Решения от заседание на КФН на 26.07.2016 г.

На заседанието си на 26.07.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Юръп Онлайн Трейд” ЕАД за отстраняване на непълноти и представяне на допълнителна информация.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Нео Лондон Капитал” ЕАД и вписва дружеството като емитент и посочената емисия (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Изпраща писмо до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за отстраняване на непълноти и несъответствия.
 
4. Приема на второ гласуване проект на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества.
 
5. Приема на второ гласуване проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
 
6. Издава разрешение на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. Варна, за освобождаване от задължение за размяна на обезпечения при вътрешногрупови транзакции, сключени между финансови контрагенти въз основа на условието на чл. 3, пар. 2, б. „а” от Регламент (ЕС) № 648/2012.
 
7. Възнамерява да спазва приетите от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) „Подготвителни насоки относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на застрахователните предприятия и разпространителите на застрахователни продукти”. Насоките можете да намерите на български и на английски език.
 
8. Прекратява образуваното производство за доброволно прекратяване на „Здравнозастрахователно дружество – Планета” ЕАД.
 
9. Уведомява компетентния орган на Република Италия за намерението на ЗК „Надежда” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.

Решения от заседание на КФН на 26.07.2016 г.

На заседанието си на 26.07.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Юръп Онлайн Трейд” ЕАД за отстраняване на непълноти и представяне на допълнителна информация.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Нео Лондон Капитал” ЕАД и вписва дружеството като емитент и посочената емисия (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Изпраща писмо до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за отстраняване на непълноти и несъответствия.
 
4. Приема на второ гласуване проект на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества.
 
5. Приема на второ гласуване проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
 
6. Издава разрешение на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. Варна, за освобождаване от задължение за размяна на обезпечения при вътрешногрупови транзакции, сключени между финансови контрагенти въз основа на условието на чл. 3, пар. 2, б. „а” от Регламент (ЕС) № 648/2012.
 
7. Възнамерява да спазва приетите от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) „Подготвителни насоки относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на застрахователните предприятия и разпространителите на застрахователни продукти”. Насоките можете да намерите на интернет страницата на КФН на български и на английски език.
 
8. Прекратява образуваното производство за доброволно прекратяване на „Здравнозастрахователно дружество – Планета” ЕАД.
 
9. Уведомява компетентния орган на Република Италия за намерението на ЗК „Надежда” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.

ESMA публикува предупреждение относно продажбата на спекулативни продукти на инвеститори на дребно

Днес Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува предупреждение относно продажбата на договори за разлики (CFD), бинарни опции и други спекулативни продукти към инвеститорите на дребно, които не са запознати с риска, които тези продукти носят. Също така предупреждението посочва регулаторните действия, предприети по отношение на няколко инвестиционни посредника на територията на Кипър.
 
Превод на Предупреждението за инвеститорите е публикувано на интернет страницата на КФН, на следния линк: http://www.fsc.bg/bg/evropeyski-vaprosi/preduprezhdeniya-kam-investitorite/

 Повече информация за дейността на ESMA в тази област, можете да намерите на следния адрес:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-warning-sale-speculative-products-retail-investors

Решения от заседание на КФН на 21.07.2016 г.

На заседанието си на 21.07.2016 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Пи Ар Си” АДСИЦ, съгласно решение, взето от извънредно събрание на акционерите на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
 
2. Издава разрешение на управляващо дружество „Аларик Кепитъл” АД за преобразуване чрез вливане на ДФ „Аврора Кепитъл – Балансиран” в „Аларик – Глобални Суровини”, организирани и управлявани от УД „Аларик Кепитъл” АД, гр. София.
 
 
3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ, съгласно решение на съвета на директорите на дружеството, взето на заседание. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
 
4. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъотвествия до „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, относно потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ.
 
