Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2013 г.

Вследствие от въведените законодателни промени и стартиралия процес по прелицензиране на дружествата, осъществяващи дейност по доброволно здравно осигуряване, към края на месец юли 2013 г., броят на общозастрахователните дружества нараства на 19, а броят на здравноосигурителните дружества намалява на 15.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – юли 2013 г., възлиза на 982 686 хил. лв., с което се отчита  ръст  от 6,7 % на годишна база при спад от 1,8 % към края на юли 2012 г.

Към края на юли 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 800 624 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). Отчетеният ръст на годишна база възлиза на 3,8 % (при спад от 2,4 % година по-рано).

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,8 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4,1 % при спад от 4 % към края на юли 2012 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18,1 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита ръст от 0,5 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при ръст от 1,8 % към края на юли 2012 г.

Записаният премиен приход по застраховка „Заболяване” нараства от 173 хил. лв. в края на юли 2012 г. на 8 725 хил. лв. в края на отчетния период. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на две от здравноосигурителните дружества – „ЗОК България Здраве” АД и „ЗОК Фи Хелт” АД, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД. В края на юли 2013 г. седем общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ЗОК България Здраве” ЗАД (53,8 %), следван от „Дженерали Застраховане” АД (37,6 %) и „Фи Хелт Застраховане” АД (6,0 %).

 

През периода януари – юли 2013 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 182 063 хил. лв. при 149 205 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 22 % при ръст от 1,3 % година по-рано.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 76,5 %. На годишна база се отчита ръст на премиите по този вид застраховка от 25,6 % при ръст от 1,4 % към края на юли 2012 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на юли 2013 г. На годишна база се отчита ръст на премийния приход по този вид застраховка от 7,6 % при спад от 21% към края на юли 2012 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2013 г. възлиза на 15 558 хил. лв., с което се отчита спад от 46,9 % спрямо същия период на 2012 г.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (48,8 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (18,5 %).

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и дружествата по доброволно здравно осигуряване са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

КФН уведомява, че английският застраховател Chevanstell Limited има намерение да прехвърли целия си застрахователен портфейл на R&Q Insurance (Malta) Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 10.09.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно намерението на Chevanstell Limited (прехвърлящ застраховател) да прехвърли целия си застрахователен портфейл по всички видове застраховки на R&Q Insurance (Malta) Limited (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН от 24 септември 2013 г.

На свое заседание от 24 септември 2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Вписва договорен фонд „ОББ Балансиран Фонд” АД като емитент и издадената от ДФ емисия дялове в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Договорен фонд „ОББ Балансиран Фонд” АД е създаден в резултат на преобразуване на ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „ОББ Балансиран Фонд”.

2. Прекратява образуваното производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Нюклеомед” АД, поради искане за оттегляне на внесения проспект от дружеството.

Решения от заседание на КФН от 18 септември 2013 г.

На свое заседание от 18 септември 2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации,  издадени от „Б.Л. лизинг” АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с плаващ годишен лихвен процент в размер на 3-месечен  EURIBOR + 6%, платим на 3 месеца. Срокът на облигационния заем е 5 години с дата на падежа – 18.07.2018 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН.

2. Прие заявлението от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, с което застрахователят уточнява изрично по кои видове застраховки, за които има издаден лиценз, желае да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия. КФН ще изпрати  уведомление до компетентния орган на приемащата държава членка относно видовете застраховки, които дружеството възнамерява да сключва на територията на Република Италия.

 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 август 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 439. За месец август 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на  България.

Към  31 август 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1674. През месец август 13 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, като само 1 се е отказал.

През месец август не са постъпили уведомления от застрахователи със седалище на територията на Република България, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, като общият брой  на дружествата, имащи това право, остава 10.

Към 31 август общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС възлиза на 27. През месеца един застрахователен брокер е уведомил КФН за намерението си да разшири дейността си при условията на правото на установяване на териториите на други държави членки.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

КФН стриктно изпълнява разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация

Комисията за финансов надзор стриктно спазва разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация при осъществяване на своите правомощия. Членовете на регулатора, включително председателят на комисията Стоян Мавродиев, имат право на достъп до информация, класифицирана като служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), което им позволява да упражняват законоустановените си правомощия.

