Одобрени са техническия лихвен процент и биометричните таблици, използвани от ДПФ „ЦКБ-Сила”

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри актуализирани биометрични таблици и технически лихвен процент, използвани в актюерските разчети на предлаганите пенсионни схеми от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”.

Решение № 321 – ДПФ и Решение № 322 – ДПФ може да намерите в раздел „Административни документи” – „Решения”.