Утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, образец на Справка по чл. 31, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации

Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди образец на Справка по чл. 31, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации (ЗДСИЦДС) за преобразуване на финансовия резултат на дружествата със специална инвестиционна цел по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС. Актуален образец на справката е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.

Утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, образец на Справка по чл. 31, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации

Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, утвърди образец на Справка по чл. 31, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизации (ЗДСИЦДС) за преобразуване на финансовия резултат на дружествата със специална инвестиционна цел по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС. Актуален образец на справката е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, раздел „Административни документи“, рубрика „Форми и образци“.