Васил Калайджиев е включен в списъка като независим проверител

Димана Ранкова, заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, включи Васил Калайджиев в списъка като независим проверител по чл. 123, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.
Списъкът е публикуван на интернет страницата на КФН в рубрика „За поднадзорните лица”, подрубрика „Списък на независимите проверители съгласно чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК”.
Пълния текст на решение 1059 може да намерите в раздел „Документи”.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2006 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2006 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Общата сума на нетните активи на трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен към 30.09.2006 г. възлиза на 1 378 257 хил. лв., като в сравнение с 30.09.2005 г. бележи ръст от 35,24 на сто. Броят на осигурените лица за същия период нараства със 7,87 на сто и достига 3 133 986 души в края на периода.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за периода 01.01.2006 г. – 30.09.2006 г. може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

„Банка ДСК” ЕАД получи одобрение за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиенти

Димана Ранкова, заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на „Банка ДСК” ЕАД за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиенти.

Пълния текст на решение 1060 може да намерите в раздел „Документи”.

включи „Алияна Одитинг” ООД и „Българска финансова одиторска компания” ООД в списъка като независими проверители по чл. 123, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

Димана Ранкова, заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, включи „Алияна Одитинг” ООД и  „Българска финансова одиторска компания” ООД в списъка като независими проверители по чл. 123, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.
Списъкът е публикуван на интернет страницата на КФН в рубрика „За поднадзорните лица”, подрубрика „Списък на независимите проверители съгласно чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК”.
Пълния текст на решенията 1061 и 1062 може да намерите в раздел „Документи”.

„Медлинк брокер” АД и „Деливъри брокер” ООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:
 „Медлинк брокер” АД, София,
„Деливъри брокер” ООД, София,
 (предишно наименование „Инс Деливъри” ООД),

Пълния текст на решенията 1043 и 1045 може да намерите в раздел „Документи”.

„Стоманени тръби” АД се задължава да отстрани непълнотите в представения отчет за първото тримесечие на 2006 г.

 Управление " Надзор на инвестиционната дейност" задължи „Стоманени тръби” АД да отстрани непълнотите в представения тримесечен отчет за първо тримесечие на 2006 г.

Пълния текст на решение 1034 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 25.10.2006 г.

На свое заседание от 25.10.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Вписа последваща емисия акции, издадена от  “Доминант финанс” АД АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 50 000  лв. на 1 200 000 лв. чрез издаване на нови 1 150 000 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

2. Вписа последваща емисия акции, издадена от   “Феърплей Пропъртис” АДСИЦ  в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 25 350 000  лв. на 50 700 000 лв. чрез издаване на нови 25 350 000 акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка.

3. Взе решение да отнеме на правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа  на следните лица, като основанието е, че те не са упражнявали тази дейност две или повече години:
– Александър Димитров
– Аница Вълкова
– Владимир Джумалиев
– Красимир Славейков
– Марио Марков
– Мариян Николов
– Недялко Недялков
– Теодора Томова
– Юлиян Вишневски.

4. Издаде допълнителен лиценз на застрахователна компания “Интерамерикан България” ЗЕАД, гр. София, който обхваща: “Всяка отговорност за вреди, възникващи при използване на сухопътни моторни превозни средства” /по Раздел ІІ, буква “А”, ”. т. 10.1 от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането/.

Диана Манева е одобрена за член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на БЗОК “Закрила” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решениe, с коeто одобрява Диана Манева за член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на БЗОК “Закрила” АД.

Пълния текст на решение 1042 може да намерите в раздел „Документи”.
 

Надя Гюрова е одобрена за член на Съвета на директорите на ЗК “Орел” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което одобрява Надя Гюрова за член на Съвета на директорите на ЗК “Орел” АД.
Пълния текст на решение 1041 може да намерите в раздел „Документи”.
 

Три дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:

„ВЕСТ КОНСУЛТ” ООД, София,
„АРМИ ГРУП” ЕООД, Варна,
„ЮРОПРИЗ” ООД, София,

Пълния текст на решенията 1038, 1039 и 1040 може да намерите в раздел „Документи”.