УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в Правилата на ДФ „БенчМарк Фонд-3”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение за промяна в Правилата на Договорен фонд „БенчМарк Фонд-3”, както и в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „БенчМарк Фонд-3”, приети на извънредно общо събрание на акционерите на  дружеството.

Пълния текст на решение 524 може да намерите в раздел "Документи".
 

УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в Правилата на ДФ „БенчМарк Фонд – 1”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение за промяна в Правилата на Договорен фонд „БенчМарк Фонд-1”, както и в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „БенчМарк Фонд – 1”, приети на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Пълния текст на решение 523 може да намерите в раздел "Документи".

ИД „БенчМарк Фонд-2” АД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение на ИД „БенчМарк Фонд-2” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ИД „БенчМарк Фонд-2” АД, приети на заседание на съвета на директорите на дружеството.

Пълния текст на решение 525 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрява се поисканото от „Дженерали холдинг Виена” АГ придобиване на 50.99% от капитала на „Орел – Г – холдинг” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на „Дженерали холдинг Виена” АГ да придобие  11 473 671 броя акции, представляващи 50.99% от капитала на „Орел – Г – холдинг” АД. Придобиването трябва да се извърши до 31.12.2006 г.
„Орел – Г – холдинг” АД притежава 94.531% от капитала на ЗК „Орел живот” АД, което е 4 537 489 броя акции и 97.065% от капитала на ЗК „Орел” АД, представляващи 11 647 718 броя акции.
 Пълния текст на решенията 513 и 514 може да намерите в раздел „Документи”.

„Брокер инс” ООД се вписва в регистъра на застрахователните брокери

   

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", вписа „Брокер инс” ООД,София, в регистъра на застрахователните брокери.

Пълния текст на решение 499 може да намерите в раздел "Документи".
 
 

Решения от заседание на КФН от 26.07.2006 г.

На свое заседание от 26.07.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Одобри търгово предложение от “Бул-Вин” ЕООД, гр. Петрич за закупуване чрез инвестиционен посредник “Загора Финакорп” АД, гр. Стара Загора на акции на “Браво” АД, с. Коларово, общ. Петрич, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 9.25 лв.

2. Издаде на “Сомони 2001” ООД, гр. Стара Загора, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

3. Издаде на “БГ Проинвест” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

4. Одобри предложена от ИП „МакКап Бокерс” АД, гр. София, оздравителна програма по чл. 31, ал. 1 от Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
 
5. Прие на първо четене проект на Наредба за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

Целта на проекта на наредба е синхронизиране на нормативната уредба с Директива 2006/49 от 14 юни 2006 г. на Европейския парламент и Съвета за капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции, (обн. в Официален вестник на 30.06.2006 г.).
С проекта се въвеждат общи стандарти за собствения капитал, капиталовите изисквания и обща рамка за надзор във връзка с рисковете, на които инвестиционните посредници са изложени при извършване дейността си.
В проекта на наредбата се въвеждат разпоредби относно рисковете и методите за изчисляване на капиталовите изисквания във връзка с тях.
Обръща се внимание на следните рискове:
– позиционния риск;
– кредитния риск на насрещната страна;
– сетълмент риск;
– валутния риск;
– операционен риск;
– стоков риск.

Дадена е възможност за управление на риска, чрез създаването на вътрешни правила, процедури и механизми.
В проекта се обръща специално внимание на капиталовите изисквания на консолидирана основа и съответно на надзора на консолидирана основа и обмена на информация между компетентните органи.

Проектът на наредба ще бъде изпратен за съгласуване до всички заинтересовани страни и ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в Правилата на ДФ „ОББ Платинум Облигации”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение на УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на Договорен фонд „ОББ Платинум Облигации”, както и в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „ОББ Платинум Облигации”, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството.

Пълния текст на решение 509 може да намерите в раздел "Документи".

Приложена е принудителна административна мярка на “Месокомбинат Казанлък” АД

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “Месокомбинат Казанлък” АД да отстрани непълнотите в представения отчет за трето тримесечие на 2005 г.

Пълния текст на решение 506 може да намерите в раздел "Документи".

УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в Правилата на ДФ „ОББ Премиум Акции”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на Договорен фонд „ОББ Премиум Акции”, както и в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „ОББ Премиум Акции”, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството.

Пълния текст на решение 508 може да намерите в раздел "Документи".