Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2008 г. до 30.06.2010 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на  -6,20 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2008 г. до 30.06.2010 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на  -7,27 на сто. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е  -3,20 на сто, а за ППФ съответно е  -4,27 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове. Следва да се има предвид, че при определяне на минималната доходност на годишна база за посочения двугодишен период значително влияние оказва постигнатата през 2008 г. в резултат на влиянието на финансовата криза отрицателна доходност при управлението на активите на пенсионните фондове.
Пълният текст на решения № 470-УПФ и № 471-ППФ  от 30.07.2010 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността на годишна база за предходния двугодишен период и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН от 28 юли 2010 г.

На свое заседание от 28 юли 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава временна забрана за търгово предложение от „Развитие – Индустрия Холдинг” АД, гр. София и „Алфа Асетс” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД, гр. София на акции на „Интрансмаш Инженеринг” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Издава одобрение за промяна в устава на „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ, гр. София. Промените в устава се отнасят до промяна в адреса на управление на дружеството от ул. „Джеймс Баучер” № 95-97 на бул. „Никола Вапцаров” № 16, район Лозенец, София. Освен това отпадат някои от изискванията към определянето на емисионната стойност на издаваните от дружеството обикновени акции и към определяне на цената на конвертиране или замяна при емитиране от дружеството на конвертируеми или заменими акции и конвертируеми или заменими облигации.

3. Издава одобрение за промяна в устава на „Пропъртис кепитал инвестмънтс” АДСИЦ, гр. Варна, свързана с привеждане на разпоредбите на устава с изискванията на ЗППЦК и с въвеждане на задължението общото събрание да избере одитен комитет.

4. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Иван Димитров.

Публикуван е годишният отчет на Комисията за финансов надзор за 2009 година

Годишният отчет на Комисия за финансов надзор е публикуван на страницата на КФН – www.fsc.bg в раздел „Публикации”, “Отчети” и съответно „2009 г.”.

Отчетът за дейността на КФН се представя в две основни части. Първата част обхваща дейността на КФН във функцията й на регулаторен, лицензиращ и надзорен орган на небанковия финансов сектор. В тази част се включва ролята на КФН за защита на потребителите на небанкови финансови услуги, европейското измерение в дейността на комисията, дейностите и процесите в рамките на международното и вътрешно сътрудничество и  информационната осведоменост, която КФН осигурява на пазарните участници и на обществото като цяло.
Във втората част на отчета сe представя пазарен анализ за развитието на небанковия финансов сектор у нас, очертавайки състоянието на световната и европейската икономическа среда и финансови пазари. Поради взаимовръзката между развитието на финансовото посредничество и икономическата активност се прави подробен динамичен анализ на икономическото състояние у нас. Обзорът на небанковия финансов сектор представя тенденциите в развитието на финансовото посредничество и рисковете, пред които са изправени участниците на финансовите пазари. Включени са подробни секторни анализи  за състоянието на капиталовия, застрахователния и здравноосигурителния пазари, както и за пазара на допълнително пенсионно осигуряване.

Управителят на БНБ Иван Искров и подуправителите на банката се срещнаха с новото ръководство на КФН

Sreshta_BNB_KFN_1. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.В сградата на централната банка се проведе работна среща на управителя на БНБ Иван Искров и подуправителите на банката с новото ръководство на Комисията за финансов надзор начело с председателя Стоян Мавродиев. По време на разговорите бяха обсъдени извършващите се в момента промени в областта на надзора и регулациите на европейските институции и тяхното отражение върху националното законодателство. Разгледани бяха начините за подобряване на надзорното сътрудничество, както и конкретните възможности за обмен на информация по въпроси от взаимен интерес.
Акцент в обсъждането бе необходимостта от обновяване на подписания през 2003 г. Меморандум за взаимодействие между БНБ и КФН.
Ръководствата на Българската народна банка и Комисията за финансов надзор изразиха обща воля за постигане на ефективно работно сътрудничество в дейността на двете институции.

Sreshta_BNB_KFN_3. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.Sreshta_BNB_KFN_2. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

   

Одобрени са списъци с допуснати до изпит лица за брокер и инвестиционен консултант

На заседание на КФН на 21 юли 2010 г. от 38 подадени заявления са допуснати  30 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 28 август 2010 г. На недопуснатите до изпит са изпратени писма да представят допълнителни документи.
От подадени 33 заявления за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 4 септември 2010 год., са допуснати 27 лица, които са приложили всички необходими документи. На останалите са изпратени писма за докомплектуване на необходимите документи.
Списъците са публикувани в Решение №454 и Решение № 455 в раздел "Административни документи".

