство по приемане на Указания относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя. Определя седемдневен срок за изразяване на становище по документа. Указанията относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя можете да намерите тук: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Ukazaniq_zastrahovatelen-interes.pdf

Решения от заседание на КФН на 23.09.2015 г.

На заседанието си на 23.09.2015 г. КФН реши:

1. Разширява обхвата на издадения на ИП „Капман” АД, гр. София, лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

2. Удължава срока за предоставяне от „Интерглоуб Дайрект” ООД, гр. София, на изисканите допълнителна информация и документи.

3. Одобрява Координационните споразумения на надзорните колегии между членовете и участниците в колегиумите на застрахователни групи: GRAWE Group, KBC Group, MetLife EEA Group, GROUPAMA Group и SOGECAP Group.

4. Одобрява Координационното споразумение на надзорната колегия на Euroins Insurance Group.

5. Открива производство по приемане на Указания относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя. Определя седемдневен срок за изразяване на становище по документа. Указанията относно тълкуването на понятието „застрахователен интерес” при задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и за възможността за едностранно анулиране на застрахователни полици от страна на застрахователя можете да намерите тук: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Ukazaniq_zastrahovatelen-interes.pdf

Решения от заседание на КФН на 16.09.2015 г.

На заседанието си на 16.09.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо на „Евролийз груп” ЕАД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация.

2. Признава придобитата от Михаела Иванова Ранчинска квалификация за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

Решения от заседание на КФН на 16.09.2015 г.

На заседанието си на 16.09.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо на „Евролийз груп” ЕАД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация.

2. Признава придобитата от Михаела Ранчинска квалификация за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

Данни за дейността на застрахователните брокери през първото полугодие на 2015 г.

Коригираните актуализирани индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2015 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Решения от заседание на КФН на 10.09.2015 г.

На заседанието си на 10.09.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща на „Нови възможности” АД писмо за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи. 

2. Приема да съобрази надзорната си дейност с Насоките на Европейските надзорни комитети (CESR, CEBS и CEIOPS) относно пруденциалната оценка на придобивания и увеличаване на дяловите участия във финансовия сектор, определени в Директива 2007/44/ЕО. Насоките можете да намерите тук: 

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Guidelines-ESMA-EIOPA-EBA-acqisitions-pdf.pdf

Решения от заседание на КФН на 10.09.2015 г.

На заседанието си на 10.09.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща на „Нови възможности” АД писмо за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи. 

2. Приема да съобрази надзорната си дейност с Насоките на Европейските надзорни комитети (CESR, CEBS и CEIOPS) относно пруденциалната оценка на придобивания и увеличаване на дяловите участия във финансовия сектор, определени в Директива 2007/44/ЕО. Насоките можете да намерите тук: 

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Guidelines-ESMA-EIOPA-EBA-acqisitions-pdf.pdf

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец август две застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението им да извършват застрахователна дейност на територията на България и две застрахователни дружества са преустановили извършването на дейност. Към 31 август 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 493.   

През месец август 19 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 4 са преустановили дейност. Към 31 август 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 1996.

През август няма застрахователи със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 11.      

През месец август няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 31 август 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 36.             

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.