Данни за (пре)застрахователния пазар към края на 2012 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и презастрахователя за 2012 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Към края на 2012 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България е 33. От тях 17 са общозастрахователни дружества, 14 – животозастрахователни дружества и 2 – животозастрахователни кооперации.

Презастрахователна дейност през 2012 г. са извършвали четири общозастрахователни дружества, две животозастрахователни дружества и един презастраховател по общо застраховане – „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

В посочените по-надолу данни за застрахователния пазар са включени данните на „ЗК Български имоти” АД за периода от началото на годината до вписването на Договора за преобразуване на дружеството чрез вливане в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” в Търговския регистър.

Брутният премиен приход за 2012 г., реализиран от лицензираните в Република България застрахователи, възлиза на 1 600 265 хил. лв. На годишна база се отчита спад на премиите от 0,6 % при спад от 0,8 % в края на 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, в края на 2012 г. възлиза на 1 338 680 хил. лв. На годишна база се отчита спад от 1,9 % (спад от 0,9 % в края на 2011 г.). На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход в сектора, заемат автомобилните застраховки: „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” – 70,3 %. Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, в края на 2012 г. възлиза на 261 585 хил. лв., като се отчита ръст от 6,9 % на годишна база (спад от 0,5 % в края на 2011 г.). Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 74,6 %.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 487 661 хил. лв., като 20 440 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 4 471 хил. лв. от животозастрахователите и 1 462 749 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 41,7 % и 35,1 %.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 726 156 хил. лв., като нарастват с 4,2 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 105 828 хил. лв. и отчитат увеличение от  7,9 % на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите в края на 2012 г. нараства с 4,3 % на годишна база и възлиза на 3 101 288 хил. лв., от която 63,8 % на застрахователите по общо застраховане и 36,2 % на застрахователите по животозастраховане.

В края на 2012 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане възлиза на 1 231 568 хил. лв. и намалява с 0,2 % на годишна база. Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 977 438 хил. лв. и нараства с 9,6 % на годишна база.

Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД е 1 994 272 хил. лв. в края на 2012 г. при 1 595 963 хил. лв. в края на 2011 г. 

Стойността на инвестициите на презастрахователя в края на 2012 г. е 1 830 622 хил. лв., при 1 426 609 хил. лв. година по-рано.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 2,2 % на годишна база и достига 928 679 хил. лв., в т.ч. 566 061 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 362 618 хил. лв. на животозастрахователите.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане нараства с 5,9 % на годишна база и достига 1 544 136 хил. лв.       Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите нараства с 11,9 % на годишна база и достига 714 734 хил. лв.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат в размер на 37 672  хил. лв. при 22 995   хил. лв. година по-рано и положителен финансов резултат в размер на 55 040 хил. лв. при 51 528 хил. лв. през 2011 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за 2012 г. е 9 664 хил. лв. при 5 591 хил. лв. за 2011 г., а финансовият резултат е 28 328 хил. лв. при 15 806 хил. лв. за 2011 г.