През октомври 2011 г. е направена планова проверка от ДАНС на дейността на КФН по спазването на ЗЗКИ. Констатациите от проверката са, че Комисията стриктно изпълнява изискванията на закона и дейността й отговаря на най високите стандарти за запазване на сигурността на информацията.

От юни 2010 г., когато е избран настоящият състав на Комисията за финансов надзор, тя, като колективен орган, не е вземала решения на базата на документи, които съдържат класифицирана информация в т.ч. не са постановявани откази за издаване на лицензи на инвестиционни посредници поради получена класифицирана информация.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев връчи сертификати на участниците в образователната програма „Небанковият сектор в България”

22 ученици и трима учители от специализирани училища в цялата страна се включиха в ХІ-тото издание на образователната програма „Небанковият сектор в България”, организирана от Комисия за финансов надзор, фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката (МОН). В рамките на обучението те се запознаха със структурата, принципите и процесите във финансовия сектор с акцент върху капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, посетиха Българската фондова борса, Централния депозитар и водещи компании.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев поздрави участниците в програмата и подчерта, че целта й е да се скъси дистанцията между средните училища и реалния бизнес чрез активен обмен на знания с практическа насоченост – особено актуално в свят, в който различни финансови инструменти се използват все по-често. Според него инициативата е важна стъпка за това българското образование да стане по-конкурентоспособно и по-ориентирано към нуждите на трудовия пазар.

Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондация “Атанас Буров”, изрази увереността си, че образователната програма „Небанковият сектор в България” е помогнала на участниците в нея да се ориентират професионално и да си изберат подходящ университет и специалност, в които да продължат образованието си.

Учениците дадоха изключително висока оценка за проведеното обучение. Според тях наученото в рамките на курса ще им бъде много полезно за личното и професионално развитие занапред. Като най-ценно в програмата те определиха възможността да се срещнат лично с хора, които работят в небанковия финансов сектор и да чуят от тях подробности за спецификата, перспективите и предизвикателствата в ежедневната им дейност. „Хората казват, че интернет знае всичко, но тази програма ни запозна подробно с материя, която няма как да бъде намерена в интернет”, коментира един от учениците.

Стоян Мавродиев и Виолина Маринова връчиха в края на образователната програма „Небанковият сектор в България” сертификати на всички участвали в ХІ-тото й издание.

Повече информация за образователната програма, както и презентациите, може да намерите в раздел „Събития”.

Решения от заседание на КФН от 12 септември 2013 г.

На свое заседание от 12 септември 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава на застрахователно дружество „Съгласие” АД допълнителен лиценз за нови видове застраховки.

2. Вписва емисия акции, издадена в резултат на увеличение на капитала на „Алфа България” АД от 579 610 лв. на 1 181 160 лв. Емисията е в размер на 601 550 лв., разпределена в 601 550 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Интерскай” АД. Емисията е в размер на 3 000 000 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, 

4. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 2 000 000 лева, разпределени в 2 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.

5.  Разрешава на застрахователния брокер „Джи Пи Ей груп” АД да извършва дейност чрез правото на установяване на територията на държави членки – Гърция, Австрия, Германия, Франция, Испания и Швеция.

6. Признава придобитата от Камелия Георгиева квалификация, отговаряща на изискванията за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.  

7. Признава придобитата от Емилия Съева квалификация, отговаряща на изискванията за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.  

КФН проведе ХІ-тото издание на образователната програма „Небанковият сектор в България” за ученици от 11 клас от икономическите и търговски училища от 9 до 13 септември 2013 г.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев връчи сертификати на участниците в програмата

Двадесет и двама ученици и трима учители от специализирани училища в цялата страна се включиха в ХІ-тото издание на образователната програма „Небанковият сектор в България”, организирана от Комисия за финансов надзор, фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката (МОН). В рамките на обучението те се запознаха със структурата, принципите и процесите във финансовия сектор с акцент върху капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, посетиха Българската фондова борса, Централния депозитар и водещи компании.