ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“/ не разполага с лиценз на инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности


Дружество с наименование ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“ не разполага с издаден лиценз да извършва дейност като инвестиционен посредник, респективно да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности. С оглед на това ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“/  няма право да получава парични суми от лица с цел инвестирането им във финансови инструменти. Електронната страница, която се свързва с горепосоченото дружество е: https://postgroup.bg/

КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни  дейности.

Актуален списък с дружествата, които НЯМАТ лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България можете да намерите тук.

Решения от заседание на КФН на 30.01.2020 г.


На заседанието си на 30.01.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна. Емисията е в размер на 900 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 20 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2.Приема на първо гласуване проект на Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 02.03.2020 г. включително).
 
3. Допълва издадения лиценз на „Групама Застраховане“ ЕАД по клас застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ с нов риск: „Всяка щета или загуба, нанесена на сухопътни превозни средства, различни от моторни превозни средства“.
 
4. Изпраща писмо до „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ)” ЕАД с искане за информация и документи във връзка с издаване на допълнителен лиценз по клас застраховка „Гаранции“.
 
5. Изпраща писмо до ЗД „Евроинс” АД с искане да уточни намерението си относно извършването на дейност по определени класове застраховки на територията на Кралство Нидерландия при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
6. Изпраща нотификационно писмо до надзорния орган на Република Франция (ASPR) относно оттегляне на уведомлението от ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД  за извършване на дейност по застраховка „Гаранции” на територията на Република Франция при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 30.01.2020 г.


На заседанието си на 30.01.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна. Емисията е в размер на 900 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 20 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2.Приема на първо гласуване проект на Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. (Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 02.03.2020 г. включително).
 
3. Допълва издадения лиценз на „Групама Застраховане“ ЕАД по клас застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ с нов риск: „Всяка щета или загуба, нанесена на сухопътни превозни средства, различни от моторни превозни средства“.
 
4. Изпраща писмо до „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (БАЕЗ)” ЕАД с искане за информация и документи във връзка с издаване на допълнителен лиценз по клас застраховка „Гаранции“.
 
5. Изпраща писмо до ЗД „Евроинс” АД с искане да уточни намерението си относно извършването на дейност по определени класове застраховки на територията на Кралство Нидерландия при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
6. Изпраща нотификационно писмо до надзорния орган на Република Франция (ASPR) относно оттегляне на уведомлението от ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД  за извършване на дейност по застраховка „Гаранции” на територията на Република Франция при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 28.01.2020 г.


На заседанието си на 28.01.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Ди Ви Евробонд” чрез вливане в ДФ „Ди Ви Баланс”.
 
2. Отписва „Техноимпортекспорт“ АД, гр. София, като емитент и издадената от дружеството емисия корпоративни облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ (в ликвидация) и „Българска роза Пловдив“ АД (в ликвидация) като публични дружества, както и издадените от дружествата емисии ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.  
 
4. Заличава „НТК" ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.  
 
5. Заличава 12 застрахователни агенти: „АВАНГАРД – ДХ” ЕАД, „АГЕС – 17 ГРУП” ЕООД, „АЛЕКС ХОУП” ЕООД, „АЛКРИС КОМЕРС” ЕООД, „Брайт Старс” ЕООД, „БУЛТЕК 2009” ООД, ЕТ „КАМИ-Г – КАМЕЛИЯ МИЛЕВА”, „СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД, „ТРЪК 4 Ю" ЕООД, ЕТ "ВЛАМИ – ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ", ЕТ „АНДЖИ – ЙОНКО ПЕТКОВ" и „НОМЕР 8" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 27.02.2020 г. включително).
 
7. Прекратява производствата по регистрация на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“ ЕООД и на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПРОСПЕРИТЕТ“ ЕООД като дружества, които могат да провеждат изпити за професионална квалификация на застрахователните брокери, по искане на самите дружества.
 
8. Изпраща уведомление до Германския надзорен орган (BaFin) относно намерението на управляващото дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД да започне публично предлагане на дялове на договорен фонд (ДФ) „Актива Високодоходен Фонд” и ДФ „Актива Балансиран Фонд“ на територията на Федерална република Германия.
 
9. Изпраща писмо до Национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в Правилата за оценка и управление на риска и на Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на дружеството.
 
10. Изпраща писма до „АЙ ВИ ЕМ ИНС БРОКЕР" ООД, „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД и до „ОФИС-БЪЛГАРИЯ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаването на дружествата от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.  
 
 

Решения от заседание на КФН на 28.01.2020 г.


На заседанието си на 28.01.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Ди Ви Евробонд” чрез вливане в ДФ „Ди Ви Баланс”.
 
2. Отписва „Техноимпортекспорт“ АД, гр. София, като емитент и издадената от дружеството емисия корпоративни облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Отписва „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ (в ликвидация) и „Българска роза Пловдив“ АД (в ликвидация) като публични дружества, както и издадените от дружествата емисии ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.  
 
4. Заличава „НТК" ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.  
 
5. Заличава 12 застрахователни агенти: „АВАНГАРД – ДХ” ЕАД, „АГЕС – 17 ГРУП” ЕООД, „АЛЕКС ХОУП” ЕООД, „АЛКРИС КОМЕРС” ЕООД, „Брайт Старс” ЕООД, „БУЛТЕК 2009” ООД, ЕТ „КАМИ-Г – КАМЕЛИЯ МИЛЕВА”, „СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД, „ТРЪК 4 Ю" ЕООД, ЕТ „ВЛАМИ – ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВ", ЕТ „АНДЖИ – ЙОНКО ПЕТКОВ" и „НОМЕР 8" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.
(Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 27.02.2020 г. включително).
 
