Решения от заседание на КФН от 25 септември 2012 г.

На свое заседание от 25 септември  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, от 650 000 лева на 1 300 000 лева. Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Одобрява промени в устава на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, гр. София.

3. Вписва емисия корпоративни конвертируеми облигации, издадени от „Пазарджик БТМ” АД, гр. Пазарджик. Емисията е в размер на 299 998 броя, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 10 лева за облигация, с фиксирана лихва в размер на 6% на годишна база, платима на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа, заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 60 месеца (5 години). Вписва емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

4. Определи размера на вноските за Гаранционния фонд по всяка една полица по „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците, които застрахователите, предлагащи задължителните застраховки трябва да внасят (чл. 287, ал. 2, т. 1 от Кодекса за застраховането), както и сроковете и реда за тяхното набиране.
Размерът на вноската  не се променя и остава  8,50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство със сключена „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Вноската на застрахователите, предлагащи в България задължителната застраховка „Злополука” на пътниците, остава 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителната застраховка.
Дължимите вноски от застрахователите, които предлагат задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, да се превеждат по сметка на Фонда ежемесечно до 10-то число на втория месец, след месеца на сключването на застраховките.
 
Предстои обнародването на решението  в „Държавен вестник”.

5. Прие проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането със заключителна разпоредба за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Със законопроекта се адаптира националното законодателство, относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги. С решение от 1 март 2011 г. на Съда на Европейския съюз по Дело C- 239/09 ( Test- Achats) за осигуряване на коректно прилагане на Директива 2004/113/ЕИО не се позволява на държавите членки на ЕС да допускат застрахователите и доставчиците на сходни със застрахователни финансови услуги да използват пола като актюерски фактор при определянето на размера на застрахователните премии и застрахователните обезщетения и други дължими спрямо потребителите плащания. Със законопроекта се предлага да се премахне възможността застрахователите и  пенсионно осигурителните дружества да използват пола като фактор за различни застрахователни премии и пенсии.

Следва новите разпоредби и в двата кодекса да се прилагат само към договори, които ще бъдат сключвани след 20 декември 2012 г.

Данни за (пре)застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2012 г.

Данните от отчетите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества към края на месец юли 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

 

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – юли 2012 г., възлиза на 920 823 хил. лв. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 1,8 % при ръст от 0,2 % в края на юли 2011 г.

Към края на юли 2012 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 771 618 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 2,4 % (при спад от 0,5 % година по-рано).

В края на отчетния период пазарния дял на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,6 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4,0 % при ръст от 0,2 % към края на юли 2011 г.                                                                                                                                         Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18,6 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита ръст от 1,8 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 4,8 % към края на юли 2011 г.

През периода януари – юли 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 149 205 хил. лв. при 147 231 хил. лв., записани през същия период на 2011 г. На годишна база се отчита ръст от 1,3 % при ръст от 3,7 % година по-рано.

Пазарния дял на първите три, пет и десет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на юли 2012 г., в сравнение с края на същия период на 2011 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,4 %. Премийният приход по тази застраховка нараства с 1,4 % в сравнение с края на юли 2011 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,1 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на юли 2012 г. На годишна база се отчита спад премийния приход по този вид застраховка от 21 % при ръст от 92 % към края на юли 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – юли 2012 г., възлиза на 29 286 хил. лв., с което се отчита ръст от 9,8 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 4,9 % година по-рано.

Към края на юли 2012 г., в сравнение с края на юли 2011 г., пазарният дял на първите три и десет здравноосигурителни дружества намалява, докато делът на първите пет нараства.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (36,8 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (21,6 %). На годишна база най-голям ръст на премиите се отчита по пакета „Други здравноосигурителни пакети” (27,3 %), а най-голям спад – по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-41,7 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 170 728 души при 198 866 души към края на юли 2011 г.

КФН напомня на поднадзорните лица за краен срок по вноски

Комисия за финансов надзор напомня на всички поднадзорни лица, че крайният срок за внасяне на втора вноска от дължимата годишна такса за общ финансов надзор за 2012г. изтича на 30 септември 2012г. Размерът на вноската е ½ част от размера на годишната такса за общ финансов надзор, определен в Раздел II от Тарифата за таксите, събирани от Комисия за финансов надзор, приета с ПМС 126/10.05.2011г. (обн. ДВ бр.38/17.05.2011). Тарифата е публикувана и на интернет страницата на КФН – „Нормативна уредба” – „Тарифи”. Върху невнесената в определения срок сума се дължи лихва забава, съгласно чл.27, ал. 5 от Закона за Комисия за финансов надзор.

