Решения от заседание на 30.08.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „КМ Грийн Енерджи фонд“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 22 499 998 броя обикновени, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100032082, и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 13 335 870 лева на 35 835 868 лева.

2. Издава одобрение на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (посредническа дейност при продажба на недвижими имоти) на „Явлена“ ЕООД като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Издава одобрение на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД на вътрешногрупово споразумение за аутсорсинг на IT услуги, сключено с Allianz Technology SE.

4. Издава одобрение на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД на вътрешногрупово споразумение за аутсорсинг на IT услуги, сключено с Allianz Technology SE.

5. Издава одобрение на ЗАД „ЕНЕРГИЯ” АД на вътрешногрупово споразумение за аутсорсинг на IT услуги, сключено с Allianz Technology SE.

6. Вписва „ЛЕО БРОКЕР“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Прекратява, по искане на заявителя, производство за вписване на „БАЛКАН ИНШУРЪНС БРОКЕРС” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Еф Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

Решения от заседание на 25.08.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава забрана за публикуване на предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., Кралство Нидерландия, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД, гр. София, на 14 416 броя акции (0,75%) от капитала на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Не издава забрана за публикуване на предложение от „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., Кралство Нидерландия, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД, гр. София, на 117 броя акции (2,34%) от капитала на „Електрохолд Продажби“ AД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции, които ще бъдат издадени от „Интеркапитал Груп“ АД, гр. София, одобрен от КФН с Решение № 717-Е от 28.09.2021 г.

4. Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Експат Природни Ресурси”.

Вписва ДФ „Експат Природни Ресурси” в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН.

Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „Експат Природни Ресурси“.

5. От разгледаните до 25.08.2022 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 12 и 13 ноември 2022 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 12 ноември 2022 г., се допускат: Иван Иванов, Мартин Симов и Шукри Шукри. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 13 ноември 2022 г., се допускат: Иван Иванов и Светослав Иванов. Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им. Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 04.11.2022 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

Съобщение до емитентите на ценни книжа

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на 6-месечен консолидиран финансов отчет за първо полугодие на 2022 г. пред КФН и обществеността изтича на 29.08.2022 г.  Съгласно чл. 100о, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 60 дни от края на шестмесечието.

Консолидираният финансов отчет, обхващащ първите 6 месеца от 2022 г.,  се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Същият се разкрива и на обществеността в законоустановения срок, а именно до 29.08.2022 г. включително, по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

Решения от заседание на 23.08.2022 г.

На заседанието си на 23.08.2022 ф. КФН реши:

1. Одобрява Изабел Бугърс за член на надзорния съвет на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и съответно на „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.

2. Одобрява Прасун Сингхал за член на съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

3. Одобрява представения нов устав на „Зенит Имоти“ АДСИЦ, гр. Пловдив, който ще бъде предложен за приемане на общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Издава разрешение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за извършване на дейност по управление на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 8 Алтернативeн Инвестиционен фонд“ АД.

Вписва „Конкорд Фонд – 8 Алтернативeн Инвестиционен фонд“ АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

Издава одобрение на промени в Програмата за дейността на ЛУАИФ „Конкорд Асет Мениджмънт” АД.

5. Издава разрешение на управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД за преобразуване чрез вливане на договорен фонд (ДФ) „Астра Баланс” в ДФ „Астра Кеш Плюс”, организирани и управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.

6. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 23.09.2022 г. включително.

7. Вписва “ТЕ Ресурс“ ООД и “ТИП ИН“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

8. Изпраща писмо до „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване изпълнителен директор на дружеството.

Решения от заседание на 18.08.2022 г.

На заседанието си на 18.08.2022 г. КФН реши:

1. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 19.09.2022 г. включително.

2. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“, „Професионален пенсионен фонд ОББ“ и „Универсален пенсионен фонд ОББ“.

3. Спазва в надзорната си практика Насоките относно критерии за ОПС за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа (EBA/GL/2018/09), издадени от Европейския банков орган.

4. Спазва в надзорната си практика Насоките относно критериите за ОПС за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа (EBA/GL/2018/08), издадени от Европейския банков орган.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2022 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2022 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 30.06.2022 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2022 г. е 4 887 661 души, като нараства спрямо 30.06.2021 г. с 1,23 на сто.

Към 30.06.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 18 477 927 хил. лв. В сравнение с 30.06.2021 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 0,05 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 30.06.2022 г. са общо 6 659, от които 723 пенсионери и 5 936 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото полугодие на 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 513 хил. лв. за пенсии, 5 956 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 39 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първите шест месеца на годината възлизат на 143 355 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 37 461 хил. лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2022 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 30.06.2022 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи.

Препоръчителна литература за подготовка за изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че е публикуван списък с препоръчителна литература за подготовка за изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 г. – 22.10.2022 г.

Списъкът е достъпен на интернет страницата на КФН в раздел Застрахователна дейност/ Изпити за правоспособност/ Изпити за актюери/ Октомври 2022 и раздел Осигурителна дейност/ Изпити за правоспособност/ Изпити за актюери/ Октомври 2022.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

За периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г. в КФН са получени 20 (двадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През периода са постъпили уведомления относно намерението на 2 (две) застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС да  извършват трансгранична дейност на територията на Република България. За периода не са постъпвали уведомления за оттегляне на намерението на застрахователи със седалище в държава членка да извършва дейност на територията на Република България. Към края на м. юли 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 419 (четиристотин и деветнадесет) дружества.

За периода от 01.07.2022 г. – 31.07.2022 г. в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 7 (седем) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги за същия период, са получени по отношение на 6 (шест) застрахователни посредници.  В резултат на това, към края на м. юли 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, се увеличава до 2 097 (две хиляди деветдесет и седем).

През м. юли 2022 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на местни застрахователи да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. юли 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 17 (седемнадесет).

За периода 01.07.2022 г. – 31.07.2022 г. КФН е изпратила едно уведомление до националния компетентен орган на Република Гърция относно намерението на един застрахователен брокер да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги. В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 60 (шестдесет).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на 11.08.2022 г.

На заседанието си на 11.08.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Стефан Атанасов, Ромил Златанов и Георги Георгиев за членове на съвета на директорите на „Зенит имоти“ АДСИЦ.

2. Одобрява Красимир Христов за член на надзорния съвет на „БАЕЗ“ ЕАД.

3. Одобрява Кремена Патева-Петкова за член на съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

4. Одобрява Милена Пенева за член на управителния съвет на „ЗАД Армеец“ АД.

5. Одобрява Антон Симеонов за член на съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.

6. Одобрява Максим Колев за изпълнителен директор и член на управителния съвет, и Юри Копач, Пламен Шинов, Петър Аврамов и Пламен Ялъмов за членове на управителния съвет на Гаранционния фонд.

7. Признава придобитата от Степан Сьомков квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

8. Признава придобитата от Никола Веселинов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

9. Изпраща писмо до “ТЕ Ресурс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.