Одобрени са измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Бъдеще”

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде решениe, с което одобри измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Бъдеще”, приети от Съвета на директорите на дружеството.
Решение 433 може да намерите в раздел „Административни документи”.