Консултация на ESMA за освобождаване на маркет – мейкъри и първични дилъри от задължения по Регламента за късите продажби

Публичната консултация е на тема „Освобождаване на дейността на маркет  –  мейкърите и операциите на първичните дилъри съгласно Регламента за късите продажби” и стартира с публикуването на проект за насоки относно дейностите по поддържане ликвидността на пазара.
Целта на обсъждането е да се преценят предложените критерии, които трябва да се прилагат при освобождаването на маркет – мейкъри и първични дилъри от задължения по Регламента за късите продажби, както и условията, които ще се разглеждат при оценката на прилагането им.

Крайният срок за получаване на становищата е 5 октомври 2012 г.

Текстът на прессъобщението (на български език) и на публичната консултация (на английски език) може да бъде прочетен на уеб-страницата на КФН в рубриката „Европейски въпроси”, „Публични консултации”, както и на сайта на ESMA на следния адрес:

http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-580.pdf

Решения от заседание на КФН от 19 септември 2012 г.

На свое заседание от 19 септември  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „ЧЕЗ Електро България” АД. Емисията е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределени в 5 000 лева (пет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, и за публично предлагане на 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) броя акции от същата емисия, представляващи 33% от капитала на „ЧЕЗ Електро България” АД.

Вписва „ЧЕЗ Електро България” АД, гр. София като публично дружество и вписва посочената емисия акции в регистъра на КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Емисията е в размер на 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет и осем хиляди) лева, разпределени в 192 800 лева (сто деветдесет и две хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, и за публично предлагане на 63 624 (шестдесет и три хиляди шестстотин двадесет и четири) броя акции от същата емисия, представляващи 33% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Вписва „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София като публично дружество и вписва посочената емисия акции в регистъра на КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Издава на ,,Дженерали Застраховане” АД допълнителен лиценз за нов вид застраховка – по точка 4 от раздел ІІ, буква А ,,Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), а именно застраховка „Релсови превозни средства” – „Всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства”.

Европейският орган за ценни книжа и пазари предупреждава за рисковете при интернет инвестициите

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) отправя предупреждение към инвеститорите на дребно, особено към онези, които са се насочили към инвестиции в интернет пространството.

Във връзка със зачестилите жалби и сигнали за нерегламентирани дейности на фирми, предлагащи инвестиции в най-разнообразни, в т.ч. рискови или несъществуващи продукти, ESMA се обръща към инвеститорите на дребно с ценни съвети за това как да се предпазят от измами и подвеждащи реклами. Предупреждението насочва вниманието на потенциалните инвеститори към някои основни правила и елементарни начини да се избегнат многобройните рискове при инвестирането в Интернет.

Предупреждението, без да има претенции за изчерпателност, е полезна и навременна мярка за защита на потребителите на онлайн услуги.

В случай, че попаднете на съмнителни предложения за инвестиране или станете жертва на измама, можете да сигнализирате в Комисията за финансов надзор.

Текстът на предупреждението може да бъде прочетен на страницата на КФН в рубриката „Предупреждения”:
http://www.fsc.bg/Preduprejdeniya-kam-investitorite-bg-76,
а също така и на уебсайта на ESMA:
http://www.esma.europa.eu/page/Retail-investor-information

Експерти от КФН консултираха граждани на Перник

Представители на комисията се срещаха с гражданите, пострадали от земетресението в града през май 2012 г.

В изнесената приемна в Перник експерти от Комисия за финансов надзор (КФН) консултираха гражданите, чието имущество е пострадало от земетресението на 22-ри май 2012 г.. Гражданите получиха разяснения за правата си при получаване на обезщетение за повредено или разрушено  недвижимо имущество. Представители на КФН от управление „Застрахователен надзор” организираха двудневна приемна в града по покана на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Тя беше отворена на 14 и 17 септември  2012 г. в сградата на Областната управа. През двата дни бяха приети общо 10 граждани, трима от които представиха проблеми, които не бяха свързани със застрахователни въпроси, а касаеха изплащане на обезщетения от държавата. Пет от случаите се отнасяха до оплаквания от изплащане на намалено застрахователно обезщетение по индивидуални застрахователни договори. Един от случаите, с които се запознаха експертите, касаеше сключен имуществен застрахователен договор, без покритие на риска земетресение, на което основание е направен отказ от страна на застрахователното дружество. Друг се отнасяше до оплакване за намалено обезщетение по сключен имуществен договор от банка при отпускане на ипотечен кредит, покриващ риска земетресение.

