Образователният семинар за ученици, посветен на небанковия финансов сектор в България, ще се проведе от 4 до 8 юли 2011 г.

Комисията за финансов надзор счита за приоритетна дейността си, насочена към повишаване на финансовата култура на широката публика и защита на потребителите на финансови услуги. Една от популярните ни инициативи е образователният семинар «Небанков финансов сектор в България» за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната, организиран съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката и Фондация «Атанас Буров».

Настоящето девето издание на  програмата ще събере 30 участници от различни икономически училища в страната, които ще се  обучават от 4 до 8 юли  2011 г. Тази година в програмата ще участват и 8 учители, като вярваме, че чрез тях  знанията и ниформацията за новостите във финансовия сектор ще достигнат до повече млади хора.

Програмата има теоретична и практическа насоченост. Лекциите ще запознаят участниците с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, а практическата част включва посещения в КФН, „БФБ-София” АД, “Капман” АД, ПОК „Доверие”,  ЗАД “Алианц България” АД и Висшето училище по застраховане и финанси.  По този начин учениците ще получат преки впечатления за това как работи “бизнеса”. Програмата ще завърши с официална церемония по връчване на удостоверения за участие в семинара “Небанков финансов сектор в България” на  7 юли 2011 г.

Превърнала се вече в традиционно събитие, програмата  се радва на успех и популярност не само сред учащите се и учителите, но и сред представителите на бизнеса и медиите. Чрез тази форма на обучение се стремим да запознаем младите хора с практическите аспекти на финансовия бизнес и да засилим интереса на бъдещите “мениджъри” на страната ни  към света на финансите.

Решения от заседание на КФН от 29 юни 2011 г.

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на ЗД „Евроинс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 8 815 167 броя обикновени акции, с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията от 1 лев и емисионна стойност 1.40 лева. Вписва емисията акции в публичния регистър.

2. Реши, че мерките, предприети от УД „Пайъниър Асет Мениджмънт” С.А., Люксембург отговарят на изискванията на ЗППЦК във връзка с намерението за осъществяване на публично предлагане на територията на Република България на дяловете на подфонд на Фондове „Пайъниър”: „Фондове „Пайъниър” – Руски акции”. Управляващото дружество „Пайъниър Асет Мениджмънт” С.А., Люксембург може да започне да предлага в Република България дяловете на управлявания от него нов подфонд на фондове „Пайъниър”: „Фондове „Пайъниър” – Руски акции”.

3. Издава одобрение на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, гр. София за замяна на обслужващото дружество „ТМФ Сървисиз” ЕООД с „Универс Консулт” ООД  относно дейността по счетоводно обслужване.

4. Одобри промяна в устава на „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, свързана с овластяване на СД във връзка с увеличаване на капитала на дружеството и емитиране на  емисия облигации.

5. Одобри промяна в устава на „Дебитум инвест” АДСИЦ, гр. София, свързана с начина на представляване на акционерите от страна на членове на СД.

6. Вписва емисия акции, издадени в резултат на увеличение на капитала на  „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, гр. Варна, от 650 000 лева на 682 500 лева. Емисията е в размер на 32 500 лева, разпределена в 32 500 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев.

7. Издава допълнителен лиценз на „Групама Застраховане” ЕАД за нов вид застраховка „Обща гражданска отговорност”.

 

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Железопътна инфраструктура – холдингово дружество” АД

 Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Железопътна инфраструктура-холдингово дружество” АД да не подлага на гласуване точки от 1 до 6 включително и точка 12 от дневния ред на общо събрание  на акционерите на дружеството насрочено за 30.06.2011 г.

 Решение № 377 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Алфа Финанс Холдинг”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Алфа Финанс Холдинг” АД да представи в КФН годишен финансов отчет за дейността  за 2010 г.

Решение № 374 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ  да не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред на свиканото на 30.06.2011 г. общо събрание на акционерите на дружеството, касаеща обсъждане на въпрос и конкретно предложение за приемане на решение за овластяване на съвета на директорите (СД) да се разпорежда с дълготрайните активи на дружеството по своя преценка, включително, но не само, като придобива, прехвърля, получава или ги предоставя под наем или обезпечение, както и да определя цените за изпълнение на тези дейности без ограничение на размери включително даване на съгласие СД да се разпорежда с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Решение № 373 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Решения от заседание на КФН от 21 юни 2011 г.

На свое заседание от 21 юни  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ, гр. София в резултат на увеличение на капитала на  дружеството. Емисията е в размер на  1 000 000 лева, разпределени в 1 000 000 обикновени акции, с номинална  и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписа в публичния регистър горепосочената емисия акции / в процес на емитиране/

2. Одобри промяна в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София. Промяната е свързана с овластяване на СД за увеличаване на капитала и за издаване на облигации до определен размер.

3. Издаде лиценз на „Авус Капитал” ООД, гр. София (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Дружеството е с капитал в размер на 280 000 лева. Учредители са 2 физически лица – Борислав Недялков и Иван Ашминов, които притежават по 50% от капитала.

4. Призна на Георги Георгиев придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

5. Прие на първо четене проект на Наредба за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества.

С предлаганата наредба се въвеждат разпоредби от правото на Европейския съюз. 

Необходимостта от приемането на препоръката, съответно въвеждането й в българското законодателство е обусловена от установени случаи на необосновано поемане на рискове, което е оценено, като предпоставка за несъстоятелност на предприятия от сферата на финансовото посредничество и за системни проблеми в държавите-членки и в целия свят. Проблемите с платежоспособността на отделни финансови институции оказаха и продължават да оказват негативно влияние върху останалата част от икономиката и доведоха до големи разходи за обществото.

