Решения от заседание на КФН от 18 септември 2013 г.

На свое заседание от 18 септември 2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации,  издадени от „Б.Л. лизинг” АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с плаващ годишен лихвен процент в размер на 3-месечен  EURIBOR + 6%, платим на 3 месеца. Срокът на облигационния заем е 5 години с дата на падежа – 18.07.2018 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН.

2. Прие заявлението от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, с което застрахователят уточнява изрично по кои видове застраховки, за които има издаден лиценз, желае да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия. КФН ще изпрати  уведомление до компетентния орган на приемащата държава членка относно видовете застраховки, които дружеството възнамерява да сключва на територията на Република Италия.