Становище на КФН относно забраната за допускане до търговия на ценните книжа на „Енергони” АД

На заседание на КФН на 21 юли 2010 г. е обсъден казусът „Енергони” АД и е възприето следното становище:

С решение № 248-ФБ от 15.04.2010 г. на Заместник – председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 119, ал. 4, предл. 1, във връзка с чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 121 от ЗПФИ, спрямо „Българска фондова борса – София” АД („БФБ” АД) е приложена принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „Българска фондова борса – София” АД да не допуска до търговия на организираните от него пазари на финансови инструменти с емитент „Енергони” АД до:
1. уведомяването на „Българска фондова борса – София” АД от страна на КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност”, че одитът, назначен с Решение № 184-ПД/26.03.2010 г. е приключил с одиторско мнение без забележки, или
2. уведомяването на „Българска фондова борса – София” АД от страна на КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност”, че „Енергони” АД е представило в КФН коригирани финансови отчети в съответствие с одиторското мнение.”

Видно от диспозитива на цитирания индивидуален административен акт, единствено при изпълнение на някоя от визираните в него две хипотези, КФН следва да уведоми „БФБ” АД за отпадане на забраната за допускане до търговия на ценните книжа на „Енергони” АД. В този смисъл, уведомлението до „БФБ” АД следва да уточнява най-малко спрямо коя от двете хипотези надзорният орган счита, че е налице изпълнение, като се изложат и аргументите за това заключение. Едва получаването на подобно мотивирано уведомление от КФН би следвало да се възприема от „БФБ” АД като основание за отпадане на забраната за допускането до търговия на ценните книжа на „Енергони” АД на организираните от „БФБ” АД пазари на финансови инструменти. 

До настоящия момент на КФН не са били представени коригирани финансови отчети в съответствие с изразено от назначения с решение № 184-ПД/26.03.2010 г.  на заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одитор – „Ърнст енд янг одит” ООД. От представения на 30.04.2010 г. одиторски доклад от „Ърнст енд янг одит” ООД е видно, че в него не са упоменати каквито и да било указания как „Енергони” АД би следвало да коригира финансовите си отчети. От тази гледна точка, КФН не би могла да изпрати уведомление до „БФБ” АД за това, че е изпълнена т. 2 от диспозитива на Решение № 248-ФБ/15.04.2010 г. на заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”
Наред с горното, в представения в КФН одиторски доклад, назначеният с решение № 184-ПД/26.03.2010 г.  на заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одитор „Ърнст енд янг одит” ООД е изразил „отказ от изразяване на мнение”. Предвид обстоятелството, че „отказът от изразяване на мнение” не е еднозначен с неквалифицирано мнение („без забележки”), не са налице предпоставките да бъде изпратено уведомление до „БФБ” АД, че е налице изпълнение на т. 1 от диспозитива на Решение № 248-ФБ/15.04.2010 г., съгласно която забраната за допускане до търговия на ценните книжа на „Енергони” АД важи до момента, в който КФН уведоми „БФБ” АД, че назначеният одит е приключил „без забележки”.

С оглед горното, приложената с Решение № 248-ФБ/15.04.2010 г. на заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, принудителна административна мярка е в сила, тъй като не са налице правните предпоставки, визирани в т. 1 или т. 2 от диспозитива на същото.

Решения от заседание на КФН от 21 юли 2010 г.

На свое заседание от 21 юли 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Вписа емисия акции, издадена от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 14 525 961 лева, разпределена в 14 525 961 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев,  издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 43 756 118 лв. на 58 282 079  лв. Вписва емисията във водения от КФН регистър.

2. Вписа емисия акции, издадена от „Сибанк” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 965 365 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност 81.04 лева всяка, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 69 720 560 лв. на 79 374 210  лв. Вписва емисията във водения от КФН регистър.

3. Издаде одобрение на „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София, да замени банката депозитар „ОББ” АД с „Уникредит Булбанк” АД.

4. Издаде одобрение за промени в уставите на „Алтерон” АДСИЦ, гр. София, „И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ, гр. София,  „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ, гр. София,  „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. София,  „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София,  „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София,  „Зет пропъртис инвестмънт фонд” АДСИЦ, гр. София, „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца , „Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ, гр. София,  „Алфа Кредит” АДСИЦ, гр. София.

5. Отне издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник  на „СИИ Секюритиз” АД, гр. София, във връзка с подадено от дружеството заявление.

