Решения от заседание на КФН от 21 юли 2010 г.

На свое заседание от 21 юли 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Вписа емисия акции, издадена от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 14 525 961 лева, разпределена в 14 525 961 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев,  издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 43 756 118 лв. на 58 282 079  лв. Вписва емисията във водения от КФН регистър.

2. Вписа емисия акции, издадена от „Сибанк” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 965 365 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност 81.04 лева всяка, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 69 720 560 лв. на 79 374 210  лв. Вписва емисията във водения от КФН регистър.

3. Издаде одобрение на „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София, да замени банката депозитар „ОББ” АД с „Уникредит Булбанк” АД.

4. Издаде одобрение за промени в уставите на „Алтерон” АДСИЦ, гр. София, „И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ, гр. София,  „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ, гр. София,  „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. София,  „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София,  „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София,  „Зет пропъртис инвестмънт фонд” АДСИЦ, гр. София, „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца , „Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ, гр. София,  „Алфа Кредит” АДСИЦ, гр. София.

5. Отне издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник  на „СИИ Секюритиз” АД, гр. София, във връзка с подадено от дружеството заявление.

6. Спира производството за прекратяване на договорен фонд „Оптима Селект”, организиран и управляван от  УД „Интеркарт Инвестмънтс” АД, гр. София.

7. Отказа на „Булгари резерв пропъртис” АДСИЦ, гр. София, да замени „София сити” АД, в качеството му  на обслужващо дружество, с „Кредито Консулт” ЕООД.

8. Издава одобрение на застрахователния брокер „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС” ООД, гр. София,  да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Румъния и Гърция. КФН ще изпрати уведомления до компетентните органи на съответните страни за намеренията на брокера да извършва дейност на техните територии.