Експертите на КФН разясниха на гражданите какви са правата им във връзка с сключената застраховка и какви са правомощията, които институцията има при разглеждането на жалби. Обърнато бе внимание на необходимостта от предварителна подготовка преди сключване на  застрахователен договор, което позволява на клиентите да придобият  яснота за точните му параметри. От КФН препоръчват на всички клиенти внимателно да се запознават с общите условия на застрахователния договор, както и да се консултират преди сключването му, за да защитят в максимална степен своите интереси.

 Забележка: В редица случаи  основна причина за изплащане на застрахователно обезщетение в намален размер би могло да бъде сключването на застрахователен договор за сума, която е по-ниска от стойността на имуществото (подзастраховане). В този случай, всяка щета се изплаща в съотношението, в което застрахователната сума се отнася към стойността на застрахованото имущество (пример: ако имуществото е застраховано за половината от стойността си, застрахователят заплаща половината от стойността на всяка щета). Друга причина за намаления размер на плащанията е предвиждане на самоучастие, при което застрахователят не заплаща щети, които не надхвърлят определен фиксиран размер (пример: застрахователят не заплаща щети, които са по малки от 2% от застахователната сума, записана в договора). Следва да се има предвид също, че застрахователното обезщетение зависи от експертната оценка на вещите лица, които определят размера на щетата. В случай, че застрахованият и застрахователят не постигнат съгласие за размера на тази щета, единственият начин за оспорване на оценката е по съдебен ред.   

10-ият юбилеен семинар за ученици приключи успешно

На 13 септември 2012 г. завърши образователният семинар за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната на тема „Небанков финансов сектор в България”. Официално бяха връчени удостоверения за завършено обучение от организаторите на събитието –  Комисия за финансов надзор и Фондация ”Атанас Буров”.  Десетото издание на  образователната програма събра 26 участника от различни икономически училища в страната, които бяха организирани от Министерство на образованието, младежта и науката. Учениците и придружаващите ги учители се запознаха с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, както и посетиха  „Карол АД”, „Еврохолд България”, “АЙ ЕН ДЖИ Пенсионно осигурително дружество”.

Тазгодишното издание на форума се реализира и с активното участие на асоциациите от небанковата финансова сфера, сред които Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО),  Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Асоциацията на застрахователните брокери (АЗБ) и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).

Решения от заседание на КФН от 13 септември 2012 г.

На свое заседание от 13септември  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Отхвърля жалбата на ПОД „Алианц България” АД срещу заповед № 783 – ПОД от 17.07.2012 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като неоснователна.

2. Прие уведомление от застрахователния брокер „Алкор Консулт” ЕООД за намерението му да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на други държави членки на ЕС при условията на свобода на предоставяне на услуги. Държавите, в които брокерът има намерение да развива дейност са Република Румъния и Кралство Испания.

3. КФН прие становище относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество.

4. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Е.ОН България Мрежи” АД. Емисията е в размер на 1 318 000 (един милион триста и осемнадесет хиляди) лева, разпределени в 1 318 000 (един милион триста и осемнадесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, и за публично предлагане на 434 940 (четиристотин тридесет и четири хиляди деветстотин и четиридесет) броя акции от същата емисия, представляващи 33 % от капитала на „Е.ОН България Мрежи” АД, въз основа на решение на АПСК за приватизация на посочените акции. Вписва посочената емисия акции в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар и вписва „Е.ОН България Мрежи” АД, като публично дружество.

5. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Е.ОН България Продажби” АД. Емисията е в размер на 1 501 000 (един милион петстотин и една хиляди) лева, разпределени в 1 501 000 (един милион петстотин и една хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, и за публично предлагане на 495 330 (четиристотин деветдесет и пет хиляди триста и тридесет) броя акции от същата емисия, представляващи 33 % от капитала на „Е.ОН България Продажби” АД, въз основа на решение на АПСК за приватизация на посочените акции. Вписва посочената емисия акции в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар и вписва „Е.ОН България Продажби” АД, като публично дружество.

