Решения от заседание на КФН на 31.10.2019 г.


На заседанието си на 31.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Отписва „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД, гр. София, като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписва и издадената от дружеството емисия корпоративни облигации. 
 
2. Налага принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса“ АД, с която задължава „БФБ“ АД да спре окончателно извършването на сделки с акции, издадени от „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ (в ликвидация).
 
3. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ЕМ ДИ ЕМ 78“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до „Статус Имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за замяна на „Статус Имоти Мениджмънт“ ООД с „Агромениджмънт“ ООД като обслужващо дружество.
 
5. Изпраща писмо до Гаранционния фонд с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на проект на годишен бюджет на фонда за 2020 г.
 

Решения от заседание на КФН на 31.10.2019 г.


На заседанието си на 31.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Отписва „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД, гр. София, като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Отписва и издадената от дружеството емисия корпоративни облигации. 
 
2. Налага принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса“ АД, с която задължава „БФБ“ АД да спре окончателно извършването на сделки с акции, издадени от „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ (в ликвидация).
 
3. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ЕМ ДИ ЕМ 78“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до „Статус Имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за замяна на „Статус Имоти Мениджмънт“ ООД с „Агромениджмънт“ ООД като обслужващо дружество.
 
5. Изпраща писмо до Гаранционния фонд с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на проект на годишен бюджет на фонда за 2020 г.
 

Решения от заседание на КФН на 29.10.2019 г.

На заседанието си на 29.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове  „ЕФ Принсипал” и „ЕФ Рапид”.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество  „Актива Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Актива Високодоходен Фонд” и „Актива Балансиран Фонд“.
 
3. Одобрява Фросита Иванова Френкова-Сарафова за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД.
 
4. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
5. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
6. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
7. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
8. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "САНДИ БРОКЕР" ООД, „ЮРОПРИЗ“ ООД, „ВТИ БРOКЕРС“ ЕООД и „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
9. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
10. Открива административни производства за издаване на индивидуални административни актове за прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса“ АД във връзка с окончателното спиране на извършване на сделки с акции, емитирани от дружествата „САФ Магелан“ АД, „Кнезим“ АД и „Българска роза Пловдив“ (в ликвидация).
 
11. Изпраща уведомления до надзорните органи на Ирландия, Великобритания, Кипър и Малта относно намерението на инвестиционния посредник „Елана Трейдинг” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
12. Изпраща писмо до „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на дружеството.
 

Решения от заседание на КФН на 29.10.2019 г.

На заседанието си на 29.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове  „ЕФ Принсипал” и „ЕФ Рапид”.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество  „Актива Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Актива Високодоходен Фонд” и „Актива Балансиран Фонд“.
 
3. Одобрява Фросита Френкова-Сарафова за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД.
 
4. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
5. Утвърждава „МАЗАРС” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
6. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
7. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
8. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "САНДИ БРОКЕР" ООД, „ЮРОПРИЗ“ ООД, „ВТИ БРOКЕРС“ ЕООД и „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
9. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ПОЛИМЕКС ТРАНСПОРТ“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
10. Открива административни производства за издаване на индивидуални административни актове за прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса“ АД във връзка с окончателното спиране на извършване на сделки с акции, емитирани от дружествата „САФ Магелан“ АД, „Кнезим“ АД и „Българска роза Пловдив“ (в ликвидация).
 
11. Изпраща уведомления до надзорните органи на Ирландия, Великобритания, Кипър и Малта относно намерението на инвестиционния посредник „Елана Трейдинг” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
12. Изпраща писмо до „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на дружеството.
 

КФН работи за по-добра регулаторна и надзорна дейност

 

Анка Костова, директор "Връзки с обществеността и протокол" в Комисията за финансов надзор, гост в телевизия Bloomberg в предаването "Бизнес старт"
    Комисията за финансов надзор (КФН) през септември публикува списък с 30 страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на България предвид липсата на лиценз за това. Сред тях няма данни за български потребители.
    От КФН непрекъснато искаме да развиваме регулаторната и надзорна дейност, която осъществяваме, и най-вече да работим в защита на българските потребители. Целим и повишаване на финансовата грамотност сред потребителите, заяви Анка Костова, директор "Връзки с обществеността и протокол" в Комисията за финансов надзор, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
    "Относно защитата интереса на потребителите създадохме образователна брошура с партньорите от Българската асоциация на лицензираните посредници, с която обясняваме в 10 признака как да следим кои са инвестиционните посредници, които са лицензирани, и как да сме сигурни къде постъпват нашите инвестиции".
    "Един от основните показатели, които трябва да се съблюдават в дадена интернет страница, е секцията как да потърсим правата си", посочи Анка Костова.
    Тя посочи, че други чести явления, базирани на измама, са телефонно обаждане или търсене на контакт с потребителя чрез съобщение в социалните медии.
    "Трябва да се внимава и с договора. В един договор е важно наименованието на инвестиционния посредник, който е титуляр по договора. В страницата на КФН, в раздел "Регистри" може да се установи дали инвестиционният посредник е лицензиран. Важно е да се провери и банковата сметка и дали титулярът съвпада".
    Промените в Закона за пазарите на финансовите инструменти
    Анка Костова уточни, че една от основните промени в закона е, че всяко дружество с издадена емисия ценни книжа ще може да го регистрира в централен депозитар за ценни книжа в друга страна членка на ЕС. "Централният депозитар също така ще трябва да води единна регистрационна система, която да обобщава данните за притежателите на ценни книжа, издадени от български емитенти", подчерта тя.

