Решения от заседание на КФН на 10.10.2019 г.


На заседанието си на 10.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на управляващо дружество (УД) „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“). Потвърждава проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на дялове, издадени от фонда. Вписва УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове и вписва „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“) като национален договорен фонд от отворен тип в регистрите на КФН. Вписва емисията дялове и борсово търгувания фонд „Expat Bulgaria Short SOFIX“ („Експат България Шорт Софикс“) като емитент в публичния регистър, воден от КФН.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, „Конкорд Фонд 2 – Акции“ и „Конкорд Фонд – 6 Облигации“.
 
3.От разгледаните до 10.10.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г., се допускат:
 

име
1. Александър Тотев
2. Петър Миланов
3. Адем Зърбаш
4. Теодор Симеонов
5. Радислав Симов
6. Дениз Хюсеин
име
1. Пламен Готев
2. Александър Тотев
3. Никола Ангелов
4. Калина Мейс
5. Петър Миланов
6. Анелия Петрова
7. Адем Зърбаш
8. Васил Стоянов
9. Николай Иванчев
10. Владимир Гурари
11. Вилизар Чупетловски
12. Велимира Георгиева
13. Георги Сираков
14. Мадлена Димитрова
15. Диляна Тодорова
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
4. Определи състава на изпитна комисия за провеждане на изпитите за брокери на финансови инструменти на 23.11.2019 г. и за инвестиционни консултанти на 24.11.2019 г.
 
5. Одобрява Свилен Стоянов за лице, осъществяващо функцията по вътрешен одит на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
6. Одобрява Владимир Ралчев за прокурист на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
7. Одобрява извършването на пряко придобиване от „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД на 100% квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
8. Одобрява Чаба Наги (Csaba Nagy) за член на Надзорния съвет на „Пенсионно осигурителна компания ДСК-Родина“ АД.
 
9. Заличава „ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
10. Отписва договорен фонд „Астра Динамик” (в ликвидация), управляван от управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД и издадената от него емисия дялове от регистрите, водени от КФН.
 
11. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РАЗВИТИЕ“ ЕООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
12. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД да извършва дейност на територията на Италия при условията на свобода на представяне на услуги по класовете застраховки: „Животозастраховане”, „Злополука” и „Заболяване” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането.
 
13. Изпраща уведомления до компетентните органи на Кралство Белгия, Република Германия и Република Франция относно намерението на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да извършва дейност по класа застраховки „Гаранции” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховане на територията на техните държави при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
14. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "Виртуал Сървисис" ООД, "Г ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " ЕООД, "ГОНС" ЕООД,  "ГРАФ 90" ЕООД, "ГРЕЙТ АУТО" АД и "ДГ ФИНАНС" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 08.10.2019 г.


 
На заседанието си на 08.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Селин Едит Болар за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор и Оливие Луис Жорж Пекьо за член на Съвета на директорите на “ЗАД ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „ДСК Алтернатива”, „ДСК Алтернатива 1“ и „ДСК Алтернатива 2“.
 
3. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции от дружествата „Солид Инвест” АДСИЦ (в ликвидация), „Алфа Пропърти 1“ АДСИЦ (в ликвидация), „Маунтин Парадайс Инвест” АДСИЦ (в ликвидация), „Глобекс Истейт Фонд“ АДСИЦ (в ликвидация) и „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ (в ликвидация).
 
4.  Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.
 
5. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД.
 
6. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
7. Заличава „СИС ТЕХ ИНС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.
 
8. Уведомява компетентните надзорни органи на Австрия, Германия, Белгия, Гърция, Румъния, Италия и Испания относно намерението на застрахователния брокер „ЛЕГИОН БРОКЕР” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на техните държави.
 
9. Уведомява Националната банка на Белгия, че Euroclear Bank SA, Belgium, може да започне да предлага на територията на Република България услуги като централен депозитар на ценни книжа при условията на свободно предоставяне на услуги.
 
10. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "КВ 11" ЕООД, "КЕЙ БИ БРОК" ЕООД и "КЛАСИКТУР" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.

11. Изпраща писмо до „Булфинанс Инвестмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да придобие квалифицирано участие в управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД.

Решения от заседание на КФН на 08.10.2019 г.


 
На заседанието си на 08.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Селин Болар за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор и Оливие Луис Пекьо за член на Съвета на директорите на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „ДСК Алтернатива”, „ДСК Алтернатива 1“ и „ДСК Алтернатива 2“.
 
3. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса“ АД във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции от дружествата „Солид Инвест” АДСИЦ (в ликвидация), „Алфа Пропърти 1“ АДСИЦ (в ликвидация), „Маунтин Парадайс Инвест” АДСИЦ (в ликвидация), „Глобекс Истейт Фонд“ АДСИЦ (в ликвидация) и „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ (в ликвидация).
 
4.  Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.
 
5. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” АД.
 
6. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД.
 
7. Заличава „СИС ТЕХ ИНС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.
 
8. Уведомява компетентните надзорни органи на Австрия, Германия, Белгия, Гърция, Румъния, Италия и Испания относно намерението на застрахователния брокер „ЛЕГИОН БРОКЕР” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на териториите на техните държави.
 
9. Уведомява Националната банка на Белгия, че Euroclear Bank SA, Belgium, може да започне да предлага на територията на Република България услуги като централен депозитар на ценни книжа при условията на свободно предоставяне на услуги.
 
10. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "КВ 11" ЕООД, "КЕЙ БИ БРОК" ЕООД и "КЛАСИКТУР" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.

11. Изпраща писмо до „Булфинанс Инвестмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да придобие квалифицирано участие в управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД.

Решения от заседание на КФН на 03.10.2019 г.


На заседанието си на 03.10.2019 г. КФН реши:
 
1. От разгледаните до 03.10.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г., се допускат:
 
име
1. Милена Рашкова Луканова
2. Веселин Димитров Бекяров
3. Живко Стоянов Стоянов
4. Йосиф Николаев Муцков
5. Драгостин Стойчев Вълчев
6. Димитър Димитров Шуйцов
7. Гергана Миленова Петкова
8. Мариела Атанасова Цонкова
9. Стоян Борисов Георгиев
10. Диана Стоянова Крумова
11. Николай Николов Гюров
12. Пресиян Николаев Иванов
13. Иво Милчев Иванов
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г., се допускат:
 
име
1. Татяна Петрова Колева
2. Камен Огнянов Кънев
3. Петър Николаев Николов
4. Даниел Николаев Андреев
5. Георги Василев Попов
6. Димитър Руменов Коев
7. Албена Анкова Иванова
8. Георги Кирилов Кирилов
9. Александър Бориславов Николов
10. Петър Стоянов Табанов
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
2. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Джулия Сашева Кацарова.
 
3. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕМ 2009" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕКСАЛ ФЛИЙТ КАРС" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
5. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕВО ТРЕЙДИНГ" ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ИВИЕМ КОНСУЛТ" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 

Решения от заседание на КФН на 03.10.2019 г.


На заседанието си на 03.10.2019 г. КФН реши:
 
1. От разгледаните до 03.10.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г., се допускат:
 
име
1. Милена Луканова
2. Веселин Бекяров
3. Живко Стоянов
4. Йосиф Муцков
5. Драгостин Вълчев
6. Димитър Шуйцов
7. Гергана Петкова
8. Мариела Цонкова
9. Стоян Георгиев
10. Диана Крумова
11. Николай Гюров
12. Пресиян Иванов
13. Иво Иванов
име
1. Татяна Колева
2. Камен Кънев
3. Петър Николов
4. Даниел Андреев
5. Георги Попов
6. Димитър Коев
7. Албена Иванова
8. Георги Кирилов
9. Александър Николов
10. Петър Табанов
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.

2. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Джулия Кацарова.
 
3. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕМ 2009" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕКСАЛ ФЛИЙТ КАРС" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
5. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕВО ТРЕЙДИНГ" ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ИВИЕМ КОНСУЛТ" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 

Комисията за финансов надзор уважи Деня на застрахователя и наградите “Застрахователи на обществото”

На 01 октомври застрахователният сектор отпразнува своя професионален празник – Деня на застрахователя. Комисията за финансов надзор бе представена на събитието по повод празника от г-жа Илиана Христова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и от г-жа Диана Йорданова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”.
Г-жа Христова заедно с председателите на Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на застрахователните брокери – г-н Константин Велев и г-н Николай Здравков поднесоха поздравления към всички работещи в застрахователния сектор.

На събитието бяха връчени и наградите „Застрахователи за обществото“, с които се отличават добри примери в застраховането, насочени към корпоративната устойчивост и отговорност.

Г-жа Илиана Христова връчи първата награда на Коста Чолаков – главен изпълнителен директор на ДЗИ за мобилно приложение E-SOS, което дава възможност за връзка с екипите на 112 или друг контакт в личния телефон чрез бутона SOS, в случай на нужда.

Останалите отличени бяха:

II място:

  • ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”: Национална верига ученически мини-волейбол турнири „Малки великани“ за Купата на Булстрад
  • Алианц България: Allianz World Run – Allianz Bulgaria Team Run

III място:

  • „ЗД Евроинс „АД : Летен рехабилитационен лагер за двадесет деца с физически увреждания, пребиваващи в Комплекс за социални услуги за деца с увреждания – гр. Самоков.
  • Ай енд Джи Иншурънс Брокерс ООД: „СТАНИ БЕЗОПАСЕН НА ПЪТЯ С АЙ ЕНД ДЖИ БРОКЕРС“.

Доставчиците на интернет мрежи и услуги следва да спрат достъпа до 30 интернет страници в срок до 24 часа


На свое заседание от 26.09.2019 г. КФН взе решение да изпрати искане до Председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение на КФН № 1045-ИП/17.09.2019 г. и чрез които в срок до 20.09.2019 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги;
Председателят на Софийски районен съд разпореди на всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на интернет страницата на КФН (01.10.2019 г.), да спрат достъпа от територията на Република България до 30-те изрично посочени в искането на КФН интернет страници.
Преустановяването на достъпа до описаните интернет страници се налага от факта, че чрез същите се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България.
Разпореждането на Председателя на Софийски районен ведно с интернет страниците, достъпът до които следва да бъде преустановен, може да намерите в прикачения файл.

Решения от заседание на КФН на 01.10.2019 г.


На заседанието си на 01.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Ди Ви Баланс”.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „Eкспат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на Борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“.
 
3. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” АД.
 
4. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на "Застрахователно дружество ЕИГ Ре" ЕАД.
 
5. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на ЗД „БУЛ ИНС” АД.
 
6. Заличава „МАРТИКА“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ДОН АЛБЕРТО" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Емил Аспарухов и Константин Гавалюгов за членове на Съвета на директорите на дружеството.
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 01.10.2019 г.


На заседанието си на 01.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Ди Ви Баланс”.
 
2. Издава одобрение на управляващо дружество „Eкспат Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на Борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“.
 
3. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” АД.
 
4. Утвърждава „МАЗАРС“ ООД и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на "Застрахователно дружество ЕИГ Ре" ЕАД.
 
5. Утвърждава „Ейч Ел Би България” ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на ЗД „БУЛ ИНС” АД.
 
6. Заличава „МАРТИКА“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ДОН АЛБЕРТО" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
8. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ВИЗА ЦЕНТЪР" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Емил Аспарухов и Константин Гавалюгов за членове на Съвета на директорите на дружеството.
 
 
 

Данни за застрахователния пазар към 31.07.2019 г.

    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец юли 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.