6. Признава придобитата от Лъчезар Димов квалификация за отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

7. Вписва емисия акции, издадени от „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 14 867 160 лв. на 44 601 480 лв. Издадената емисия е в размер на 29 734 320 лв., разпределена в 2 973 432 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. всяка, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

8. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Веи Проджект” АД. Емисията е в размер на 1 000 000 (един милион) евро, разпределени в 20 (двадесет) броя обикновени, безналични, лихвоносни, облигации с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) евро всяка. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН с цел търговия на регулиран пазар и вписва „Веи Проджект” АД като емитент.

9. Издава допълнителен лиценз на „Интерамерикан България” ЗЕАД за извършване на застрахователна дейност по следните рискове:

– „Рискове свързани със заетостта”

– „Лошо време”

– „Загуба на доходи”

– „Други финансови загуби (нетърговски)”

– „Други финансови загуби”

 

Данни за (пре)застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юни 2012 г.

Данните от отчетите на поднадзорните лица към края на месец юни 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН –  раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване” – http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-108.

През първото шестмесечие на 2012 г. застрахователна дейност са извършвали 34 застрахователя със седалище в Р. България – 18 по общо застраховане и 16 по животозастраховане. 

Презастрахователна дейност са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 24 560 хил. лв. при 13 118 хил. лв. към края на юни 2011 г., съответно финансов резултат от 29 320 хил. лв. при 22 662 хил. лв. за същия период на 2011 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на шестмесечието на 2012 г. е 8 066 хил. лв. при 6 051 хил. лв. за същия период на 2011 г., а финансовият резултат е 23 235 хил. лв. при 15 471 хил. лв. към края на шестмесечието на 2011 г.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 0,6 % на годишна база и възлиза на 2 905 759 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане намалява с 0,6 % на годишна база и достига 1 855 060  хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 3,0 % и достига 1 050 699 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 5,8 % на годишна база и достига 828 803 хил. лв., в т.ч. 491 169 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 337 634 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 4,5 % на годишна база и достига 1 478 748 хил. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.06.2012 г., нараства с 12,1 % на годишна база и достига 614 064 хил. лв.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за първото шестмесечие на 2012 г., възлиза на 794 453 хил. лв., като се отчита спад от 2,5 % на годишна база при ръст от 0,5 % за същия период на 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 667 889 хил. лв., с което се реализира спад от 3,0 % на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 70,4 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 18,3 %.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на шестмесечието на 2012 г., възлиза на 126 564 хил. лв., с което се реализира ръст от 0,6 % на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,3 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,3 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 362 286 хил. лв., като нарастват с 12,6 % на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 47 475 хил. лв., като се отчита намаление от 4,3 % на годишна база.

Размерът на записаните премии по активно презастраховане се изчислява на 723 814 хил. лв., като на годишна база се отчита спад от 6,6 %. Изплатените обезщетения по активно презастраховане са в размер на 315 976 хил. лв. и на годишна база намаляват с 30,9 %.

В края на юни 2012 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат технически резултат от 810 хил. лв., при 99 хил. лв., отчетен  към края на юни 2011 г. Финансовият им резултат се увеличава от 451 хил. лв. към края на юни 2011 г. на 1 278 хил. лв. към края на шестмесечието на 2012 г.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества намалява с 0,7 % на годишна база и възлиза на 84 228 хил. лв. Общият размер на собствения капитал нараства с 9,1 % на годишна база и достига 60 396 хил. лв.

Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 7,3 % на годишна база и достига 19 992 хил. лв.

Брутният премиен приход към края на шестмесечието на 2012 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 26 358 хил. лв., с което се отчита ръст от 7,3 % на годишна база. 

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран в здравноосигурителния сектор, заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети”- 36,7 %, следван от пакетите „Извънболнична медицинска помощ” (21,7 %) и „Възстановяване на разходите” (12,1 %).

Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 13 360 хил. лв., като се отчита увеличение от 6,8 % на годишна база. 

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.06.2012 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 199 908 при 201 087 в края на юни 2011 г.