6. Спира производството за прекратяване на договорен фонд „Оптима Селект”, организиран и управляван от  УД „Интеркарт Инвестмънтс” АД, гр. София.

7. Отказа на „Булгари резерв пропъртис” АДСИЦ, гр. София, да замени „София сити” АД, в качеството му  на обслужващо дружество, с „Кредито Консулт” ЕООД.

8. Издава одобрение на застрахователния брокер „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС” ООД, гр. София,  да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Румъния и Гърция. КФН ще изпрати уведомления до компетентните органи на съответните страни за намеренията на брокера да извършва дейност на техните територии.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите и дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.
За периода януари-май 2010 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 567 145 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 92 778 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 6,9 % в общото застраховане и спад от 4,1 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 6,5 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (36,5 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (35,7 %) и общо 72,2 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 18,3 % от общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Летателни апарати”, „Обща гражданска отговорност”, „Гаранции”, „Заболяване” и „Правни разноски”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец май 2010 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 69 711 хил. лв. и формират 75,1 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,3 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 3 987 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по „Постоянна здравна застраховка” и по „Допълнителна застраховка”.
Към края на месец май 2010 г. дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират брутен премиен приход от 21 601 хил. лв., с което се отчита ръст от 9,1 % на годишна база. 
Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (32,6 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,3 %).
 Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.05.2010 г. възлиза на 191 495.

* Промените спрямо предходните месеци  в животозастраховането на база премиен приход се дължат на това, че „СИНДИКАЛНА ВЗК”, променяйки счетоводната си политика допуска техническа грешка в начина на отчитане на записаните премии, тоест  начислява премии по всички действащи договори, без да се отчита падежа на премията, което е водещото условие за начисляване на премията през съответния период.

Одобрени са измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Бъдеще”

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде решениe, с което одобри измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Бъдеще”, приети от Съвета на директорите на дружеството.
Решение 433 може да намерите в раздел „Административни документи”.

ЕК стартира публична консултация по въпроси, свързани с реформирането на корпоративното управление във финансовите институции и политиката за възнагражденията

Световната финансова криза разкри съществени слабости на корпоративното управление във финансовите институции: недостатъчен надзор от страна на управителните съвети; слабо управление на риска; неадекватни структури за възнагражденията на директори, които доведоха до поемане на прекомерни рискове и ориентиране към краткосрочни цели; липса на контрол върху поеманите рискове във финансовите институции от страна на акционерите им. Всички тези слабости изиграха определена роля по време на кризата и следователно извършването на своевременни и ефективни проверки и равносметка в системите за управление ще помогне да бъдат предотвратени бъдещи кризи.

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Що се отнася до корпоративното управление, аз съм убеден, че истинското предотвратяване на кризи започва в самите предприятия. Ако искаме да предотвратим бъдещи кризи, самите финансови институции трябва да се променят. Трябва да осигурим по-ефективен вътрешен контрол. Да насърчим по-добро управление на риска. Да укрепим ролята на надзорните органи. А съществуващите правила за разумна политика на възнаграждения трябва да бъдат приложени бързо, за да се подкрепи овладяването на склонността към поемане на прекомерни рискове.“

В тази връзка започна публична консултация за реформирането на корпоративното управление във финансовите институции и политиката за възнагражденията чрез публикуването на Зелена книга, която очертава подробно възможните пътища за решаване на следните въпроси:
• как да се подобри функционирането и съставът на съветите на финансовите институции с цел да се разшири техният надзор над висшия управленчески състав;
• как да се наложи определена култура на риска на всички нива на една финансова институция с цел да се гарантира, че се съблюдават дългосрочните интереси на предприятието;
• как да се разшири участието на акционерите, финансовия надзор и външните одитори в корпоративното управление;
• как да се промени политиката на възнаграждения в предприятията с цел да се намали мотивацията за поемане на прекомерни рискове.

Целта на ЕК е да гарантира, че интересите на потребителите и акционерите се съблюдават по-добре, предприятията се управляват по по-устойчив начин и рисковете от несъстоятелност са намалени в дългосрочен план.

Българският и английският вариант на Бялата книга е достъпен на сайта на КФН в раздел „ЕС информация”.

Консултацията ще бъде отворена до 1 септември 2010 г. Линкът, на който се предоставят коментарите, е следния:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/governance_en.htm

Всички бъдещи предложения в законодателната област и извън нея ще бъдат приети в течение на 2011 г.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm#consultation2010