Председателят на КФН връчи големите отличия на застрахователите за 2019 година на церемонията “Застраховател на годината” и “Застрахователен брокер на годината”


Церемонията по връчване на годишните награди "Застраховател на годината" и "Застрахователен брокер на годината" за 2019 година се проведе на 28 май 2020 г.

    Организатори на церемонията по връчване на годишните награди "Застраховател на годината" и "Застрахователен брокер на годината" за 2019 година, която се провежда за 12 година, са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на застрахователните брокери. За първи път церемонията се провежда онлайн, като в залата на ВУЗФ присъстваха само отличените компании, организаторите и гостите, които връчваха наградите.
    Специални гости на церемонията бяха Бойко Атанасов, Председател на Комисията за финансов надзор, и Илиана Христова, Зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
    Г-н Бойко Атанасов откри церемонията и след като благодари на организаторите той акцентира на ситуацията, в която се намира България, а и целия свят, и която предполага трансформиране с бърз темп на досегашните модели на мислене и поведение, както на гражданите, така и на организациите.
Откриване
    „Гъвкавите спрямо обстановката компании винаги са постигали и по-добри резултати. Вярвам, че именно те са отличените. Общото застраховане и животозастраховането винаги са актуални, но тяхната значимост днес се откроява още по-ярко в условията на криза. Смело мога да заявя, че застрахователният сектор с всеки изминал ден показва стабилност и още повече – в него работят креативни хора, полагащи сериозни усилия, за да предоставят иновативни продукти за своите потребители. Устойчивостта и развитието на сектора дават сигурност на клиентите на застрахователни услуги, в лицето на ангажиран партньор, на когото да поверят най-ценното – а именно живота и здравето – своето и на семействата си“, каза той.
    Г-н Бойко Атанасов, Председател на КФН, имаше честта да връчи големите награди Застраховател на годината в категорията Общо застраховане на ЗАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД и в категорията Застраховател на годината – Животозастраховане на ЗАД „Алианц България живот“.
Награждаване
    Г-жа Илиана Христова, Зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, даде отличията на брокерите. Тя връчи наградата Застрахователен брокер на 2019 г. – Общо застраховане на Ес Ди Ай Груп ООД и Застрахователен брокер на годината – Животозастраховане за 2019 г. на Ай енд Джи Иншурънс Брокерс ООД.
    „Бих искала да споделя, че изминалата 2019 г. беше изключително успешна за българския застрахователен пазар – констатира г-жа Христова. – Безспорни са високите резултати по всички количествени и качествени показатели. Брутният премиен приход по животозастраховане и общо застраховане на застрахователите със седалище в Република България за 2019 г. възлиза на почти 3 млрд. лв., като се наблюдава ръст от почти 15% на годишна база. Цифрите, които цитирам не са само количествен измерител. Зад тях стоят вашите усилия, опит, професионализъм и желание за стабилен, но конкурентен застрахователен сектор“.
    Връчените отличия бяха в 6 категории, като победителите се определиха от експертно жури, в лицето на представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии.
    Най-добрите компании през 2019 г. получиха призове в следните категории:

  • Застраховател на годината – Общо застраховане – ЗАД "Булстрад Виена Иншуранс Груп" АД
  • Застраховател на годината – Животозастраховане – ЗАД „Алианц България живот“
  • Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество – ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД
  • Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане – „Ес Ди Ай Груп“ ООД
  • Застрахователен брокер на годината – Животозастраховане – „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД
  • Застрахователен брокер на годината – Най-динамично развиващо се дружество – „Амарант“ ЗБ

Решения от заседание на КФН на 28.05.2020 г.


На заседанието си на 28.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява промени в устава на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София.
 
2. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане лиценза на „Ваха Трейд“ ЕООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Спира образуваното производство относно намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания, до приключване на производството по отнемане на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Спира и образуваното производство относно намерението на Джан Алп за придобиване на пряко квалифицирано участие в инвестиционен посредник „Ваха Трейд“ ЕООД в размер на 91% от капитала на дружеството.
Уведомява турския компетентен орган (CMB) за откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане лиценза на „Ваха Трейд“ ЕООД.
 
3. Съгласува избора на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „Пенсионноосигурителен институт“ АД и управляваните от него фондове. 
 
4. Приема да спазва в надзорната си практика Насоките за стандартизираните процедури и протоколите за съобщения по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 (ESMA70-151-2906), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 13 септември 2020 г.
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба № 8 за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа.
Проектът на наредба, мотивите към него  и Справка за съответствието с правото на ЕС са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 29.06.2020 г. вкл.).
 
6. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2019 г., който ще бъде представен в Народното събрание до 30 май 2020 г.
 
7. Изпраща писмо до „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Феникс Капитал Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писмо до управляващото дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „Актива“.

Решения от заседание на КФН на 28.05.2020 г.


На заседанието си на 28.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява промени в устава на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София.
 
2. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане лиценза на „Ваха Трейд“ ЕООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Спира образуваното производство относно намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания, до приключване на производството по отнемане на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Спира и образуваното производство относно намерението на Джан Алп за придобиване на пряко квалифицирано участие в инвестиционен посредник „Ваха Трейд“ ЕООД в размер на 91% от капитала на дружеството.
Уведомява турския компетентен орган (CMB) за откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане лиценза на „Ваха Трейд“ ЕООД.
 
3. Съгласува избора на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „Пенсионноосигурителен институт“ АД и управляваните от него фондове. 
 
