Новина за заличаване на застрахователни брокери

На основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор, зам. председателя ръководещ Управление „Застрахователен надзор” заличи изброените по- долу застрахователни брокери, от регистъра воден от комисията за финансов надзор по чл. 30, ал. 1, т. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор

  1. С Решение №  324 – ЗБ от 29.04.2013 г. е заличен „Иншуърънс Тръст Къмпани Застрахователен Брокер” ООД;

      2. С Решение № 325 – ЗБ от 29.03.2013 г. е заличен „Интел К” ЕООД.

Одобрени са техническия лихвен процент и биометричните таблици, използвани от ДПФ „ЦКБ-Сила”

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри актуализирани биометрични таблици и технически лихвен процент, използвани в актюерските разчети на предлаганите пенсионни схеми от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”.

Решение № 321 – ДПФ и Решение № 322 – ДПФ може да намерите в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Данни за (пре)застрахователния пазар към края на 2012 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и презастрахователя за 2012 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Към края на 2012 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България е 33. От тях 17 са общозастрахователни дружества, 14 – животозастрахователни дружества и 2 – животозастрахователни кооперации.

Презастрахователна дейност през 2012 г. са извършвали четири общозастрахователни дружества, две животозастрахователни дружества и един презастраховател по общо застраховане – „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

В посочените по-надолу данни за застрахователния пазар са включени данните на „ЗК Български имоти” АД за периода от началото на годината до вписването на Договора за преобразуване на дружеството чрез вливане в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” в Търговския регистър.

Брутният премиен приход за 2012 г., реализиран от лицензираните в Република България застрахователи, възлиза на 1 600 265 хил. лв. На годишна база се отчита спад на премиите от 0,6 % при спад от 0,8 % в края на 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, в края на 2012 г. възлиза на 1 338 680 хил. лв. На годишна база се отчита спад от 1,9 % (спад от 0,9 % в края на 2011 г.). На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход в сектора, заемат автомобилните застраховки: „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” – 70,3 %. Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, в края на 2012 г. възлиза на 261 585 хил. лв., като се отчита ръст от 6,9 % на годишна база (спад от 0,5 % в края на 2011 г.). Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 74,6 %.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 487 661 хил. лв., като 20 440 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 4 471 хил. лв. от животозастрахователите и 1 462 749 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 41,7 % и 35,1 %.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 726 156 хил. лв., като нарастват с 4,2 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 105 828 хил. лв. и отчитат увеличение от  7,9 % на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите в края на 2012 г. нараства с 4,3 % на годишна база и възлиза на 3 101 288 хил. лв., от която 63,8 % на застрахователите по общо застраховане и 36,2 % на застрахователите по животозастраховане.

В края на 2012 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане възлиза на 1 231 568 хил. лв. и намалява с 0,2 % на годишна база. Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 977 438 хил. лв. и нараства с 9,6 % на годишна база.

Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД е 1 994 272 хил. лв. в края на 2012 г. при 1 595 963 хил. лв. в края на 2011 г. 

Стойността на инвестициите на презастрахователя в края на 2012 г. е 1 830 622 хил. лв., при 1 426 609 хил. лв. година по-рано.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 2,2 % на годишна база и достига 928 679 хил. лв., в т.ч. 566 061 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 362 618 хил. лв. на животозастрахователите.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане нараства с 5,9 % на годишна база и достига 1 544 136 хил. лв.       Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите нараства с 11,9 % на годишна база и достига 714 734 хил. лв.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат в размер на 37 672  хил. лв. при 22 995   хил. лв. година по-рано и положителен финансов резултат в размер на 55 040 хил. лв. при 51 528 хил. лв. през 2011 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за 2012 г. е 9 664 хил. лв. при 5 591 хил. лв. за 2011 г., а финансовият резултат е 28 328 хил. лв. при 15 806 хил. лв. за 2011 г.

Уведомление за заличаване от регистъра на застрахователния брокер „Интел К” ЕООД

Съгласно чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ, ако застрахователният брокер е престанал да осъществява дейността си за повече от шест месеца, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, го заличава с решение от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗКФН.

На основание чл. 162, ал. 3 и ал. 4 от КЗ, застрахователен брокер „Интел К” ЕООД е представило годишните и шестмесечните справки и отчети за периода от 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г. и за периода от 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г. Видно от тях, „Интел К” ЕООД отчита нулев премиен приход, което налага извода, че застрахователният брокер е престанал да извършва дейността по застрахователно посредничество през 2012 г.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за откриване, на основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ, на производство за  издаване на индивидуален административен акт – решение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, за заличаване на „Интел К” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Одобрени са изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина” и ППФ “ДСК – Родина”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ “ДСК – Родина” и ППФ “ДСК – Родина”. Пълният текст на решения № 302-УПФ и № 303-ППФ може да намерите в раздел Административни документи / Решения

КФН проведе двудневно обучение за студенти от Стопанска академия „Д.А.Ценов“ в Свищов на 23 и 24 април 2013 г.

На 23 и 24 април 2013 г. Комисията за финансов надзор проведе семинар в  Стопанска Академия „Д.А.Ценов“, град Свищов, на тема „Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България“. Мероприятието се организира със съдействието на Студентския съвет към академията и събра към 100-ина студенти. 

Заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов откри 15- тия Финансов IT форум

„Технологичната еволюция на финансовия свят” бе мотото на 15- тия финансов IT форум, който се проведе в София под егидата на КФН, БНБ и Асоциация на банките в България. Престижното събитие събра представители на финансовия и ИТ сектор, държавната администрация, консултанти и др.

 

В речта си за откриване на събитието, заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, подчерта, че българските финансови институции, и в банковия и в небанковия сектор, работят за намиране най-добрите информационни решения за своя бизнес и не изостават чувствително в сравнение с международните си партньори.

 

IT директорът на КФН Леонид Димов представи темата „Новите технологии – необходимост за ефикасен финансов надзор”. В рамките на презентацията си той изтъкна, че дългосрочната цел на КФН във връзка с автоматизираното събиране, съхраняване и предоставяне на данни за дейността на поднадзорните лица, е създаването на единна интегрирана информационна система. Нейната цел е оптимизиране на процесите по събиране на данните, съхраняването и обработката им. Система ще подобри възможността за проследяване на дейността на поднадзорните лица за съответствие с нормативните изисквания, измерване на равнището на риск на финансовите институции, поддържане на система за ранно предупреждение за евентуални кризи, изготвяне на прогнози, обмен на информация с други държавни и европейски институции и т.н.

100 студенти се включиха в обучение, организирано от КФН в Стопанската Академия в Свищов

В рамките на проведения семинар в Свищов, КФН обяви студентски конкурс за написване на новина от събитието. Получиха се 7 прессъобщения, от които избрахме материала на Стела Краева, студент в направление Корпоративни Финанси в СА „Д.А. Ценов“, който публикуваме:

Обучение на тема „Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България“ за студентите от Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов се проведе на 23 и 24 април 2013 г. Семинарът, станал традиция в свищовската Алма Матер, събра близо 100 студенти. Той се организира от Комисията за финансов надзор (КФН) със съдействието на Студентския съвет.

Основната цел на обучението, което се провежда за трета година, е да обогати знанията на студентите по отношение на спецификата на небанковите финансови пазари и надзора върху тях.

Проф. д-р Любен Кирев, зам.-ректор на Стопанска Академия, отправи приветствие към организаторите и участниците в семинара от името на академичното ръководство. Той благодари на КФН за инициативата, тъй като тя помага на студентите за практическо прилагане на знанията, придобити по време на обучението им в Академията, както и за развиването и усъвършенстване на уменията им.

Старт на обучението даде Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, който запозна студентите с функциите, целите и приоритетите на Комисия за финансов надзор.

Новата страница на КФН, www.tvoitefinansi.bg, насочена към финансовото обучение на потребителите, бе презентирана от Антония Гинева, член на КФН. Нейната презентация предизвика голям интерес, тъй като студентите откриха практическото приложение на сайта за повишаване и усъвършенстване на знанията си. Те активно се включиха в обсъждането на верните отговори на тестовете за проверка на финансовата култура, публикувани там.

Двудневният семинар протече в три основни панела, отнасящи се до трите пазара – капиталов, пенсионно осигурителен и застрахователен. Лектори на събитието бяха представители на КФН, сред които и възпитаник на Стопанската Академия, които вече работи в управление „Застрахователен надзор” на КФН. Участие взеха студенти от всички курсове и различни специалности, както и преподаватели, които оцениха разгледаните теми като изключително полезни и допълващи учебните дисциплини, които преподават. Презентациите на експертите от КФН се базираха на актуални данни за пазарите, както и за дейността на надзора, като лекторите посочиха тенденциите във всяко едно от направленията на небанковия финансов сектор.

Студентите показваха видима заинтересованост чрез въпросите, които задаваха и също оцениха високо полезността на семинара.

Събитието завърши с тържествено връчване на сертификати от г-н Богоев на всички участници в обучението.

Програмата на семинара и презентациите от него са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Събития”.

Решения от заседание на КФН от 25 април 2013 г.

На свое заседание от 25 април  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на ДИР.БГ” АД. Емисията е в размер на 1 538 271 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 1,91 лева всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) регистъра.

2. Разрешава дружеството „ЛИАМ” АДСИЦ да бъде прекратено. Отнема лиценза на „ЛИАМ” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Одобрява Владислав Дамаскинов за ликвидатор на „ЛИАМ” АДСИЦ.

3. Одобрява замяна на банката-депозитар „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, съгласно решение, взето от съвета на директорите на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ.

4. Одобрява проект за промяна в устава на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София, който ще бъде гласуван на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Издава лиценз на „Аркус Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване), гр. Пловдив за извършване на дейност като управляващо дружество.

6. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Б.Л. лизинг” АД. Емисията е в размер на 3 500 000 евро, разпределени в 3 500 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

7. Прекратява производство за издаване на лиценз на „ЗОК ФИ ХЕЛТ” АД за застраховане по т. 1 и т.2 от раздел II, буква „А” на приложение № 1 към Кодекса за застраховане, по заявление на дружеството.

КФН прие практика по прилагане на чл. 176, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване

На свое заседание от 17 април 2013г. КФН прие Практика по прилагане на чл. 176, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване относно инвестирането на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в обезпечени корпоративни облигации, предложени не при условията на публично предлагане (при условията на частно пласиране).

Практиката е публикуванa в Рубрика “Административни документи” – “Практики” – 

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Praktika_chl-176_t-9.pdf