ИД „БенчМарк Фонд-2” АД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение на ИД „БенчМарк Фонд-2” АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ИД „БенчМарк Фонд-2” АД, приети на заседание на съвета на директорите на дружеството.

Пълния текст на решение 525 може да намерите в раздел "Документи".