Съобщение относно инвестиционен посредник „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД

Комисията за финансов надзор уведомява инвеститорите, потенциалните инвеститори и всички заинтересовани страни, че на 24.08.2015 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписана промяна в състава на съдружниците на инвестиционен посредник (ИП) „Златен лев брокери” ООД (настоящо наименование „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД). Считано от същата дата са променени наименованието на дружеството (от „Златен лев брокери” ООД на „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД) и седалището и адреса на управление.

Видно от справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, на 24.09.2014 г. са заличени управителите на ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД Николай Чорбаджийски и Свилен Първулов и към настоящия момент няма вписани други управители. Съгласно чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) лицата, които управляват и представляват дружеството, както и всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник подлежат на одобрение от заместник – председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор преди вписването им в Търговския регистър. Към настоящия момент няма лица, които да са одобрени за управители на ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД, както и за лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник.

Към настоящия момент дружеството няма назначени служители, които имат право да сключват договори с клиенти, да приемат и/или да изпълняват нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти от името на клиенти и да предоставят инвестиционни консултации. Също така, ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД няма назначени ръководител и служители в отдела за вътрешен контрол.

Предвид посоченото, към настоящия момент ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД е в невъзможност да осъществява дейността си като инвестиционен посредник.

Съобщение относно инвестиционен посредник „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД

Комисията за финансов надзор уведомява инвеститорите, потенциалните инвеститори и всички заинтересовани страни, че на 24.08.2015 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписана промяна в състава на съдружниците на инвестиционен посредник (ИП) „Златен лев брокери” ООД (настоящо наименование „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД). Считано от същата дата са променени наименованието на дружеството (от „Златен лев брокери” ООД на „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД) и седалището и адреса на управление.

Видно от справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, на 24.09.2014 г. са заличени управителите на ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД Николай Чорбаджийски и Свилен Първулов и към настоящия момент няма вписани други управители. Съгласно чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) лицата, които управляват и представляват дружеството, както и всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник подлежат на одобрение от заместник – председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор преди вписването им в Търговския регистър. Към настоящия момент няма лица, които да са одобрени за управители на ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД, както и за лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник.

Към настоящия момент дружеството няма назначени служители, които имат право да сключват договори с клиенти, да приемат и/или да изпълняват нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти от името на клиенти и да предоставят инвестиционни консултации. Също така, ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД няма назначени ръководител и служители в отдела за вътрешен контрол.

Предвид посоченото, към настоящия момент ИП „Цитадела кепитъл мениджмънт” ООД е в невъзможност да осъществява дейността си като инвестиционен посредник.