Комисията за финансов надзор стартира инициативата „Супер силата на младия инвеститор“

Близо 200 ученици участваха в инициативата на Комисията за финансов надзор „Супер силата на младия инвеститор“, посветена на превенция на риска при използването на инвестиционни продукти на финансовите пазари. С инициативата Комисията за финансов надзор цели да установи както добри партньорски взаимоотношения с училищата, така и да допринесе за повишаването на финансовата грамотност на зрелостниците, някои от които с целенасочен интерес в сферата на капиталовите пазари и бъдещи инвеститори.

Първи в пилотните събития се включиха подрастващите от 11-те и 12-те класове на Националната финансово-стопанска гимназия, Националната търговско-банкова гимназия и Националната природо-математическа гимназия.

Учениците бяха запознати с базови понятия от света на инвестициите, новите технологии и интегрираните финансови решения. Как функционира българската фондова борса, какво се крие зад абревиатурите DLT и NTF, какво представляват биткойн, криптовалутите, квантовите компютри, какви са рисковете и как се реагира когато се установят, са само част от темите, които с интерес бяха дискутирани заедно с преподавателите и техните възпитаници от гимназиалните класове.

„Комисията за финансов надзор е институция, пряко ангажирана в процеса за повишаване финансовата грамотност на обществото, в частност на младите хора. В ролята ни на регулатор, който създава условия за сигурност и стабилност на финансовите пазари, това остава един от нашите стратегически приоритети, заедно със защитата на потребителите и укрепването на общественото доверие в капиталовия пазар. Започвайки поетапно подготовката на подрастващите за срещата им с дигиталната финансова реалност и иновациите в сферата на инвестициите, ние създаваме основата за това доверие“, сподели Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор.

            „Супер силата на младия инвеститор“ ще продължи да се реализира, като обхване всички училища, заявили своя интерес да се включат в инициативата.

Данни за застрахователния пазар към 31.05.2022 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец май 2022 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”.

Данни за застрахователния пазар към 30.04.2022 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец април 2022 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”.

Решения от заседание на 09.08.2022 г.

На заседанието си на 09.08.2022 г. КФН реши:

1. Вписва емисия варанти, издадена от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 98 090 800 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева за един брой, с ISIN код BG9200002228, които дават право на притежателите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1 лев за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които дружеството ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.

2. Одобрява Любомир Янков за прокурист на управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД.

3. Издава одобрение на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за делегиране на функцията по оценяване на част от активите на алтернативен инвестиционен фонд „Конкорд Фонд – 8 Алтернативeн Инвестиционен фонд“ АД на „Велинов-Консулт” ЕООД и на инж. Максим Ставрев.

4. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията към дейността на пазарните оператори.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

5. Отписва, по искане на заявителя, договорен фонд (ДФ) „Аркус Балансиран“ и ДФ „Аркус Динамичен“, управлявани от управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, както и издадените от договорните фондове емисии дялове, от водените от КФН регистри.

6. Отписва, по искане на заявителя, договорен фонд „Глобал Опортюнитис”, управляван от управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД, както и издадената от фонда емисия дялове, от водените от КФН регистри.

Решения от заседание на 02.08.2022 г.

На заседанието си на 02.08.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от „Черноморски Холдинг“ АД, гр. Бургас.

Емисията е в размер до 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 4 лева и емисионна стойност 21 лева всяка една, с ISIN код BG1100069985, и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Телематик Интерактив България“ АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 8 640 012 лева, разпределени в 8 640 012 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100014213 и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 4 320 006 лева на 12 960 018 лева.

3. Одобрява Евгени Недев и Николай Механджийски за членове на съвета на директорите и Наталия Петрова за прокурист на инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД.

4. Одобрява представените промени в устава на „Люк” АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Одобрява представените Правила за управление на риска на „Зенит Имоти“ АДСИЦ, гр. Пловдив, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството.

6. Издава разрешение, по искане на заявителя, за прекратяване на договорен фонд (ДФ) „Инвест Диверсифициран Фонд“, управляван от управляващо дружество (УД) „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД. Отнема издаденото на УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД разрешение за организиране и управление на ДФ „Инвест Диверсифициран Фонд“.

Открито изслушване относно предложените изменения на насоките относно изискванията за управление на продукта по MIFID II

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е публикувал Консултативен документ във връзка с прегледа и изменението на Насоките относно изискванията за управление на продукта по MiFID II. В тази връзка ESMA ще проведе открито изслушване онлайн на 14 септември 2022 г. от 11:30 ч. до 13:30 ч. Целта на консултативния документ и изслушването е да се съберат мнения и качествена/количествена информация, които заинтересованите страни биха могли да имат по темата, и съответно да бъдат взети предвид в изменението на насоките.

Обратна връзка по консултацията може да бъде подадена до 7 октомври 2022 г. Крайният срок за регистриране за откритото изслушване е краят на деня на 12 септември 2022 г.

Регистрацията може да бъде направена на следния линк: https://www.esma.europa.eu/press-news/hearings/open-hearing-consultation-review-mifid-ii-product-governance-guidelines