Цялото видео можете да видите тук.

 

Решения от заседание на КФН на 24.10.2019 г.


На заседанието си на 24.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на Емил Славов Аспарухов и Константин Богданов Гавалюгов за членове на Съвета на директорите на управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД.
 
2. Заличава „ГРАФ 90“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
3. Заличава „Виртуал Сървисис“ ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 24.10.2019 г.


На заседанието си на 24.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на Емил Славов Аспарухов и Константин Богданов Гавалюгов за членове на Съвета на директорите на управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД.
 
2. Заличава „ГРАФ 90“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
3. Заличава „Виртуал Сървисис“ ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.

Комисията за финансов надзор и китайската Комисия за регулиране на банкирането и застраховането подписаха Меморандум за разбирателство и обмен на информация


    На 23 октомври 2019 г. Комисията за финансов надзор (КФН) и Комисията за регулиране на банкирането и застраховането в Китай (CBIRC) подписаха Меморандум за сътрудничество и обмен на информация. На двустранната среща, състояла се в сградата на Комисията, председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов и заместник-председателят на CBIRC – г-н Джу Шумин, официализираха споразумение за обмен на надзорната информация и засилване на сътрудничеството в областта на застрахователния надзор.
    Целта, която и двете страни си поставиха, е Меморандумът да установи процедура за сътрудничество между институциите с цел изпълнение на законовите функции и отговорности при регулирането и надзираването на застрахователния пазар.
    Бойко Атанасов, председател на КФН каза, че „За Комисията за финансов надзор един от основните стълбове на развитие е международното партньорство и сътрудничеството с визия за споделяне на добри практики. Радвам се, че подписаният Меморандум за сътрудничество с китайската Комисия за регулиране на банкирането и застраховането ще развие репутацията ни като още по-устойчив, гледащ в бъдещето и вярващ в партньорството надзорен орган. Наша е и задачата да създаваме и развиваме среда за прогрес на компаниите в небанковия финансов сектор и вярвам, че това е един от възможните начини да я реализираме.“
Memorandum
    Чрез този Меморандум за разбирателство КФН и CBIRC изразяват желанието си за партньорство на базата на взаимно доверие и разбирателство при осъществяване на надзор над трансграничните застрахователни дружества, както и да обменят и споделят информация при спазване на съответните законови разпоредби. Освен това, КФН и CBIRC ще полагат всички възможни усилия да се информират взаимно за всяко едно събитие, което потенциално би нарушило стабилността на поднадзорния субект, който има трансгранична дейност в съответната друга страна.
    Подписването на Меморандума е част от 70-тата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Китай. Сътрудничество между двата надзорни органи е и част от инициативата на Китай „16+1“, насочена към засилване и разширяване на сътрудничеството с шестнайсетте държави от Централна и Източна Европа /ЦИЕ/ – България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия. По време на седмата среща на върха "16+1" в София през 2018 година, провела се под българското Председателство на Съвета на ЕС, бе договорено сътрудничество в областта на инвестициите, транспорта, финансите, науката, образованието и културата.
 

Решения от заседание на КФН на 22.10.2019 г.

На заседанието си на 22.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Вианд“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на 83 796 броя акции (2.40%) от капитала на „Свинекомплекс Николово“ АД, с. Николово, община Русе, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд „ДСК Глобални защитни компании” (с предишно наименование „ДСК Имоти”).
 
3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.09.2017 г. до 30.09.2019 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълния текст на решения № 1138 – УПФ от 22.10.2019 г. и № 1139 – ППФ от 22.10.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния относно намерението на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД да извършва застрахователна дейност на територията на Румъния при условията на свобода на предоставяне на услуги по определени класове застраховки по Приложение № 1 от Кодекса за застраховането:
 • „Злополука /включително трудова злополука и професионални заболявания/”;
 • „Заболяване”;
 • „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/”;
 • „Товари по време на превоз” (включително стоки, багажи и др.);
 • „Пожар и природни бедствия“;
 • „Други вреди на имущество”;
 • „Обща гражданска отговорност”;
 • „Разни финансови загуби”;
 • „Помощ при пътуване (Асистанс)”.
5. Изпраща писмо до „ЛВГ БРОКЕР“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „AБРОКЕР” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 

Решения от заседание на КФН на 22.10.2019 г.

На заседанието си на 22.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Вианд“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на 83 796 броя акции (2.40%) от капитала на „Свинекомплекс Николово“ АД, с. Николово, община Русе, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд „ДСК Глобални защитни компании” (с предишно наименование „ДСК Имоти”).
 
3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.09.2017 г. до 30.09.2019 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълния текст на решения № 1138 – УПФ от 22.10.2019 г. и № 1139 – ППФ от 22.10.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи”.
 
4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Румъния относно намерението на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД да извършва застрахователна дейност на територията на Румъния при условията на свобода на предоставяне на услуги по определени класове застраховки по Приложение № 1 от Кодекса за застраховането:
 • „Злополука /включително трудова злополука и професионални заболявания/”;
 • „Заболяване”;
 • „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/”;
 • „Товари по време на превоз” (включително стоки, багажи и др.);
 • „Пожар и природни бедствия“;
 • „Други вреди на имущество”;
 • „Обща гражданска отговорност”;
 • „Разни финансови загуби”;
 • „Помощ при пътуване (Асистанс)”.

5. Изпраща писмо до „ЛВГ БРОКЕР“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до „AБРОКЕР” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.