7. Прекратява производствата по регистрация на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ“ ЕООД и на „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПРОСПЕРИТЕТ“ ЕООД като дружества, които могат да провеждат изпити за професионална квалификация на застрахователните брокери, по искане на самите дружества.
 
8. Изпраща уведомление до Германския надзорен орган (BaFin) относно намерението на управляващото дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД да започне публично предлагане на дялове на договорен фонд (ДФ) „Актива Високодоходен Фонд” и ДФ „Актива Балансиран Фонд“ на територията на Федерална република Германия.
 
9. Изпраща писмо до Национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в Правилата за оценка и управление на риска и на Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на дружеството.
 
10. Изпраща писма до „АЙ ВИ ЕМ ИНС БРОКЕР" ООД, „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД и до „ОФИС-БЪЛГАРИЯ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаването на дружествата от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.  
 
 

Данни за застрахователния пазар към 30.11.2019 г.


Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края на месец ноември 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През м. декември 2019 г. са получени две уведомления за застрахователни дружества, които заявяват намерение за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. Към 31.12.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 640.
    За периода 01.12.2019 г. – 31.12.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 10 (десет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 2 (два) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2603.
    През месец декември 2019 г. КФН е изпратила уведомление относно намерението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да разшири дейността си територията на Кралство Испания при условията на свободата на предоставяне на услуги с клас  15 „Гаранции“.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.12.2019 г. – 31.12.2019 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46.  

    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН на 23.01.2020 г.


На заседанието си на 23.01.2020 г. КФН реши:
 
1.  Вписва емисия акции, издадена от „Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа на КФН с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 1 149 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 1 799 999 лева.
 
2. Отписва „САФ Магелан“ АД, гр. София, и „Кнезим“ АД, гр. Кнежа, като публични дружества и издадените от дружествата емисии акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. 
 
3. Заличава 10 застрахователни агенти: „ТУРИСТ КОМЕРС” ЕООД, „МИРРА БАЛКАНИКА ГРУП” ЕООД, „Н. Т. РЕВЕНТОН” ЕООД, „РОКАДО – 2” ЕООД, „НКВ ИНС” ЕООД, „П2 КОНСУЛТ” ЕООД, „ПРОГРЕС М 2000” ЕАД, „РЕЙС АРТ” ООД, „СЕЙНТ ИЛЕВЪН” EООД и „СИГНАЛ” EООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Прекратява производство за потвърждаване на проспект на Европейския съюз за растеж за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от “ЛКСИР“ ЕАД, гр. София, по искане на дружеството.
 
5. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „ЕВРО-ФИНАНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Иван Влаев и Десислава Анева за членове на съвета на директорите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 23.01.2020 г.


На заседанието си на 23.01.2020 г. КФН реши:
 
1.  Вписва емисия акции, издадена от „Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа на КФН с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 1 149 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 1 799 999 лева.
 
2. Отписва „САФ Магелан“ АД, гр. София, и „Кнезим“ АД, гр. Кнежа, като публични дружества и издадените от дружествата емисии акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. 
 
3. Заличава 10 застрахователни агенти: „ТУРИСТ КОМЕРС” ЕООД, „МИРРА БАЛКАНИКА ГРУП” ЕООД, „Н. Т. РЕВЕНТОН” ЕООД, „РОКАДО – 2” ЕООД, „НКВ ИНС” ЕООД, „П2 КОНСУЛТ” ЕООД, „ПРОГРЕС М 2000” ЕАД, „РЕЙС АРТ” ООД, „СЕЙНТ ИЛЕВЪН” EООД и „СИГНАЛ” EООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Прекратява производство за потвърждаване на проспект на Европейския съюз за растеж за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от “ЛКСИР“ ЕАД, гр. София, по искане на дружеството.
 
5. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „ЕВРО-ФИНАНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Иван Влаев и Десислава Анева за членове на съвета на директорите на дружеството.

Владимир Савов, член на КФН, се оттегли предсрочно от поста си, за да поеме позиция в международен план


Днес, 22 януари 2020 г., 44-тото Народно събрание гласува прекратяване на мандата на члена на Комисията за финансов надзор (КФН) – г-н Владимир Савов. Той подаде молбата си за предсрочно оттегляне от поста на 20-ти януари. Оттеглянето му се случва преди края на шестгодишния му мандат. Г-н Владимир Савов, като член на Комисията, подпомагаше политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.
 
Г-н Савов ясно заяви мотивите за решението си, които са на основа бъдещо развитие в сферата на стратегическото управление. В новия си професионален път той ще поеме позиция в международна организация, базирана извън България, като неговият професионализъм и дипломатически умения, както и владеенето на няколко чужди езика са основните силни страни, с които ще заеме новия си пост.
 
Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов,  се обърна към екипа на Комисията с благодарност за приноса на г-н Савов както на ниво експертиза, така и по отношение на усилията му за представяне и позициониране на КФН в международен план.
 
Г-н Владимир Савов е изключителен професионалист и му пожелавам успех в новите професионални предизвикателства като искрено вярвам, че ще можем да продължим да споделяме добри практики от общата ни работа.“
 
По повод избора на нов член на Комисията г-н Атанасов каза: „Предприел съм необходимите действия за представяне на кандидатури за нов член на Комисията пред народните представители в Парламента. Позицията е ключова за екипа на КФН, ето защо акцентът ще е върху опита и уменията, както и върху добрата репутация на личността.“