Решения от заседание на КФН от 29 юни 2011 г.

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на ЗД „Евроинс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 8 815 167 броя обикновени акции, с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията от 1 лев и емисионна стойност 1.40 лева. Вписва емисията акции в публичния регистър.

2. Реши, че мерките, предприети от УД „Пайъниър Асет Мениджмънт” С.А., Люксембург отговарят на изискванията на ЗППЦК във връзка с намерението за осъществяване на публично предлагане на територията на Република България на дяловете на подфонд на Фондове „Пайъниър”: „Фондове „Пайъниър” – Руски акции”. Управляващото дружество „Пайъниър Асет Мениджмънт” С.А., Люксембург може да започне да предлага в Република България дяловете на управлявания от него нов подфонд на фондове „Пайъниър”: „Фондове „Пайъниър” – Руски акции”.

3. Издава одобрение на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, гр. София за замяна на обслужващото дружество „ТМФ Сървисиз” ЕООД с „Универс Консулт” ООД  относно дейността по счетоводно обслужване.

4. Одобри промяна в устава на „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, свързана с овластяване на СД във връзка с увеличаване на капитала на дружеството и емитиране на  емисия облигации.

5. Одобри промяна в устава на „Дебитум инвест” АДСИЦ, гр. София, свързана с начина на представляване на акционерите от страна на членове на СД.

6. Вписва емисия акции, издадени в резултат на увеличение на капитала на  „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, гр. Варна, от 650 000 лева на 682 500 лева. Емисията е в размер на 32 500 лева, разпределена в 32 500 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев.

7. Издава допълнителен лиценз на „Групама Застраховане” ЕАД за нов вид застраховка „Обща гражданска отговорност”.