Решения от заседание на КФН от 25.10.2006 г.

На свое заседание от 25.10.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Вписа последваща емисия акции, издадена от  “Доминант финанс” АД АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 50 000  лв. на 1 200 000 лв. чрез издаване на нови 1 150 000 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

2. Вписа последваща емисия акции, издадена от   “Феърплей Пропъртис” АДСИЦ  в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 25 350 000  лв. на 50 700 000 лв. чрез издаване на нови 25 350 000 акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка.

3. Взе решение да отнеме на правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа  на следните лица, като основанието е, че те не са упражнявали тази дейност две или повече години:
– Александър Димитров
– Аница Вълкова
– Владимир Джумалиев
– Красимир Славейков
– Марио Марков
– Мариян Николов
– Недялко Недялков
– Теодора Томова
– Юлиян Вишневски.

4. Издаде допълнителен лиценз на застрахователна компания “Интерамерикан България” ЗЕАД, гр. София, който обхваща: “Всяка отговорност за вреди, възникващи при използване на сухопътни моторни превозни средства” /по Раздел ІІ, буква “А”, ”. т. 10.1 от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането/.