Решение от заседание на КФН на 29 април 2014 г.

На заседанието си от 29 април 2014 г. КФН реши:

Във връзка с постъпили заявления от „Застрахователно дружество Евроинс” АД, с които застрахователното дружество заявява намерението си да осъществява застрахователна дейност на територията на Република Чехия и на Република Словакия при условията на правото на установяване, КФН взе решение за изпращане на уведомления до компетентните органи на приемащите държави за намерението на застрахователното дружество.

Решения от заседание на КФН на 25 април 2014 г.

На заседанието си от 25 април 2014 г. КФН реши:

1. Приема изменение на Правилника за устройството и дейността на КФН и на нейната администрация, с което работното време на администрацията на КФН ще е от 09.00 до 18.00 ч., считано от 28 април 2014 г.

2. Одобрява промяна в устава на „Софарма имоти” АДСИЦ.

КФН: Практиките на застрахователите да искат доплащане за „Зелена карта” за страните по Многостранното споразумение са в противоречие със закона

В чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховане (КЗ), се посочва, че задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, въз основа на единна застрахователна премия и през целия срок на договора, осигурява покритие на териториите на България, на останалите 27 държави-членки на ЕС и на територията на третите държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение – Андора, Сърбия и Швейцария.

В рамките на осъществения от КФН надзор обаче са регистрирани многобройни некоректни практики на застрахователи, които предвиждат различни премии по застраховката, в зависимост от декларирания район на управление на МПС – само в България или в друга държава. Почти всички тарифи, представени в КФН през 2014 г., включват и цени за издаване на сертификат „Зелена карта”, независимо че той е необходим само за държави, чиито национални бюра на застрахователите не са страна по Многостранното споразумение.

За да пресече тези некоректни практики и да осигури по-високо ниво на защита на потребителите на застрахователни услуги, КФН прие на свое заседание Указания по прилагане на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането.

В тях се посочва, че:

1. Практики, които имат за цел или водят до резултат застрахованото лице да доплаща за покритие на гражданската си отговорност на територията на 27 страни – членки на ЕС, както и в Андора, Сърбия и Швейцария, са незаконни. Те противоречат на чл. 258, ал. 2 от КЗ.

2. За издаване на сертификат „Зелена карта”, валиден за територията на страните по Многостранното споразумение, застрахователите, предлагащи застраховка „Гражданска отговорност”, не могат да искат заплащане на допълнителна премия, или такса, или възстановяване на направена отстъпка от застрахователната премия. При издаване на такъв сертификат, същият е валиден за срока на застраховката „Гражданска отговорност” или съответно срока, за който е платена застрахователната премия по застраховката.

3. Както отделните застрахователни договори за „Гражданска отговорност”, така и тарифите по тази застраховка трябва ясно да указват, че тя осигурява покритие за територията на всички държави – членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, както и Андора, Сърбия и Швейцария, за целия срок на договора. Тук влиза и всеки период в рамките на този срок, когато автомобилът се намира на територията на някоя от посочените държави.

КФН още веднъж подчертава, че пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното споразумение, не изисква задължително носене на сертификат „Зелена карта” по следните причини:

  • системните проверки за съществуване на българска задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в другите държави от ЕС са забранени;
  • по силата на Вътрешните правила на Съвета на бюрата се презумира застрахователно покритие в изброените държави, въз основа на валидната българска регистрационна табела.

 

Пълният текст на Указанията по прилагане на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането се намира на страницата на КФН, Рубрика „Административни документи”, Указания, Застрахователен пазар.

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ukazania_258_2_RA_2.pdf

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.03.2012 г. до 31.03.2014 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 3,29 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.03.2012 г. до 31.03.2014 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 3,82 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6,29 на сто, а за ППФ съответно е 6,82 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълния текст на решения № 395-УПФ и № 396-ППФ от 15.04.2014 г. може да намерите в раздел „Административни документи”.

Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 16 април 2014 г.

На заседанието си от 16 април 2014 г. КФН реши:

1. Приема Отчет за дейността на управление „Надзор на инвестиционната дейност” за IV-то тримесечие на 2013 г.