4. Приема да спазва в надзорната си практика Насоките за стандартизираните процедури и протоколите за съобщения по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 (ESMA70-151-2906), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 13 септември 2020 г.
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба № 8 за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа.
Проектът на наредба, мотивите към него  и Справка за съответствието с правото на ЕС са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 29.06.2020 г. вкл.).
 
6. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2019 г., който ще бъде представен в Народното събрание до 30 май 2020 г.
 
7. Изпраща писмо до „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Феникс Капитал Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писмо до управляващото дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „Актива“.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2020 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2020 г. е 4 786 235 души, като нараства спрямо 31.03.2019 г. с 1,96 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 15 001 188 хил.лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 6,55 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2020 г. възлизат на 51 127 хил.лв. и се увеличават с 2,89 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото тримесечие на 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.03.2020 г. е в размер на 9 375 хил.лв.
    Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2020 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2020 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец април 2020 г. в КФН са получени 32 (тридесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, както и едно уведомление от компетентния надзорен орган на Кралство Дания за забрана за сключване на нови договори от страна на застрахователно дружество Gefion Insurance A/S.
    За периода 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. в КФН не са получени уведомления по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС и ЕИП, които да заявят или преустановят намерението си да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец април 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 644.
    През месец април 2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 426 (четиристотин двадесет и шест) нови застрахователни посредника (15 застрахователни брокера и 411 застрахователен агент) от държави членки да извършват дейност в България, както и за 5 (пет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. Към 30 април 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3052.
    През месец април 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със съделище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18. 
    За периода 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество.
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46. 
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН на 26.05.2020 г.

 

На заседанието си на 26.05.2020 г. КФН реши:

 

1.Отписва „Велина“ АД, гр Велинград, като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 1 530 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

 

2. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

 

3. Изпраща писмо до „Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производство по вписване на дружеството в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 26.05.2020 г.


На заседанието си на 26.05.2020 г. КФН реши:
 
1.Отписва „Велина“ АД, гр Велинград, като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 1 530 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.
 
3. Изпраща писмо до „Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производство по вписване на дружеството в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 21.05.2020 г.


На заседанието си на 21.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Бисер Радков за ръководител на функцията по вътрешен одит на  „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ)“ ЕАД.
 
2. Одобрява Йоанис Коцианос за член на Управителния съвет на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД.
 
3. Одобрява промени в устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Пловдив.
 
4. Вписва „Фючър Уелт Адвайзърс“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН.
 
5. Вписва „Витоша Венчър Партнърс“ ООД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове в регистъра, воден от КФН.
 
6. Издава отказ за одобрение на Таня Пенкова за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Финансова къща Евър“ АД.
 
7. Изпраща уведомление до съответните компетентни органи на всички държави членки на Европейския съюз относно намерението на „КОРТИЕР“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободно предоставяне на услуги на техните територии.
 
8. Изпраща уведомление до съответните компетентни органи на всички държави членки на Европейския съюз относно намерението на „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободно предоставяне на услуги на техните територии.
 
9. Приема на второ гласуване Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
 
10. Изпраща писмо до „АЙ БИ ЕС БРОКЕР“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
11. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с постъпило уведомление от дружеството за оттегляне на намерението му да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги по определени класове застраховки на територията на Република Франция.
 
12. Изпраща писмо до „Пенсионноосигурителен институт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със съгласуване избора на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД  като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на пенсионнооигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
13. Изпраща писмо до „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Решения от заседание на КФН на 21.05.2020 г.


На заседанието си на 21.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Бисер Радков за ръководител на функцията по вътрешен одит на  „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ)“ ЕАД.
 
2. Одобрява Йоанис Коцианос за член на Управителния съвет на „Пенсионноосигурително дружество Алианц България“ АД.
 
3. Одобрява промени в устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Пловдив.
 
4. Вписва „Фючър Уелт Адвайзърс“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН.
 
5. Вписва „Витоша Венчър Партнърс“ ООД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове в регистъра, воден от КФН.
 
6. Издава отказ за одобрение на Таня Пенкова за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Финансова къща Евър“ АД.
 
7. Изпраща уведомление до съответните компетентни органи на всички държави членки на Европейския съюз относно намерението на „КОРТИЕР“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободно предоставяне на услуги на техните територии.
 
8. Изпраща уведомление до съответните компетентни органи на всички държави членки на Европейския съюз относно намерението на „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободно предоставяне на услуги на техните територии.
 
9. Приема на второ гласуване Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
 
10. Изпраща писмо до „АЙ БИ ЕС БРОКЕР“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
11. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с постъпило уведомление от дружеството за оттегляне на намерението му да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги по определени класове застраховки на територията на Република Франция.
 
12. Изпраща писмо до „Пенсионноосигурителен институт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със съгласуване избора на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД  като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на пенсионнооигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
13. Изпраща писмо до „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Решения от заседание на КФН на 19.05.2020 г.


На заседанието си на 19.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от „Ай Ти Еф Груп“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 5 000 000  лева, разпределени в 5 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 10%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 15.11.2019 г. и дата на падеж 15.11.2026 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН и „Ай Ти Еф Груп“ АД, гр. София, като емитент.
 
2. Одобрява Петър Петров, Борислав Цанков и Борислава Игнатова за членове на Управителния съвет на инвестиционния посредник „Делтасток“ АД. Издава одобрение и на Любомир Манолов и Янчо Чаушев за членове на Надзорния съвет на дружеството.