 
5. Вписва клона на “JFD Brokers Ltd” във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
 
6. Изпраща писма до държавите членки на Европейски съюз: Австрия, Белгия, Република Чехия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния,  Словакия, Словения, Испания,  Швеция, и Република Хърватска, с които ги уведомява за намерението на В Брокер” EООД да извършва дейност по застрахователно посредничество
 
 
7. Изпращане на уведомление до компетентния орган на Република Румъния във връзка с изискана информация във връзка с Извършване на застрахователна дейност от „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД („ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД) при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния
 
 
8. Изпраща писмо до „Дженерали ЦИЕ Холдинг” Б.В., Кралство Нидерландия, с което да потвърждава, че е получено заявление относно планирано пряко вътрешногрупово придобиване на участие в размер на 99,78 % от капитала на „Дженерали Застраховане” АД  и уведомява заявителя, че срокът за произнасяне е 60 работни дни от датата на потвърждението.
 
 
9. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Решения от заседание на КФН на 21.07.2016 г.

На заседанието си на 21.07.2016 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Пи Ар Си” АДСИЦ, съгласно решение, взето от извънредно събрание на акционерите на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
 
2. Издава разрешение на управляващо дружество „Аларик Кепитъл” АД за преобразуване чрез вливане на ДФ „Аврора Кепитъл – Балансиран” в „Аларик – Глобални Суровини”, организирани и управлявани от УД „Аларик Кепитъл” АД, гр. София.
 
 
3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ, съгласно решение на съвета на директорите на дружеството, взето на заседание. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
 
4. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъотвествия до „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, относно потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ.
 
 
5. Вписва клона на “JFD Brokers Ltd” във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
 
6. Изпраща писма до държавите членки на Европейски съюз: Австрия, Белгия, Република Чехия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния,  Словакия, Словения, Испания,  Швеция, и Република Хърватска, с които ги уведомява за намерението на В Брокер” EООД да извършва дейност по застрахователно посредничество
 
 
7. Изпращане на уведомление до компетентния орган на Република Румъния във връзка с изискана информация във връзка с Извършване на застрахователна дейност от „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД („ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД) при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния
 
 
8. Изпраща писмо до „Дженерали ЦИЕ Холдинг” Б.В., Кралство Нидерландия, с което да потвърждава, че е получено заявление относно планирано пряко вътрешногрупово придобиване на участие в размер на 99,78 % от капитала на „Дженерали Застраховане” АД  и уведомява заявителя, че срокът за произнасяне е 60 работни дни от датата на потвърждението.
 
 
9. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Владимир Савов за промените в ЗППЦК: Колкото повече информация разкрива едно дружество, толкова по-високо е оценено то на борсата

На 22 юли 2016 г. се проведе семинар на тема: „Новите промени в ЗППЦК и ефектът им върху дейността на публичните компании и други емитенти на ценни книжа”. Участие в събитието взеха експерти от Комисията за финансов надзор (КФН), представители на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), на Българската фондова борса (БФБ), на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) и представители на всички заинтересовани дружества в сектора.

Семинарът беше открит от Владимир Савов, член на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. „Идеята на законодателя е, както европейския, така и българския, до известна степен да бъде намалена тежестта за разкриване на информация пред публичните дружества”, отбеляза Савов. Дружествата не са ограничени да продължат да разкриват информация по досегашния начин. „Практиката и изследванията показват, че колкото повече информация разкрива едно дружество, толкова по-високо е оценено то на борсата. Инвеститорите обичат да получават повече информация и възнаграждават публичните дружества, обикновено с по-високи пазарни оценки”, допълни Владимир Савов.

Експертите от КФН отговориха на всички въпроси от страна на представителите на сектора. Като акцент на семинара се наложи тезата, че публичните дружества трябва да преценят сами за себе си плюсовете и минусите, които им носи разкриването на информация на борсата.

До края на месеца ще бъдат направени промени в онлайн регистрите на КФН, които да помогнат на дружествата в подаването на документи към надзорния орган.

