Решения от заседание на КФН на 30.03.2021 г.

На заседанието си на 30.03.2021 г. КФН реши
 

1. Oдобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна.
Емисията е в размер на 22 000 000 лева, разпределени в 22 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 28.10.2020 г. и дата на падеж 28.10.2028 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Константин Проданов за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД.
 
3. Одобрява Веселин Ангелов за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД.
 
4. Одобрява Десислава Михайлова за прокурист на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
5. Одобрява Нели Попова за ръководител на функцията за съответствие на Гаранционния фонд.
 
6. Вписва „САТ БРОКЕР” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на 3 класа ценни книжа на три подфонда на инвестиционно дружество AMUNDI INDEX SOLUTIONS.
 
8. Определя съществени трети държави – САЩ и Великобритания, във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави, съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за второ тримесечие на 2021 г. за експозиции към тези държави е 0%.

Решения от заседание на КФН на 30.03.2021 г.

На заседанието си на 30.03.2021 г. КФН реши
 

1. Oдобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна.
Емисията е в размер на 22 000 000 лева, разпределени в 22 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 28.10.2020 г. и дата на падеж 28.10.2028 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Константин Проданов за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД.
 
3. Одобрява Веселин Ангелов за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД.
 
4. Одобрява Десислава Михайлова за прокурист на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
5. Одобрява Нели Попова за ръководител на функцията за съответствие на Гаранционния фонд.
 
6. Вписва „САТ БРОКЕР” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор – Люксембург (CSSF), че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на 3 класа ценни книжа на три подфонда на инвестиционно дружество AMUNDI INDEX SOLUTIONS.
 
8. Определя съществени трети държави – САЩ и Великобритания, във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави, съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за второ тримесечие на 2021 г. за експозиции към тези държави е 0%.

Актуализирани образци на справки на управляващите дружества

  
    Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди актуализиран образец на Справка № 7 УД – Портфейл, част от образците на справки към финансовите отчети на управляващите дружества, определени с Решение № 1522 – КИС от 08.12.2017 г. Актуалните образци на справки са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“, „Капиталов пазар".

Данни за застрахователния пазар към 30.11.2020 г.

  
    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец ноември 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Решения от заседание на КФН на 23.03.2021 г.


На заседанието си на 23.03.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ.
 
2. Одобрява промени в устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.
 
3. Одобрява списък на регулирани пазари в трета държава и определя осъществявания върху тях надзор за еквивалентен на правото на Европейския съюз за целите на определяне на кръга на разрешените инвестиции на колективните инвестиционни схеми с произход Република България.
 
4. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страниците, надлежно описани в Решение на № 128-ИП от 11.03.2021 г. на КФН и чрез които в срок до 15.03.2021 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
 
5. Прекратява по искане на заявителя производството за вписване на Борис Кръстев в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
6. Спира административното производство по издаване на разрешение за прекратяване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.
 
7. Изпраща писмо до „Доверие – обединен холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Решения от заседание на КФН на 23.03.2021 г.


На заседанието си на 23.03.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ.
 
2. Одобрява промени в устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.
 
3. Одобрява списък на регулирани пазари в трета държава и определя осъществявания върху тях надзор за еквивалентен на правото на Европейския съюз за целите на определяне на кръга на разрешените инвестиции на колективните инвестиционни схеми с произход Република България.
 
4. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страниците, надлежно описани в Решение на № 128-ИП от 11.03.2021 г. на КФН и чрез които в срок до 15.03.2021 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
 
5. Прекратява по искане на заявителя производството за вписване на Борис Кръстев в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
6. Спира административното производство по издаване на разрешение за прекратяване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.
 
7. Изпраща писмо до „Доверие – обединен холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, образец на декларация по чл. 20 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации


Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди образец на декларация по чл. 20 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации. Актуален образец е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.

Решения от заседание на КФН на 19.03.2021 г.


1. Потвърждава приемането на уведомлението от „АЛИАНЦ ХОЛДИНГ ЕДНО ГМБХ“, Австрия, относно вътрешногрупово придобиване от дружеството на непряко квалифицирано участие в капитала на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ“ АД и ЗАД „ЕНЕРГИЯ“ АД чрез придобиване на пряко квалифицирано участие в капитала на „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“ АД и информира заявителя за срока за произнасяне на Комисията за финансов надзор.

Решения от заседание на КФН на 19.03.2021 г.


1. Потвърждава приемането на уведомлението от „АЛИАНЦ ХОЛДИНГ ЕДНО ГМБХ“, Австрия, относно вътрешногрупово придобиване от дружеството на непряко квалифицирано участие в капитала на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ“ АД и ЗАД „ЕНЕРГИЯ“ АД чрез придобиване на пряко квалифицирано участие в капитала на „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“ АД и информира заявителя за срока за произнасяне на Комисията за финансов надзор.

Утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, образец на Справка по чл. 31, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации

Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди образец на Справка по чл. 31, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации (ЗДСИЦДС) за преобразуване на финансовия резултат на дружествата със специална инвестиционна цел по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС. Актуален образец на справката е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.