От извършените анализи е установено, че макар неподходящите практики за възнаграждение в сектора на финансовите услуги да не са основната причина за финансовата криза, която се разви през 2007 и 2008 г., те допринесоха за поемането  на необосновани рискове и по този начин допринесоха за отчитането на загуби от финансови предприятия, включително и застрахователните. Част от практиките за възнаграждение противоречат на принципа за ефективното и разумно управление на риска, поради което е необходимо приемането на съответната нормативна уредба и осигуряване на необходимото ниво на прозрачност в практиките за определяне на възнагражденията.

Проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Обществени консултации”. Проектът ще бъде изпратен за съгласуване на Асоциацията на българските застрахователи.

6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането

            Предлаганите промени в Наредбата са свързани с приключилата процедура по изграждане на информационната система за оценка, управление и контрол на риска, и за издаване на полиците по задължителните застраховки.

            При изпълнение на ангажиментите по изготвяне на техническото задание за информационната система е възприет разумен и ефективен подход за единна информационна система на Гаранционния фонд, която непосредствено обхваща и самите застрахователи и застрахователни посредници. Това решение е дало отражение върху ефективността на процесите и като резултат отпада необходимостта от изготвяне на отделни технически задания от самите застрахователи.

            Към момента информационната система е завършена, осигурен е необходимия достъп на застрахователите и застрахователните посредници за издаване на полиците от системата и се извършва тестване на нейното функциониране в реални условия.

            На практика проектът е реализиран и информационната система функционира ефективно, поради което се правят настоящите предложения за промени в наредбата, с които се отчита постигнатият напредък и се определя крайният срок от който да започне издаването на полици – единствено и само чрез информационните системи на застрахователите. 

Проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Обществени консултации”. Проектът ще бъде изпратен за съгласуване на Асоциацията на българските застрахователи и Гаранционния фонд.

„РОЯЛ ТУРИНС” ЕООД е заличен от регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, заличи  „РОЯЛ ТУРИНС” ЕООД, гр. София,  от регистъра на застрахователните брокери по искане на дружеството.

Решение № 363 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД, гр. София, да не подлага на гласуване т. 2, т. 3 и т. 6 от дневния ред на свиканото на 30.06.2011 г. общо събрание на акционерите на дружеството. Посочените точки от дневния ред касаят обсъждане на въпроси и конкретни предложения за приемане на решения за одобряване на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството (ГФО) за 2010 г., одобряване на ГФО за 2010 г. и разпределянето на печалбата, както и за освобождаване на членовете на СД на дружеството за дейността им през 2010 г.

Решение № 364 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2011 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец април 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-април 2011 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 455 415 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 82 462 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 1,0 % в общото застраховане и ръст от 8,4 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор се отчита ръст от 0,3 %.

Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (43,1 %) и „Автокаско” (31,3 %) или общо 74,5 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 16,1 % от общия премиен приход.

Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2010 г. се отчита при по-голяма част от застраховките, като най-голямо е то по: „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Товари по време на превоз”, „Злополука” и „Летателни апарати”.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец април 2011 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 59 542 хил. лв. и формират 72,2 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 10,1 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 8 347 хил. лв.

Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховки „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, „Допълнителна застраховка”, „Женитбена и детска застраховка”, „Живот” и рента.

Брутният премиен приход към края на месец април 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 18 328 хил. лв., с което се наблюдава спад от  4,7 % на годишна база.

Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” с 32,5 % и  „Извънболнична медицинска помощ” с 23,7 %. 

Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 7 666 хил. лв. към края на април 2011 г., при 7 742 хил. лв. към края на същия период на 2010 г.,с което се отчита намаление  от 1,0 % на годишна база.

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.04.2011 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 201 072 при 191 567 към края на април 2010 г.

Решения от заседание на КФН от 15 юни 2011 г.

На свое заседание от 15 юни  2011 г. КФН взе следните решения:

 

1. Вписа емисия акции „Химснаб България” (предишно наименование „ЕМПИ” АД) АД, гр. София в размер на 2 443 810 лв., разпределена в 2 443 810 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 50 821 лв. на 2 494 631 лв. въз основа на осъществено преобразуване чрез вливане на „Екоел” ЕООД, „Химснаб” АД, „Софгеопроучване” ЕООД, „Казанлъшка мелница” ЕООД, „Бургаска мелница” ЕООД, „Мит 2003” ЕООД  и „Давид 202” АД в „ЕМПИ” АД.

2. Издаде одобрение на  „Сити Пропъртис” АДСИЦ за замяна на обслужващото дружество „ТМФ Сървисиз” ЕООД с „Фиск” ЕООД относно дейността по счетоводно обслужване

3. Одобри промяна в устава на „Валор Пропъртис” АДСИЦ

4. „Джи Ем Джи Брокерс” АД, гр. София, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на страните членки на Европейското икономическо пространство – Лихтенщайн, Исландия, Кипър, Люксембург, Финландия, Естония, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Словения, Швеция, Ирландия, Литва, Норвегия и Унгария.

5. „Дженерал Брокерс” АД, гр. София, уведоми КФН за намерението си да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на страните членки на Европейското икономическо пространство – Лихтенщайн, Исландия, Кипър, Люксембург, Финландия, Естония, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Словения, Швеция, Ирландия, Литва, Норвегия и Унгария.