Решения от заседание на КФН от 26.07.2006 г.

На свое заседание от 26.07.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Одобри търгово предложение от “Бул-Вин” ЕООД, гр. Петрич за закупуване чрез инвестиционен посредник “Загора Финакорп” АД, гр. Стара Загора на акции на “Браво” АД, с. Коларово, общ. Петрич, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 9.25 лв.

2. Издаде на “Сомони 2001” ООД, гр. Стара Загора, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

3. Издаде на “БГ Проинвест” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

4. Одобри предложена от ИП „МакКап Бокерс” АД, гр. София, оздравителна програма по чл. 31, ал. 1 от Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
 
5. Прие на първо четене проект на Наредба за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

Целта на проекта на наредба е синхронизиране на нормативната уредба с Директива 2006/49 от 14 юни 2006 г. на Европейския парламент и Съвета за капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции, (обн. в Официален вестник на 30.06.2006 г.).
С проекта се въвеждат общи стандарти за собствения капитал, капиталовите изисквания и обща рамка за надзор във връзка с рисковете, на които инвестиционните посредници са изложени при извършване дейността си.
В проекта на наредбата се въвеждат разпоредби относно рисковете и методите за изчисляване на капиталовите изисквания във връзка с тях.
Обръща се внимание на следните рискове:
– позиционния риск;
– кредитния риск на насрещната страна;
– сетълмент риск;
– валутния риск;
– операционен риск;
– стоков риск.

Дадена е възможност за управление на риска, чрез създаването на вътрешни правила, процедури и механизми.
В проекта се обръща специално внимание на капиталовите изисквания на консолидирана основа и съответно на надзора на консолидирана основа и обмена на информация между компетентните органи.

Проектът на наредба ще бъде изпратен за съгласуване до всички заинтересовани страни и ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.