Данни за застрахователния пазар към 30.11.2019 г.


Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края на месец ноември 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Данни за застрахователния пазар към 30.11.2019 г

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края на месец ноември 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.