Одобрен е краткосрочен план за допълнително набиране на собствени средства на ЗД „КД ЖИВОТ”АД

Заместник председателят на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", Емил Атанасов, прие решение, с което одобри на ЗД „КД ЖИВОТ”АД, гр. София, краткосрочен план за допълнително набиране на собствени средства.
Решение 953 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Удължен е срокът за ликвидация на ЗК “София Инс” АД до 31.12.2010 г.

Заместник председателят на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", Емил Атанасов, прие решение, с което освободи от длъжност Илияна Георгиева в качеството й на ликвидатор на ЗК “София Инс“ АД и назначи Николина Цаковска-Цветкова. Удължи срока за ликвидация на ЗК “София Инс” АД до 31.12.2010 г.
Решение 949 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Андрей Александров е одобрен за изпълнителен директор на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”, гр. София

Заместник председателят на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", Емил Атанасов, прие решение, с което одобри Андрей Александров за изпълнителен директор на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”, гр. София.
Решение 948 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Списъци на застрахователи и застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България

Към 29 ноември 2009 г. се актуализираха списъците на застрахователите и застрахователните посредници от Европейския съюз, които желаят да извършват дейност в България. Те са нотифицирали КФН чрез съответните регулаторни институции в държавите, където са лицензирани.
Списъците може да намерите на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседанието на КФН на 27 ноември 2009 г.

На свое заседание от 27 ноември 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде разрешение за преобразуване чрез вливане на „Ей Ай Джи България застрахователно дружество” ЕАД в едноличния му собственик на капитала „Чартис Юръп” С.А., Франция (с предишно наименование „Ей Ай Джи Юръп” С.А.). Дружеството ще продължи да извършва своята дейност на територията на България чрез регистрирания си клон „Чартис Юръп” С. А.– клон България.

2. Определи размерът на вноската за Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането да не се променя, а именно да остане 8.50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство със сключена „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в България задължителната застраховка „Злополука” на пътниците по чл. 249, т.2 от Кодекса за застраховането, остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителната застраховка. Сроковете за превеждане на вноските по сметка на Гаранционния фонд са:
а) до 31.01.2010 г. за застраховките, сключени от 1.10.2009 г. до 31.12.2009 г.
б) до 30.04.2010 г. за застраховките, сключени от 1.01.2010 г. до 31.03.2010 г.
в) до 31.07.2010 г. за застраховките, сключени от 1.04.2010 г. до 30.04.2010 г.
г) до 31.10.2010 г. за застраховките, сключени от 1.07.2010 г. до 30.09.2010 г.
д) до 31.01.2011 г. за застраховките, сключени от 1.10.2010 г. до 31.12.2010 г.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2009 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и деветмесечието на 2009 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През третото тримесечие на 2009 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 31 836 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
Общо 28 350 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2009 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 21 957 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2009 г. са общо 78 290. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 57 620 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2009 г. може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Одобриха се изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОАД „ЦКБ-СИЛА”

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде решениe, с коeто одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОАД „ЦКБ-СИЛА” и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството.
Решениe 952 може да намерите в раздел „Административни документи”.

Управление „Осигурителен надзор” на КФН положи началото на сътрудничество и взаимодействие с представителите на попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Днес, 26 ноември, се проведе среща между зам.-председателя на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, експерти от управлението и представители на попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (съветите). Съветите са обществен орган, призван да представлява и защитава интересите на осигурените лица и на пенсионерите във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Сред основните функции, които изпълняват съветите са да следят за спазване на задълженията на пенсионноосигурителните дружества към осигурените лица и пенсионерите, да разглеждат жалби, молби и сигнали свързани с нарушения, да отправят питания и искания във връзка с тях, да съдействат за уреждане на възникнали спорове, да правят предложения за подобряване на дейността на дружествата и др. 
Срещата беше организирана от КФН, като предварително бяха изпратени въпросници до председателите на съветите с цел проучване на позициите им по редица важни проблеми, свързани със защитата на интересите на осигурените лица и пенсионерите. На срещата бе представен анализ на получените отговори и бе проведена дискусия. Изразените мнения ще бъдат от значение при изготвянето от страна на комисията на становища и предложения за необходими промени в нормативната уредба, при изпълнение на регулаторните й и надзорни правомощия, както и за подобряване на дейността на съветите.

Одобриха се изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Алианц България” АД и на ПОК „ДСК – Родина” АД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде решения, с които одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Алианц България” АД и на ПОК „ДСК – Родина” АД, както и на  управляваните от дружествата фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителните съвети на дружествата.
Решения 946 и 947 може да намерите в раздел „Административни документи”.

Одобрение на УД „КД Инвестмънтс” ЕАД, гр. София, за промяна в Правилата на ДФ „КД Акции България”

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател, управляващ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде решение № 945-ДФ/24.11.2009 г., с което  одобри  на УД „КД Инвестмънтс” ЕАД, гр. София, промяна в Правилата на ДФ  „КД Акции България”.

Решение 945 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".