Решения от заседание на КФН от 7 май 2013 г.

На свое заседание от 7 май  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Издава разрешение на  управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява договорен фонд „Астра Енерджи”.  Вписва договорен фонд „Астра Енерджи” в регистъра, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Астра Енерджи”. Вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН. Вписва договорен фонд „Астра Енерджи” като емитент в регистъра.

2. Издава разрешение на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД, да организира и управлява договорен фонд „Астра Ценни Метали”.Вписва договорен фонд „Астра Ценни Метали” в регистъра, воден от КФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Астра Ценни Метали”. Вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН. Вписва договорен фонд „Астра Ценни Метали” като емитент.

3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Синтетика” АД, гр. София. Емисията е в размер на 3 000 000, разпределени в 3 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. Вписва „Синтетика” АД, гр. София като публично дружество.

4. Издава разрешение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД, да организира и управлява договорен фонд „ДСК Алтернатива”. Вписа договорен фонд „ДСК Алтернатива” в регистъра, воден от КФН.Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „ДСК Алтернатива”. Вписва емисията дялове в публичния регистър, воден от КФН. Вписва договорен фонд „ДСК Алтернатива” като емитент в регистъра.

5. Вписва емисия в размер на 299 998 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми необезпечени конвертируеми облигации, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София. Емисията е с номинална и емисионна стойност 100 лева за облигация.