2. Приема проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. Промените са свързани с приемането на 26 юни 2013 г. на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (Директива 2013/36/ЕС) и Регламент 575/2013/ЕС относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на регламент  № 648/2012/ЕС (Регламент (ЕС) № 575/2013).

3. Дава на „Топлофикация – ВТ” АД, гр. Велико Търново, едномесечен срок за отстраняване на непълноти и липси в проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации

4. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите

5. Приема на второ четене изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

6. Издава лиценз на ЗАД „Асет Иншурънс” за извършване на застраховане.

7. Приема указания относно тълкуването и прилагането на чл. 236, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда

8. Приема за сведение информация за пазара на ценни книжа в Украйна и експозиции на подназорни на КФН лица към украински и руски ценни книжа.

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2013 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2013 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Към 31.12.2013 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми –  достига 4 188 165 лица, което представлява нарастване с 95 663 лица или с 2,34 на сто спрямо осигурените към края на 2012 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2013 г. се равняват на 6 809 136 хил. лв. и регистрират ръст от 1 127 266 хил.лв. или 19,84 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2012 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2013 г. с общи приходи в размер на 130 127 хил. лв., което представлява увеличение с 14,55 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2012 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2013 г. в размер на 36 915 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 16,55 на сто в сравнение с 2012 г.

Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2013 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 10.02.2014 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Известни различия се наблюдават при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като:  приходи от управление на собствени средства  (намаление с 6 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), общи разходи (намаление със 140 хил. лв.), финансов резултат преди данъци (увеличение със 140 хил.лв.), нетен финансов резултат (увеличение с 27 хил.лв.), както и при балансовите активи на пенсионноосигурителните дружества (увеличение със 133 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати).

Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2013 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Членът на КФН Владимир Савов приветства участниците в 16- тия Финансов IT форум

 

Под егидата на Комисията за финансов надзор и Българска народна банка се проведе 16-тият Финансов IT форум, посветен на темата „Съвременни технологични двигатели на финансовия сектор”. Той за пореден път събра на едно място водещи представители на български и международни финансовите институции, ИТ компании и бизнеса.

В реч пред участниците в събитието Владимир Савов изтъкна, че за Комисията за финансов надзор е изключително важно компаниите от небанковия финансов сектор да бъдат високотехнологични, конкурентени и с мисъл за потребителите. Според него дълголетието на форума е доказателство за неговата значимост, а мащабното присъствие на финансови и ИТ специалисти го превръща в място за обмен на идеи и добри практики по актуалните в сектора теми.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 март 2014 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 453. За месец март 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а броят на отказалите се е 1.

            Към 31 март 2014 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1745. През месец февруари 14 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 13 са отказалите се.

            През месец март общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, остава 10.

            Към 28 февруари общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 28.        

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН на 08 април 2014 г.

На заседание на 08 април 2014 г. КФН реши:

  1. Вписва емисия в размер на 35 781 657 акции, издадени от „Родна земя Холдинг” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, в регистъра на КФН.
  2. Одобрява представените промени в устава на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. Пловдив, които ще бъдат гласувани на предстоящото редовно общо събрание на акционерите.

Публична консултация относно Оперативната дейност на надзорните колегиуми

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) кани участниците на пазара и (пре)застрахователите да предоставят своето мнение
по Насоки относно оперативната дейност на надзорните колегиуми.

Насоките имат за цел да изяснят и засилят сътрудничеството между националните компетентни органи (НКО) по отношение на надзора върху транс гранични (пре)застрахователни групи и да улеснят функционирането на надзорните колегиуми. Предмет на насоките е – взаимодействие между НКО по отношение на транс гранични групи, обмен на информация между надзорните органи и комуникация в (пре)застрахователните групи.

Консултацията ще приключи на 30 юни 2014 г. Коментари следва да се изпращат по ел. поща на CP-14-010@eiopa.europa.eu. Моля, имайте предвид, че коментари, подадени след крайния срок или не подадени по предоставения образец няма да бъдат разглеждани.

Консултационните документи и образеца за коментари може да намерите на следния интернет адрес: https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html