Информация на КФН във връзка с измененията и допълненията в ЗППЦК

С § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК (обн. ДВ, бр. 42 от 03.06.2016 г.) е въведено задължение разпоредбите на глава шеста „а” от ЗППЦК за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност  се регулира по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) от Комисията за енергийно и водно регулиране, както и за държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

За лицата по § 1д от ДР на ЗППЦК възникват задължения по реда на глава шеста „а” от ЗППЦК за публично разкриване на шестмесечни и годишни финансови отчети (индивидуални и консолидирани), както и тримесечни (индивидуални и консолидирани) уведомления за финансовото състояние, без да придобиват качеството на емитенти по смисъла на ЗППЦК.

Следва да се има предвид, че съгласно § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК задължения за разкриване на регулирана информация по глава шеста „а” от ЗППЦК не възникват за предприятия, които отговорят на два от следните критерии, посочени в § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК, а именно:

–   средна численост на персонала за годината – до 10 човека;
–   балансова стойност на активите към 31 декември, т.е. за 2016 г. към 31.12.2015 г. – до 700 000 лв.;
–   нетни приходи от продажби за годината – до 300 000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 100щ, ал. 1 от ЗППЦК изискванията относно формата на отчетите и уведомленията по тази глава, редът и начинът на предоставянето им на Комисията за финансов надзор (КФН), както и относно предоставянето на отчетите на разположение на обществеността, се определят с наредба.

На интернет страницата на КФН, в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации” е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация. В цитирания проект на нормативен акт е предвиден Раздел VII „Разкриване на информация за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и които не попадат в изключенията по §1д, ал. 2 ЗППЦК”. 

В чл. 41б, ал. 1 от проекта на наредба  се предвижда задължените лица по § 1д ДР ЗППЦК да представят на КФН информацията по чл. 41а от наредбата в електронен формат. Електронните документи се подписват с усъвършенстван електронен подпис от лица, надлежно представляващи лицата по §1д ДР ЗППЦК. В чл. 41б, ал. 2 от проекта на наредба е предвидено, лицата по §1д ДР ЗППЦК да разкриват на обществеността на територията на Република България информация по глава шеста „а” ЗППЦК,  като чл. 43а, ал. 1-4 се прилага съответно.

Към настоящия момент е в ход и процедура по изграждане на електронен портал, различен от системата е-Register на КФН (приложима за публичните дружества и емитентите), чрез който лицата по § 1д от ДР на ЗППЦК ще изпълняват задължението си за разкриване на информация. До изграждането на този портал задължените субекти по § 1д от ДР на ЗППЦК следва да разкриват информация на електронната поща на КФН – delovodstvo@fsc.bg.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2014 г. до 30.06.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -1,23 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2014 г. до 30.06.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0,92 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 1,77 на сто, а за ППФ съответно е 2,08 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 524-УПФ и № 525-ППФ от 15.07.2016 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Комисията за финансов надзор приключи в срок с процедурата по назначаване на независими външни експерти. Прегледът на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите започва по план и в срок на 15 юли 2016 г.

На свое заседание от 14 юли 2016 г. КФН взе решение, с което назначи независими външни експерти на пет застрахователи. С това процедурата по назначаване на независими външни експерти за извършване преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите приключи успешно и прегледите започват в срок и по план на 15 юли 2016г.

Решението е взето в съответствие с решение на Управляващия комитет (УК). УК извършва наблюдение и контрол на прегледите и включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – EIOPA, както и Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценна книжа и пазари – ESMA. Всички решения на КФН до този момент във връзка с организиране на процеса по прегледите са взети в пълно съответствие с решенията на УК.

Информация за назначените на 14 юли 2016 г. независими външни експерти може да бъде намерена в приложения файл на следния адрес: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/pregledi-na-pensionniya-i-zastrahovatelniya-sektor-v-balgariya-2016/

Периодични справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2016 г. на основание чл. 311, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховането, е обновен.

Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителния актуализиран формат, версия 27.06.2016 г., публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.